Zapisnik sa Redovne skupštine 05.03.2020. godine

Ispis PDF

ZAPISNIK

sa redovne Skupštine Samostalnog sindikata državnih

službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 05. mart 2020. godine

 

Sjednica Redovne Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Skupština) održana je 05. marta 2020. godine u prostorijama Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, sa početkom u 13:00 sati.

Poziv za Skupštinu delegatima je upućen 25.02.2020. godine, a radni materijal delegatima je zbog obimnosti dostavljen elektronskim putem.

I – Prethodni postupak

 1. 1. Uvodno obraćanje Predsjednika Skupštine

Sjednicu Skupštine otvorio je g. Ermin Terko Predsjednik Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Predsjednik Skupštine). Predsjednik Skupštine pozdravio je prisutne delegate i zahvalio im se na odzivu. Predsjednik Skupštine zamolio je delegate za ekonomičnost u vremenu cijeneći obim dnevnog reda koji je predložen, uz napomenu da ne želi delegatima sugerisati suzdržavanje od diskusija po tačkama dnevnog reda. U smislu pomenutog od delegata se očekuju koncizne, konkretne i usmjerene diskusije, te precizni prijedlozi za poboljšanje odluka koje će se donositi.

Prije početka formalnog dijela sjednice, predsjednik Skupštine je pozvao predsjednicu Sindikata Lejlu Čopelj da se obrati prisutnima.

Predsjednica Sindikata je pozdravila prisutne i zahvalila im se na odzivu naglasivši da je Sindikat uspostavio pozitivnu praksu redovnog održavanja Sjednica Skupštine sindikata te da je ovo peta po redu Skupština od 2017.godine kada je održana Izborna Skupština sindikata.

Predsjednica je u uvodnom obraćanju istakla kao najvažniju informaciju u ovom momentu da je održan sastanak predstavnika reprezentativnih  sindikata sa predstavnicima Vijeća ministara BiH.

Predsjednica je napomenula da je taj sastanak u proteklom periodu više puta iniciran, međutim, u prošlom sazivu Vijeća ministara BiH nije bilo dovoljno interesa za dijalog i na žalost predstavnici sindikata nisu bili prepoznati kao ravnopravni partneri u bilo kom obliku rada.

Na poziv predsjedavajućeg Vijeća ministara g-dina Zorana Tegeltije, dana 04.03.2020.godine  je održan sastanak na kojem su pored predsjedavajućeg Vijeća Ministara BiH prisustvovali i ministar sigurnosti g-din Fahrudin Radončić, ministar finansija g-din Vjekoslav Bevanda, te ministar pravde g-din Josip Grubeša. Sindikate su predstavljali g-đa Lejla Čopelj – predsjednica Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, g-din Dragan Krvavac - predsjednika Saveza sindikata policijskih organa u BiH, te g-đa Ana Mrnjavac - predsjednica Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje.

Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi, te su predstavnici Vijeća ministara BiH upoznati o problemima sa kojima su suočeni sindikati kao i problemima svih kategorija zaposlenih u institucijama BiH.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ali i prisutni ministri su istakli da je ovaj sastav Vijeća ministara opredjeljen za saradnju sa sindikatima, te da će biti formiran tim za saradnju sa sindikatima koji će činiti četiri pedstavnika Vijeća ministara BiH, odnosno po jedan predstavnik ispred Vijeća ministara BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva pravde BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Pomenuti tim će biti i formaliziran aktom Vijeća ministara BiH i bit će zadužen za svu buduću saradnju sa sindikatima kao i za pomoć sindikatima u daljem radu, a sve buduće zahtjeve i prijedloge sindikati će delegirati pomenutom timu.

Kada su u pitanju zahtjevi sindikata koji se odnose na određene izmjene zakona, prije svega Zakona o platama i naknadama, kao i korekcije koeficijenata i omjera plata, predsjedavajući Vijeća ministara BiH i prisutni ministri su se složili sa sindikatima da su određene korekcije neophodne.

Kada je u pitanju povećanje osnovice za obračun plata za ovu godinu, istakli su da će povećanje biti kako je i predviđeno prijedlogom Odluke, odnosno na 498,10 KM, a nakon usvajanja Budžeta, uz obrazloženje ministra finansija g-dina Bevande da je iznos koji je planiran za pomenuto povećanje obezbjeđen, te da će se za narednu godinu planirati dodatna sredstva.

Predstavnici sindikata su naglasili da ova predložena korekcija osnovice za platu predstavlja tek jedan stepen korekcije, uzimajući u uobzir da je osnovica u proteklom periodu dva puta smanjena te da je zahtjev sindikata da se ista koriguje na iznos 535,00 KM. Ministar finsnija i trezora je naglasio da su za 2020.godinu u budžetu planirana sredstva za korekciju osnovice na iznos 498,10 KM, a da za 2021.godinu možemo očekivati dodatno povećanje.

Također predstavnici sindikata su obavješteni da je konačno i formalno podržana inicijativa za početak kolektivnog pregovaranja, na način kao što su to sindikati i zahtjevali.

 1. 2. Verifikacija učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje

Predsjednik Skupštine poziva Zaimović Mirelu, tehničkog sekretara Sindikata, da izvrši uvid u Spisak registracije delegata i utvrdi broj delegata koji su registrirani za Skupštinu, te da potom fizički prebroji prisutne delegate i o tome izvijesti Skupštinu.

Tehnički sekretar izvještava da Redovnoj sjednici Skupštine prisustvuju 52 delegata i četiri člana Sindikata koji prisustvuju Skupštini u svojstvu gosta.

Predsjednik Skupštine konstatuje da Redovnoj sjednici Skupštine prisustvuju 52 delegata, čime u skladu sa Statutom Sindikata postoji kvorum za rad i odlučivanje Skupštine, kao i 2/3 kvorum.

