Financijski izvještaj za 2019

Ispis PDF

GODIŠNJI  FINANSIJSKI  IZVJEŠTAJ

za period od 01.01 do 31.12.2019.godine

Sarajevo, 05.02.2020.godine

I S T O R I J A T

Udruženje Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, upisan je u Registar udruženja pod registarskim brojem RU-293/05, knjiga  I Registra , dana 22.06.2005.godine kod  Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod istim imenom („Službeni glasnik BiH“, broj: 48/05 od 19.jula 2005.godine).

Oblik organizovanja je Udruženje-Udruga sa identifikacionim brojem pod kojim se pravno lice vodi u Registru poslovnih subjekata 4201066110001, šifra djelatnosti prema KD BiH je: 91.200, djelatnost prema KD BiH 2010 (Odluka o KD BiH 2010 “Službeni glasnik BiH“ 47/10)  je: 94.20, sa poreznim djelovodnim brojem: 01350000 što potvrđuje i Uvjerenje i poreznoj registraciji od 10.11.2005.godine.         

Sindikat ima otvoren transakcijski račun kod SBERBANK BH d.d. broj: 1401010010722025 po Ugovoru o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnih transakcija u zemlji broj: 5690/05 od 16.11.2005.godine, s mogučnošću otvaranja podračuna za potrebe Sindikalnih organizacija.

Sindikatu je potvrđen status Reprezentativnog sindikata („Službeni glasnik BiH“, broj:60/07 od 13.08.2007.godine i danas ima sjedište u Sarajevu, u ulici Trg BiH br.1/IV soba 451 –Općina Centar.

Upis promjena:

1.   Promjene Statuta Udruženja, sjedište i ovlaštena lica za zastupanje u pravnom prometu  upisane dana 09.02.2009.godine  kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, u Registru udruženja („Službeni glasnik BiH, broj: 33/09 od 28.04.2009.godine)

2.  Promjene Statuta Udruženja, promjene i imenovanje članova Upravnog odbora Udruženja i ovlaštena lica za zastupanje u pravnom prometu (od 09.07.2009.godine) upisane kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod brojem: 08-50.1-72/05 od 24.11.2009.godine, u Regis tru udruženja („Službeni glasnik BiH, broj.25/10 od 30.03.2010.godine)

3.  Poslije održane Skupštine Udruženja dana 20.11.2013.godine koja je razrješila i imenovala novi sastav  Upravnog odbora Sindikata u skladu sa Stutom Sindikata.  Dana 07.02.2014.godine  podnešen je zahtjev za upis promjena  u Registru udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine .

4. Ministarstvo pravde  Bosne i Hercegovine osporava upis promjena u Statutu Sindikata i odbacuje zahtjev (akt broj:08-50.1-72/05 od 24.02.2014.godine). Po prijemu navedenog akta   Reprezentativni  sindikat podnosi tužbu .

5. Presudom Suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu, broj S1 3 U 15938 14 U od 22.01.2016.godine odbijen je tužbeni zahtjev Reprezentativnog sindikata u vezi sa upisom promjena u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

6. Održana je izborna Skupština Udruženja dana 11.05.2017.godine i podnešen zahtjev za upis promjena u Registar. Promjene Statuta Udruženja, promjene i imenovanje organa upravljanja Reprezentativnog sindikata i lica ovlaštenih za zastupanje u pravnom prometu  upisane su kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod brojem: UP09-07-1-1175/17 od 16.06.2017.godine, u Registru udruženja („Službeni glasnik BiH, broj: 2/18  od 09.01.2018.godine).

7. Održana je Vanredna Skupština Udruženja dana 21.02.2018.godine gdje su usvojene Izmjene i dopune Statuta Sindikata, Izvještaj o radu i Finansijaski izvještaj za 2017.godinu, Program rada i Finansijaski plan Sindikata za 2018.godinu.

8. Podnešen zahtjev za upis promjena u Registar. Rješenje  o upisu promjene punog i skraćenog naziva i znaka Reprezentativnog sindikata kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisane su pod brojem: UP09-07-1-689/18 od 14.05.2018.godine - Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine - (Oglasi-„Službeni glasnik BiH“, broj: 19 od 15.03.2019.godine).

9. Održana je redovna Skupština Udruženja dana 25.04.2019.godine gdje su usvojene Izmjene i dopune Statuta Sindikata, razrješenje i imenovanje Upravnog i Nadzornog odbora, Izvještaj o radu  SDSZ za 2018.godinu

10. Održana je Vanredna Skupština Udruženja dana 13.06.2019.godine gdje su usvojene Izmjene i dopune Statuta Sindikata, Izvještaj Nadzornog odbora za 2018.godinu, Finansijski izvještaj za 2018.godinu, Program rada i Finansijski plan Sindikata za 2019.godinu.