U smislu pomenutog Predsjednik Skupštine konstatuje:

 • da postoje uslovi za nesmetan rad i odlučivanje Skupštine;
 • da je Spisak registracije delegata sastavni dio ovog Zapisnika.
 1. 3. Potvđivanje Zapisničara i Ovjerivača Zapisnika

Predsjednik Skupštine predlaže da Zapisničar na Skupštini bude  tehnički sekretar Sindikata, a da Ovjerivači Zapisnika budu delegati koji su utvrđeni na prethodnoj sjednici Skupštine, Jasminka Jažić i Kristijan Vasilić.

Drugih prijedloga nije bilo, te Predsjednik Skupštine konstatuje da su potvrđeni:

Zapisničar: - Mirela Zaimović.

Ovjerivači Zapisnika: - Jasminka Jažić;

- Kristijan Vasilić

 1. 4. Utvrđivanje Dnevnog reda

Predsjednik Skupštine ističe da je prijedlog dnevnog reda delegatima dostavljen kroz poziv za Skupštinu. Prijedlog dnevnog reda utvrđen je od strane Upravnog odbora Sindikata u okviru pripreme za održavanje Skupštine, a isti se od strane Skupštine može mijenjati i dopunjavati.

U smislu navedenog Predsjednik Skupštine otvara raspravu u vezi sa utvrđivanjem Dnevnog reda Skupštine.

Delegat g-din Salih Karčić predlaže da se u tački 5. prijedloga dnevnog reda: „Usvajanje Plana rada Upravnog odbora Sindikata za 2020. godinu“ napravi izmjena na način da se „Plan rada“ izmjeni u „Program rada“ što bi bilo konzistentno u odnosu na naziv radnog materijala koji je upućen delegatima. Također g-din Salih je predložio da se u dnevni red uvrste i dvije dodatne tačke, i to:

9. Izbor zamjenika predsjednika Sindikata;

10. Formiranje pravnog tima Sindikata;

Po pomenutim prijedlozima u raspravu se uključila i predsjednica Sindikata Lejla Čopelj koja je podržala da se pod tačkom 9. uvrsti izbor zamjenika predsjednika Sindikata, sa dopunom da Skupština ovlasti Upravni odbor da za zamjenika predsjednika imenuju jednog od članova Upravnog odbora Sindikata.

Daljih diskusija u vezi sa Dnevnim redom nije bilo, te Predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog da se u Dnevni red pod tačkom 5. napravi izmjena po prijedlogu g-dina Saliha Karčića te da se dnevni red proširi za dvije dodatne tačke, i to:

9. Izbor zamjenika predsjednika Sindikata;

10. Formiranje pravnog tima Sindikata;

Zaključak:

 1. Usvaja se prijedlog delegata Saliha Karčića da se u tački 5. prijedloga dnevnog reda riječi „Plan rada“ izmjene u „Program rada“

Za:                   52        delegata

Protiv:               0        delegata

Suzdržan           0        delegata

 1. Usvaja se prijedlog delegata Saliha Karčića uz dopunu predloženu od strane predsjednice Sindikata Lejle Čopelj da se u dnevni red uvrste dvije nove tačke:

Tačka 9. Ovlaštenje Upravnom odboru Sindikata za imenovanje zamjenika predsjednika Sindikata iz reda članova U.O. sa tekućim mandatom sa Izborne Skupštine Sindikata iz 2017. godine;

Za:                   47        delegata

Protiv:               5        delegata

Suzdržan           0        delegata

Tačka 10. Formiranje pravnog tima Sindikata;

Za:                   41        delegata

Protiv:             11        delegata

Suzdržan           0        delegata

Shodno navedenom Predsjednik Skupštine predlaže slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Dnevnog reda Redovne sjednice Skupštine Sindikata;
 2. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sjednice Skupštine Sindikata održane 13.06.2019. godine;
 3. Usvajanje Izvještaja o radu advokata Hamida Džandžanovića;
 4. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Sindikata za 2019. godinu;
 5. Usvajanje Programa rada Sindikata za 2020. godinu;
 6. Usvajanje Zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora Sindikata za 2019. godinu;
 7. Usvajanje Finansijskog izvještaja za 2019. godinu;
 8. Usvajanje Finansijskog plana za 2020. godinu;
 9. Ovlaštenje Upravnom odboru Sindikata za imenovanje zamjenika predsjednika Sindikata iz reda članova U.O. sa tekućim mandatom sa Izborne Skupštine Sindikata iz 2017. godine;
 10. Formiranje pravnog tima Sindikata;
 11. Razno.

Za:                   52        delegata

Protiv:               0        delegata

Suzdržan          0        delegata

Zaključak:

 1. Usvaja se predloženi Dnevni red za Redovnu sjednicu Skupštine Sindikata.

II – Tok sjednice po Dnevnom redu

Ad 2. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sjednice Skupštine Sindikata održane 13.06.2019. godine;

Predsjednik Skupštine ističe da je Zapisnik sa Vanredne Skupštine Sindikata koja je održana 13.06.2019. godine sačinjen vrlo detaljno, te da je delegatima dostavljen uz poziv za Skupštinu kao radni materijal.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa Vanredne Sjednice Skupštine, Predsjednik Skupštine zatvara raspravu i daje na glasanje prijedlog da se usvoji Zapisnik sa Vanredne sjednice Skupštine Sindikata održane 13.06.2019. godine.

Zaključak:

 1. Usvaja se Zapisnik sa sjednice Skupštine Sindikata održane 13.06.2019.godine.

Za:                   43        delegata

Protiv:               0        delegata

Suzdržan           9        delegata

Ad 3. Usvajanje Izvještaja o radu advokata Hamida Džandžanovića;;

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po tački dnevnog reda.

Delegatkinja Fazila Klisura je iznijela primjedbu na dostavljeni Izvještaj cijeneći da je isti urađen neprofesionalno, te da je u tabelarnom pregledu u koloni „status predmeta“ nejasno pojašnjenje „negativno mišljenje“ i sl. Također, tražila je obrazloženje na koji način je angažovan advokat, odnosno na koji način i na osnovu čega se vrši plaćanje advokatu? Također, delegatkinja Klisura je izrazila nezadovoljstvo zbog činjenice da nije putem e-maila zaprimila poziv za skupštinu sa pratećim materijalima.

Predsjednik Skupštine je izrazio žaljenje zbog nezaprimanja poziva i pratećih materijala, objašnjavajući da je vjerovatno došlo do tehničke greške prilikom distribuiranja materijala. Također, predsjednik Skuštine je pozvao delegata Edina Kučukovića da odgovori na pitanja vezano za angažman advokata, te je delegat Kučuković  pojasnio da u ime advokata ne može obrazlagati Izvještaj, ali može govoriti o ugovoru koji je zaključen sa advokatom na bazi standardne i uobičajene prakse, te da se plaćanje vrši u paušalnom iznosu od 389,00 KM mjesečno koji je predviđen u Finansijskom planu Sindikata za sudske troškove, takse i sudska vještačenja.

Napomenuo je da je predmet samog ugovora pružanje svih vrsta usluga i aktivnosti koje su predviđene Zakonom, odnosno zastupanje u svim vrstama sporova, postupaka Sindikata i članova Sindikata, davanje konsultativnih mišljenja i učestvovanje u izradi propisa i akata Sindikata. Istakao je, takođe, da je advokat učestvovao u radu sa Sindikatom na način kako je to i predviđeno ugovorom.

Pored pomenutog, dodao je da je ugovor sa advokatom istekao, te da ukoliko Skupština ne podrži daljnji angažman advokata, bez obzira da li će Izvještaj biti usvojen ili ne, potrebno je da zaduži Upravni odbor Sindikata da raspiše javni poziv za angažovanje novog advokata.

Predsjednica Sindikata Lejla Čopelj je napomenula da je za dodatna pojašnjenja u materijalu za Skupštinu bilo poželjno ranije dostaviti zahtjev kako bi materijal bio dopunjen. Također je napomenula da je advokat odgovorio na sve usmene i pismene zahtjeve i upite, te da se odazvao na svaki poziv na sastanak. Predsjednica je pojasnila određene nejasnoće iz Izvještaja te istakla pozitivno iskustvo kada je rad advokata u pitanju i smatra da mnoge aktivnosti u kojima je advokat učestvovao i nisu navedene u Izvještaju.

Delegatkinja Sabaheta Huskić je iznijela prijedlog da ubuduće ukoliko je na dnevnom redu Izvještaj i sl., da se osoba koja podnosi izvještaj pozove na sjednicu kako bi bila u prilici da odgovori na eventualna pitanja i primjedbe.

Delegat Miroslav Vujčić je istakao da je u dva navrata koristio usluge advokata, te da nema primjedbi na njegov rad, već naprotiv, želi da pohvali rad i ažurnost advokata.

Predsjednik Skupštine zatvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda te daje na glasanje sljedeće zaključake:

Zaključak:

 1. Usvaja se Izvještaj o radu advokata Hamida Džandžanovića.

Za:                   38        delegata

Protiv:             10        delegata

Suzdržan           4        delegata

 1. Produžava se Ugovor sa advokatom Džandžanovićem do održavanja naredne sjednice Skupštine Sindikata.

Za:                   44        delegata

Protiv:               1        delegata

Suzdržan           7        delegata

Ad 4. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Sindikata za 2019. godinu;

Predsjednik Skupštine poziva Predsjednicu Sindikata Lejla Čopelj da iznese uvodno izlaganje o Izvještaju o radu Upravnog odbora Sindikata za 2019. godinu.

Predsjednica Sindikata je istakla da je Izvještaj o radu dostavljen svim delegatima Skupštine te da nije zaprimljen niti jedan zahtjev za dodatna pojašnjenja. Predsjednica je kretko prezentirala rad Upravnog odbora Sindikata u proteklih godinu dana, dakle za period od održavanja Vanredne Skupštine Sindikata te navela da je Upravni odbor vrijedno radio na rješavanju brojnih pitanja, te da je uprkos poteškoćama ostvario pozitivne pomake u radu i organiziranju Sindikata.

Smatra da je jako bitno istaći za rad Sindikata, da je u proteklih godina znatno povećan broj članova Sindikata (2016.god.-1714, 2017.god.-1073, 2018 god.-1805, 2019.god.-2044 i trenutno 2100 članova Sindikata).

Također, predsjednica Sindikata napominje da je uz maksimalan angažman nje i Upravnog Odbora Sindikata potpisan Sporazum o saradnji sa druga dva sindikata odnosno sa Sindikatom uprave za indirektno oporezivanje BiH i Savezom sindikata policijskih organa u BiH. Taj sporazum reprezentativne sindikate opredjeljuje na zajedničko djelovanje i ta saradnja se već i na djelu vidjela. S tim u vezi, održano je niz radnih sastanaka, te su dogovorene i usaglašene određene Odluke sa pomenutim sindikatima. Također je napomenula da je nacrt Kolektivnog ugovora pripremljen od strane Sindikata SDSZ podjeljen sa kolegama iz druga dva sindikata koji su dostavili svoje prijedloge za dopunu, te da je sačinjen zajednički nacrt Kolektivnog ugovora.

Jedna od bitnih zajedničkih aktivnosti sva tri reprezentativna sindikata u proteklom periodu je svakako Tribina „5 do 12“ koja je održana 18.novembra 2019.godine u Parlamentranoj skupštini BiH, na koji je učešće uzelo više od 300 učesnika, te brojni gosti i saradnici. Na Tribini su sačinjeni i usaglašeni zaključci sindiakta te upućeni Vijeću ministara BiH na razmatranje i realizaciju.

Usvojena je i Odluka o povećanju toplog obroka koja se primjenjuje od 01.01.2020.godine.

Kada je u pitanju informisanje članstva o radu Sindikata smatra da je nivo informisanja podignut na zavidan nivo, tako da su sve informacije članovima Sindikata dostupne putem e-maila, odnosno putem web, Youtube kanala i facebook stranice Sindikata.

Predjednica je istakla da je u proteklom periodu ostvarila dobru saradnju sa medijima te u više navrata davala izjave za elektronske i printane medije te uzela učešće u TV i radio emisijama u cilju promovisanja rada i aktivnosti Sindiakta.

Također je navela da je svim predsjednicima sindikalnih organizacija dostavljen poziv za sastanak predsjednice u njihovim matičnim sindikalnim organizacijama, te da je na pomenuti poziv pozitivno odgovorilo samo pet sindikalnih organizacija i ti sindikalna organizacija Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, BHRT, Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Ministarstvo pravde BiH i Direkcija za evropske integracije BiH. Ovi sastanci su bili konstruktivni i protekli su u dobroj atmosferi.

Zabrinjavajuće je da se veliki broj Sindikalnih organizacija nije odazvao pozivu predsjednice za organizaciju i posjetu matičnim Sindikalnim organizacija, što daje mogućnost direkten komunikacije i rješavanja određenih problema u samom funkcionisanju Sindikalnih organizacija.

Pored navedenog, predsjednica Sindikata istakla je da je obaveza svake Sindikalne organizacije da dostavi finansijski izvještaj Sindikatu SDSZ, te da je tu obavezu do dana održavanje Skupštine izvršilo samo deset Sindikalnih organizacija.

Na upit Sindikata, informaciju o broju zaposlenih u institucijama je dostavilo sedam, a prijedlog za izmjenu članarine osam Sindikalnih organizacija.

Također, pomenula je kako je nezadovoljna angažmanom sindikalnih organizacija po pitanju povećanja broja članova, što je preduslov za ispunjenje uslova reprezentativnosti, te u tom smislu daljeg rada Sindikata. Formalno-pravno Sindikat ima status reprezentativnosti, međutim u proteklom periodu Ministarstvo pravde BiH je pokretalo pitanje preispitivanja statusa reprezentativnosti. Ono što je diskutabilno bilo je zapravo sam proces preispitivanja statusa reprezentativnosti. S tim u vezi, potrebno je uraditi izmjenu Rješenja o reprezentativnosti koje će predstaviti realnu i stvarnu sliku Sindikata. U tom smislu je napravljena analiza ukupnog broja sinikalnih organizacija sa posebnim fokusom na broj članova Sindikata u odnosu na broj zaposlenih u instituciji, izuzimajući imenovana, izabrana lica i lica angažirana ugovorom o djelu, odnosno zaposlene koji ne mogu biti aktivni članovi Sindikata. Shodno tome od ukupno 24 sindikalne organizacije, 11 njih ispunjava uslov reprezentativnosti, a 13 ne ispunjava. Olakšavajuća okolnost je ta da mnogim Sindikalnim organizacijama nedostaje mali broj članova kako bi stekle uslov reprezentativnosti.

Predsjednica je predložila da se odredi rok do kada će pomenute sindikalne organizacije kojima nedostaje mali broj za sticanje reprezentativnosti, povećati broj članova, jer u suprotnom Sindikat je prinuđen da sindikalne organizacije kojima nedostaje reprezentativnost stavi u status mirovanja.

Predsjednik Skupštine otvara diskusiju o Izvještaju o radu Upravnog odbora Sindikata za 2019. godinu.

Delegat Salih Karčić također smatra da je potrebno dati Sindikalnim organizacijama rok za povećanje broja članova, te ukoliko to ne ispune neće moći biti u sastavu Samostalnog sindikata.

Delegatkinja Jasna Samardžić je napomenula da je do prije par mjeseci iz njene agencije bio samo jedan član Sindikata, te da je nakon tribine „Sindikalni skup 5 do 12“ na koju su bili pozvani svi zaposleni, povećan broj članstva tako da Agencija za statistiku BiH trenutno broji 33 člana, te da se nada da će ovaj broj rasti. Smatra da takvih skupova treba biti više, te da bi se samim tim povećao se i broj članstva.

Delegat Jasminko Zametica je napomenuo da sve sindikalne organizacije ne rade u istim uslovima, neke sindikalne orgnizacije rade i djeluju u boljim a neke u oteženim ili nemogućim uslovima. Konkretno sindikalna organizacija iz koje dolazi BHRT, problem je jer postoji još jedan sindikat koji je bliži poslodavcu. Napominje također da je dogovorio sastanak sa direktoricom BH radija, kako bi se se promovisao Samostalni sindikat, međutim zbog preuzetih obaveza predsjednica Sindikata do sada nije bila u mogućnosti da se odazove sastanku. Smatra da treba da se radi na jačanju Sindikata, jer mali sindikati i sindikalne organizacije crpe snagu iz Krovnog sindikata.

Delegat Branko Trkulja je napomenuo da je problem sindikalne organizacije Ministarstva odbrane BiH što postoje dvije kategorije zaposlenih, a to su vojna i civilna lica. Vojna lica nisu u mogućnosti da budu sindikalno organizovani. Zamolio je Samostani sindikat i Skupštinu Sindikata da pruži podršku kako bi se krenulo u izmjenu Zakona o državnoj službi, kako bi se vojnim licima omogućilo sindikalno organizovanje, bar do nivoa stupanja u štrajk.

Predsjednica Sindikata Lejla Čopelj je podržala ovaj prijedlog te zamolila da sindikalna orgaizacija Ministarstva odbrane pripremi prijedlog izmjene Zakona, a Sindikat će naći način da se pomenuto uputi u parlamentarnu proceduru.

Predsjednik Skupštine zatvara diskusiju i daje na glasanje prijedlog da se usvoji Izvještaj o radu Upravnog odbora Sindikata za 2019. godinu.

Zaključak:

 1. Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Sindikata za 2019. godinu.

Za:                   52        delegata

Protiv:               0        delegata

Suzdržan           0        delegata

 1. Svi prijedlozi za poboljšanje rada Sindikata kao i za povećanje broja članova Sindikata, sindikalne organizacije i članovi Sindikata će dostaviti pismenim putem Upravnom odboru Sindikata koji će sačiniti prijedlog mjera za poboljšanje rada Sindikata i o tome će izvijestiti na narednoj Skupštini.

Za:                   52        delegata

Protiv:               0        delegata

Suzdržan           0        delegata

Ad 5. Usvajanje Programa rada Upravnog odbora Sindikata za 2020. godinu;

Predsjednik Skupštine je pozvao predsjednicu Sindikata da predstavi Program rada Sindikata za 2020.godinu.

Predsjednica Sindikata Lejla Čopelj je istakla da su planirane aktivnosti za ovu godinu uglavnom temeljene na iskustvenoj potrošnji, odnosno na prethodnim planovima rada, te pozvala prisutne da ukoliko imaju nekih dodatnih prijedloga da se izjasne.

Predsjednica je predložila i zaključak da se ponovo obavjeste sve sindikalne organizacije koje nisu dostavile informaciju o broju zaposlenih i broju članstva, da to učine do kraja mjeseca marta, te da Skupština ovlasti Upravni odbor da napravi dodatnu analizu i donese privremenu mjeru za sindikalne organizacije koje do tada ne ispune status reprezentativnosti, o mirovanju sindikalne članarine i ostvarivanju prava iz Sindikata do ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti, a u skadu sa Statutom Sindikata.

Delegat Kristijan Vasilić smatra da neke od sindikanih organizacija imaju bolje uslove i jaču organizaciju i one nisu imale niti će ikada imati problem sa reprezentativnosti, dok su neke sindikalne organizacije na granici, a neke imaju malo više problema. U naredna dva mjeseca predsjednici sindikalnih organizacija koji imaju problem sa članstvom treba da u saradnji sa Upravnim odborom iznađu rješenje za taj problem.

Predsjednik Skupštine zatvara raspravu o Programu rada Sindikata za 2020. godinu te daje na glasanje sljedeći zaljučak

Zaključak:

 1. Usvaja se Program rada Sindikata za 2020. godinu
 2. Skupština nalaže Upravnom odboru Sindikta da ponovo obavijesti sve sindikalne organizacije koje nisu dostavile informaciju o broju zaposlenih i broju članstva da to učine u odgovarajućem roku, te daje ovlaštenje Upravnom odboru Sindikata da napravi dodatnu analizu i poduzme odgovarajuće mjere i aktivnosti u smislu ispunjavanja uslova reprezentativnosti za sindikalne organizacije koje imaju manje od 50% članova u odnosu na broj uposlenih u instituciji, a u skadu sa Statutom Sindikata.

Za:                   47        delegata

Protiv:               1        delegata

Suzdržan           4        delegata

Ad 6.   Izvještaj o radu Nadzornog odbora Sindikata za 2019. godinu;

Predsjednik Skupštine je napomnuo da su u sklopu materijala za Supštinu dostavljena četiri zapisnika Nadzornog odbora, iz čega je vidljivo da je Nadzorni odbor bio aktivan u prethodnom periodu.

Predsjednik Skupštine je zamolio predstavnika Nadzornog odbora da prezentuje Izvještaje.

Član Nadzornog odbora Sindikata Jasminko Zametica istakao je da je Nadzorni odbor u izvještajnom periodu održao četiri sastanka, odnosno kvartalno.

Nadzorni odbor nije konstatovao niti jedan slučaj nezakonitih isplata uz napomenu da je uz izvode dostavljena kompletna i originalna materijalno-finansijska dokumentacija.

Napomenuo je da je nadzorni odbor uočio određene slabosti u primjeni Pravilnika o korištenju telefona broj: 02-50-15.9/2017 i jednoglasno je donešena sljedeća preporuka za otklanjanje nedostataka, kako slijedi:

Pozivajući se na na Pravilnik o korištenju telefona donesena je Odluka o mjesečnoj isplati novčanog iznosa od 30,00 KM na ime troškova mobilnih telefona. Nadzorni odbor smatra da se radi o pogrešnoj primjeni prava, čime je dovedena u pitanje zakonitost navedenih isplata obzirom da ne postoji račun za navedenu uslugu, već se novac isplaćuje gotovinski. Naime, propisom je utvrđeno pravo da imenovana lica mogu koristiti na ime troška službenog mobilnog telefona maksimalno 30,00 KM, što ne može da znači da se mora isplatiti taj novčani iznos svaki mjesec. Sugerišemo da se sklopi ugovor sa najpovoljnijim operaterom na ime korištenja službenog mobitela i da se navedeni računi plaćaju putem sindikata i da se ukine praksa isplate gotovine. Pravilnik je potrebno izmjeniti na način da se opiše pravo i maksimalan iznos utroška po ovom osnovu. Za svako prekomjerno trošenje potrebno je teretiti imenovano lice lično koje bi se izjavom obavezalo na namirenje eventualnih prekoračenja odobrenog troška.

Izvršen je uvid u izvještaj o popisu za 2019. godinu i nisu konstatovani nedostaci u radu.

Izvršen je uvid u nacrt godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu te su članovi NO jednoglasno konstatovali da je zbog veličine i značaja dokumenta kao osnovnog materijala za izradu Izvještaja nadzornog odbora za 2019. godinu, neophodno raspolaganje kopijom istog, bilo u tvrdoj ili elektronskoj verziji. Obzirom da do momenta sjednice nadzornog odbora nisu dobili kopiju istog i uz konstataciju tehničkog sekretara Sindikata da po nalogu predsjednice, a u skladu sa odlukom sa prethodne Skupštine nije dozvoljeno iznositi dokumenta iz kancelarije Sindikata,  članovi NO su jednoglasno konstatovali da nisu u mogućnosti izvršiti u potpunosti kontrolu i dati mišljenje na isti.

Pod tačkom razno, prisutni članovi nadzornog odbora donijeli su jednoglasno odluku o rotaciji na poziciji predsjednika nadzornog odbora, gdje se za naredni period imenuje Amela Hasanović.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po tački Dnevnog reda.

Predsjednica Sindikata Lejla Čopej je napomenula da je za tehničke uslove rada Nadzornog odbora Sindikata zadužena kancelarija Sindikata, odnosno tehnički sekretar, te da do sada nikada nije bilo problema, uz napomenu da je na prošloj Skupštini odlučeno da Nadzorni odbor radi u kancelariji Sindikata bez iznošenja bilo kakve dokumentacije. Također je napomenula da kada su u pitanju troškovi odnosno isplate za korištene mobilnog telefona, da je u ranijem periodu ova naknada bila puno veća, te da je ona kao predsjednica taj iznos smanjila na simbolične i korektne troškove. Napomenula je da su troškovi pretplate telefona za pravna lica puno veći, te da bi se, samim tim i troškovi Sindikata povećali.

Predsjednica se odriče naknade za troškove mobilnog telefona u iznosu od 30 KM na mjesečnoj osnovi, ističući neopravdanim konstataciju Nadzornog odbora da je potrebno potpisivati Ugovor sa telekom operaterima radi regulisanja troškova korištenja mobilnog telefona. Obzirom da je ovo bila jedina primjedba Nadzornog odbora na finansijsko poslovanje Sindiakta, predjsednica se odriče ove naknade kako bi prevazišli ovu situaciju u narednom periodu.

Predsjednik Skupštine zatvara raspravu po tački Dnevnog reda i daje na glasanje sljedeći zaključak:

Zaključak:

 1. Usvajaju se Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora Sindikata za 2019.godinu.

Za:                   49        delegata

Protiv:               1        delegata

Suzdržan           2        delegata

Ad 7. Usvajanje Finansijskog izvještaja za 2019. godinu;

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Delgatkinja Sabaheta Huskić postavila je pitanje u odnosu na tačku 8. „knjigovodstvene usluge, konsultantske i druge stručne usluge“,  gdje se u tekstualnom dijelu navodi ista osoba za vođenje finansijsko-materijalnog poslovanja, izrada i predaja Godišnjeg obračuna, i kontrola finansijsko-materijalnog poslovanja, s tim u vezi nejasno je ko je nad kim vršio pomenutu kontrolu? Također, navela je da je u tački 7. potrebno izvršiti korekciju tekstualnog dijela u kojem se navodi „stvarni trošak SDSZ za Kladovo za 18 učesnika iznosi KM= 2.693,75“ a da to nije stvarni trošak, jer u tom slučaju pomenuti iznos bi trebao sadržavati i putne troškove.

Predsjednik Sindikata Lejla Čopelj je istakla da je u pitanju tehnička greška koja će biti ispravljena.

Predsjednik Skupštine zatvara raspravu po tački Dnevnog reda i daje na glasanje sljedeći zaključak:

Zaključak:

 1. Usvaja se Finansijski izvještaj Sindikata za 2019. godinu sa predloženim korekcijama od strane g-đe Sabahete Huskić.

Za:                   49        delegata

Protiv:               0        delegata

Suzdržan           3        delegata

Ad 8. Usvajanje Finansijskog plana za 2020. godinu;

Predsjednik Skupštine ističe da je Finansijski plan rađen po dosadašnjim iskustvenim pokazateljima, odnosno na osnovu planiranih prihoda. Također u samom tekstu je napravljena i projekcija u slučaju izmjene obračuna članarine.

Predsjednik Skupštine je pozvao predsjednicu Sindikata da prezentuje pomenuti Finansijski plan.

Predsjednica Sindikata je napomenula da se od osnivanja Sindikata obračun sindikalne članarine koji iznosi 0,50% od plate, vršio po principu 50% u korist SDSZ i 50% u korist Sindikalnih oganizacija.

Na osnovu inicijative pojedinih sindikalnih organizacija za korekciju omjera mjesečne članarine, umjesto dosadašnjih 50% - 50% , da se u narednom periodu vrši obračun u omjeru 70% -30% u korist sindikalnih organizacija, dostavljen je i poziv sindikalnim organizacijama da se izjasne, uz obrazloženje, o procentu izmjene. Od ukupno osam sindikalnih organizacija koje su se oglasile po pomenutom pitanju, njih 7 je bilo saglasno da se izvrši korekcija obračuna, te većina, odnosno pet sindikalnih organizacija je predložilo da taj omjer bude 70-30% u korist sindikalnih organizacija, a dvije su predložile da taj omjer bude 75-25% u korist sindikalnih organizacija.

Uzimajući u obzir dostavljene prijedloge, projiciran je i Finansijski plan za 2020.godinu.

S tim u vezi, očekivani prihod na račun Sindikata SDSZ ne bi bio 70 000 KM, već 42 000 KM, što znači da je neophodno Finansijski plan umanjiti za 28 000 KM.

U smislu pomenutog urađene su odredjene korekcije, po stavkama koje je moguće korigovati bez da se remeti rad Sindikata. Međutim, i nakon korekcija, ispostavilo se da je za neometan rad Sindikata neophodno 60 880 KM.

S obzirom da je planirani prihod 42 000 KM, preostali iznos od 18 880 KM bi bio korišten iz sredstava sa konta 200 „trajni izvori“ (iznos od 76.730,70 KM) i konta  201 „rezerve“ (20.000,00 KM). Shodno Pravilniku o materijalno finansijskom poslovanju Sindikata sredstva sa konta 201, predviđena kao rezerve, su obavezan iznos sredstava, dok sredstva sa konta 200 su sredstva kojima je moguće pokriti manjak nastao umanjenjem članarine, odnosno nadomjestiti sredstva koja se korekcijom članarine neće moći obezbjediti za narednih nekoliko godina, ili dok se na drugi način ne osiguraju nedostajuća sredstva.

U ovom scenariju treba napomenuti da će Sindikat bilježiti  višak rashoda nad prihodima.

Nakon izlaganja predsjednice Sindikata predsjednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Delegat Salih Karčić je istakao da je Upravni odbor Sindikata njega i koleginicu Gordanu Šarović zadužio da pripreme uvodno izlaganje o različitim modalitetima izmjena članarine. S tim u vezi, napravljena je tabela koja projektuje trenutni način obračuna članarina upoređen sa izmjenama u varijanti 70-30% što je jedan od prijedloga i u varijanti 60-40% koja je jedna vrsta kompromisnog rješenja. Smatra da je potrebno dati podršku sindikalnim organizacijama koje predlažu izmjene obračuna kako bi lakše zadovoljile svoje osnovne potrebe za normalan rad i funkcionisanje. S tim u vezi predlaže da se udio članarine sindikalnim organizacijama poveća sa 50% na 60% uz zaključak da se u narednom periodu sindikalne organizacije jave koliko im to sredstava još nedostaje kako bi Sindikat mogao pomoći da mogu nesmetano funkcionisati.

Predsjednik Skupštine je napomenuo da bi prijedlog delagat Karačića koji se odnosi na pomoć sindikalnim organizacijama mogao izazvati probleme, ukoliko bi to omogućilo da sindikalne organizacije uplaćuju različite iznose članarine, odnosno ako bi se na drugi način proizveo različit tretman sindikalnih organizacija u pogledu finansiranja.

Delagatkinja Sabaheta Huskić je imala pitanje da li je bilo kojim aktom Sindikata definisano u koje svrhe se troše sredstva sa konta „rezerve“? Također je napomenula da u situaciji kada će biti više rashoda nego prihoda i dalje se planiraju aktivnosti poput sportskih igara, a da sve sindikalne organizacije nisu solidarno uključene, odnosno one koje nemaju dovoljno sredstava osuđene su da ne idu na sportske igre, te smatra da je to nepošteno. Predlaže, ukoliko se ostali delegati slažu, da to ne bude stavka koja će biti nužno definisana na ovaj način već da se definiše kao druženje svih članova Sindikata.

Delegatkinja Fazila Klisura je napomenula da sindikana organizacija Ministarstva odbrane BiH već dugo delegira opciju izmjene članarine, iz razloga što su trenutana sredstva koja pristižu na račun sindikalne organizacije nedovoljna da bi se podmirile osnovne obaveze, iz razloga što imaju jako puno zahtjeva za pomoći, pozajmice kao i za slične socijalne situacije, a na koje oni ne mogu odgovoriti.

Delegat Dragan Marušić je napomenuo da je više godina tražio ovu promjenu, na tragu ovoga što su njegove kolege ranije istakle, te da to nije promjena koja se u budućnosti ne može vratiti na prethodni način obračuna. Napomenuo je da su trenutna sredstva nedovoljna kako bi se potrebe sindikalne organizacije Ministarstva odbrane BiH finansirale. Smatra kada bi se kvalitetnije pristupilo izradi Finansijskog plana mogle bi se sve potrebe Sindikata ispoštovati. Također je napomenuo da će podržati izmjenu obračuna u procentu 70-30% u korist sindikalne organizacije.

Delegat Kristijan Vasilić izlaže mišljenje da se svaka sindikalna organizacija u svom radu susreće sa problemima koje nastanu usljed objektivnih okolnosti, ali sindikalne organizacije koje vrše pozajmice same sebi stvaraju probleme.

Predsjednica Sindikata je napomenula da su sredstva na ime kotizacije za seminare planirana i prethodnih godina, te da je šansa za učešće pružena svim sindikalnim organizacijama. Istakla je da ukoliko se predloži i izglasa ta stavka će biti brisana iz Programa rada Sindikata i iz Finansijskog plana za 2020. godinu.

Delegat Fehmija Sadiković je zamolio prisutne da budu efikasniji prilikom izlaganja i rasprave s obzirom da ima kolega koji su na sjednicu došli iz Brčkog i Banja Luke i koji se trebaju vratiti. Također je napomenuo da, iako je to obaveza, više od 50% sindikalnih organizacija nije dostavilo finansijski izvještaj, te u tom smislu zahtjeva da hitno dostave izvještaji za prošlu godinu, te da se odredi rok za dostavljanje istih.

Pitanje postavljeno od strane delegata Sabaheta Huskić, ispred sindikalne organizacije Parlamentarne skupštine BiH, glasilo je:"Zašto su za knjigovodstvene usluge (tačka I-2.9. troškovi na ime oporezivih naknada za pružanje knjigovodstvenih, konsultantskih i drugih stručnih usluga) planirani rashodi u iznosu od 1.500,00 KM kada imamo stalno zaposlenog tehničkog sekretara kojem u opisu poslova, između ostalog, stoji i obavljanje knjigovodstvenih poslova, posebno kada se ima na umu da je u 2019. godini bila osigurana obuka zaposlene u dijelu knjigovodstvenih poslova"?

Na postavljeno pitanje predsjednica Sindikata je odgovorila da su sredstva u iznosu od 1.500,00 KM  planirana za  pružanje knjigovodstvenih, konsultantskih i drugih stručnih usluga, odnosno u slučaju potrebe Sindikat će imati mogućnost angažovanja po ugovoru o djelu. Također sa pomenute stavke će se vršiti plaćanje za izradu godišnjeg obračuna, a koji prema Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH mora biti ovjeren potpisom i pečatom certifciranog računovođe.

Predsjednik Skupštine predložio je da se provjeri broj delegata prisutnih na sjednici, odnosno da se provjeri postojanje kvoruma, a s obzirom da je određeni broj delegata napustio sjednicu.

U smislu pomenutog Predsjednik Skupštine poziva tehničkog sekretara Sindikata, da izvrši prebrojavanje prisutnih delegata i o istom izvijesti Skupštinu.

Tehnički sekretar izvještava da na sjednici Skupštine trenutno je prisustno 49 delegata.

Cijeneći navedeno, Predsjednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum za dalji rad i odlučivanje Skupštine.

Predsjednik Supštine predlaže da se prisutni delegati izjasne po prijedlozima o izmjeni članarine i to o varijanti 60-40% koja je predložena kroz raspravu na sjednici Skupštine i o varijanti 70-30% koja je ranije predložena Upravnom odboru od strane sindikalnih organizacija, te daje na glasanje u sljedeće prijedloge:

 1. Raspodjela članarine od 01.04.2020. godine se vrši u omjeru od 60% u korist sindikalnih organizacija i 40% u korist SDSZ BiH, a Finansijski plan za 2020. godinu se koriguje na bazi navedene raspodjele članarine uz mogućnost korištenja sredstava sa konta 200 „trajni izvori“.

Za:                   26        delegata

Protiv:             21        delegata

Suzdržan           2        delegata

 1. Raspodjela članarine od 01.04.2020. godine se vrši u omjeru od 70% u korist sindikalnih organizacija i 30% u korist SDSZ BiH, a Finansijski plan za 2020. godinu se koriguje na bazi navedene raspodjele članarine uz mogućnost korištenja sredstava sa konta 200 „trajni izvori“.

Za:                   16        delegata

Protiv:             28        delegata

Suzdržan           5        delegata

Imajući u vidu ishod glasanja po navedenim prijedlozima Predsjednik Skupštine konstatuje da je većinom glasova usvojen prijedlog da se članarina Sindikata raspodjeli u omjeru 60% u korist sindikalnih organizacija i 40% u korist SDSZ BiH i da se Finansijski plan za 2020. godinu koriguje na bazi navedene raspodjele članarine uz mogućnost korištenja sredstava sa konta 200 „trajni izvori“, a da nije usvojen prijedlog da se članarina raspodijeli u omjeru 70-30%.

Shodno pomentom Skupština Sindikata usvaja slijedeću:

Odluku:

 1. 1. Sindikalna članarina raspodjeljuje se tako da Sindikalnoj organizaciji Sindikata SDSZ u kojoj se prikuplja članarina pripada 60% sredstava od članarine, a preostalih 40% sredstava od prikupljene članarine pripada Sindikatu SDSZ.
 2. 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.04.2020. godine.

U vezi sa navedenim Predsjednik Skupštine napominje da je usvojen i

Zaključak:

 1. Finansijski plan Sindikata za 2020. godinu koriguje se u skladu sa raspodjelom članarine u omjeru 60-40% u korist sindikalnih organizacija uz mogućnost da se nedostajuća sredstva-troškovi predviđeni za neometan rad Sindikata kako je planirano do iznosa 60 880 KM dopune sa konta 200 „trajni izvori“.
 2. Nalaže se sindikalnim organizacijama koje do sada nisu dostavile finansijski izvještaj da to učine do kraja mjeseca marta.
 3. Za provedbu ovih aktivnosti zadužuje se Upravni odbor Sindikata.

Ad 9.   Ovlaštenje Upravnom odboru Sindikata za imenovanje Zamjenika predsjednika Sindikata;

Predsjednik Skupštine je istakao da je izbor Zamjenika predsjednika Sinikata sa aspekta Statuta, stav izbornog procesa, te je u tom smislu u ovoj varijanti moguće da se izabere neko ko je već prošao proceduru kandidovanja i izbora za Upravni odbor, s obzirom da je Zamjenik predsjednika ujedno i član Upravnog odbora Sindikata. U tom smislu smatra da Skupština može birati za zamjenika samo nekoga ko je imenovan u Upravni odbor Sindikata, te predlaže da Skupština pomenuto pitanje delegira Upravnom odboru koji bi iz reda svojih članova izabrao Zamjenika predsjednika Sindikata.

S tim u vezi Predsjednik Skupštine predlaže sljedeći zaključak:

Zaključak:

 1. Zadužuje se Upravni odbor Sindikata da iz reda svojih članova izabere drugog Zamjenika predsjednika Sindikata u okviru trajanja tekućeg mandata Upravnog odbora Sindikata.

Za:                 42          delegata

Protiv:             0          delegata

Suzdržan         2          delegata

Ad 10. Formiranje pravnog tima Sindikata;

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Kada je u pitanju formiranje pravnog tima, a koji je predložio delegat Salih Karčić, predsjednica Sindikata je istakla da je stav Upravnog odbora Sindikata da se Statutarna komisija angažuje i proširi njen krug djelovanja u svrhu pravne pomoći Sindikatu.

S tim u vezi predsjednik Skupštine predlaže sljedeći

Zaključak:

 1. Zadužuje se Upravni odbor Sindikata da sa Statutarnom komisijom Sindikata utvrdi mehanizam budućeg djelovanja Statutarne komisije u funkciji pružanja pravne pomoći Sindikatu.

Za:                 44          delegata

Protiv:             0          delegata

Suzdržan         0          delegata

Ad 11. Razno.

Rasprava pod „razno“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine Sindikata zahvaljuje se delegatima na prisustvu i doprinosu u radu Skupštine i zaključuje sjednicu Redovne Skupštine Sindikata.

Sjednica Redovne Skupštine Sindikata okončana je u 16,25 sati.

 

Sarajevo, 05.03.2020.godine

Broj: 03-50-21 /20

 

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video