Dana 24.05.2019.godine podnešen zahtjev za upis promjena u Registar. Rješenje o upisu promjena  Reprezentativnog sindikata kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisane su pod brojem: UP09-07-1-1186/19 od 05.08.2019.godine - Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine - (Oglasi-„Službeni glasnik BiH“, broj:74 od 08.11.2020.godine).

A N A L I Z A

strukture prihoda i  rashoda

I  - PRIHODI

Obrazloženje  prihoda

Ukupno ostvareni prihodi iznose KM=69.237,83 a strukturu čine prihodi iz redovne uplate članarine (41 sindikalna organizacija sa  2044 člana ) u iznosu od  KM=63.203,53, te ukalkulisani prihodi (na ime  članarine za mjesec decembar 2019.godine) u ukupnom iznosu od KM=6.034,30.

Prihodi su ostvareni isključivo akumuliranom uplatom članarine u toku izvještajnog perioda (mjesečnom naplatom od članstva kao obustava u iznosu od 0,50 % od osnovne neto plaće kroz platnu listu ) što čini osovni prihod  član 63. Statuta i Programom djelovanja SDSZ, Odluka o utvrđivanju visine i načina raspodjele članarine, članova sindikalnih organizacija broj:ORS-44/05-44.1 uz dobrovoljno učlanjenje i potpisanom  Izjavom za članstvo gdje je navedeno da se ukupna uplata vrši razdvojeno u dva naloga i to:

50% u korist transakcijskog računa SDSZ i   50% u korist  transakcijskog računa SO.

II - RASHODI

Obrazloženje rashoda

Ukupni rashodi  na dan 31.12.2019.godine iznose KM=48.735,84 ostvareni su u skladu sa čl. 5. Procedure o materijalno finansijskom poslovanju  broj: PRS-6/08-6.1 od 28.11. 2008.godine i

čl.4  Pravilnika o materijalo-finansijskom poslovanju Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine broj:03-50-90.1/2019 od 10.10.2019.godine.

U okviru ostvarenih rashoda najveće izvršenje imaju izdaci za ugovorene usluge uz procentualno učešće  troškova 66,80% ili KM=32.557,54 u odnosu na ukupno ostvarene rashode a ostalo se odnosi na slijedeće:

II -1 /400-Materijal i energija u ukupnom iznosu od KM=906,50

Ukupni troškovi odnose se  na nabavku kancelarijskog materijala u iznosu od KM=801,20  i nabavku sitnog inventara  u iznosu od KM=105,30.

II-2 /401- Usluge u ukupnom  iznosu od KM =32.557,54 odnose se na slijedeće:

1. PTT troškovi u skladu sa Pravilnikom o korištenju telefona broj: 02-50-15.9/2017 u ukupnom iznosu od KM=1.222,15 a odnose se na troškove kako slijedi:

fiksna telefonija u iznosu od KM=353,35

(uz maksimalan iznos sredstava na godišnjem nivou KM=960,00 / član 4.Pravilnika);

mobilne telefonije u skladu sa Pravilnikom u iznosu od KM=510,00 sa priznatim mjesečnim troškom od KM=30,00 za predsjednicu za period januar / decembar i

tehničkog sekretara za period august /decembar

(uz maksimalan godišnji iznos od KM=1.080,00 / član 3.Pravilnika);  i interneta u iznosu od KM=358,80 ( od planiranih 360,00 KM).

2. Poštanske usluge, provizija i druge bankarske usluge po važećoj tarifi poštanskih i bankarskih usluga u iznosu od KM=993,30 ( od planranih 1000,00 KM);

3.  Troškovi reprezentacije u skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju broj: 02-50-15.8/2017 u ukupnom iznosu od KM=1.455,30 a odnose se na internu i externu reprezentaciju uz maksimalan iznos sredstava na godišnjem nivou u iznosu od KM=2.000,00    /član 5. Pravilnika.

*Troškovi nastali korištenjem ugostiteljskih usluga u službenim prostorijama prilikom održavanja sjednica Upravnog odbora i druge radne sastanke za koje usluge pruža Služba za zajedničke poslove institucija BiH u iznosu od KM=1.395,30;

*pokloni (cvijeće)u ukupnom iznosu od KM=60,00 ( kupovina cvijeća za BHRT – svečano obilježavanje dana BH radia) .

4.  Advokatske usluge, sudske i pravne usluge u ukupnom iznosu od KM=4.773,60 , a odnosi se na slijedeće:

- advokatske usluge po Ugovoru o pružanju istih, advokat Hamid Džandžanović od 28.09.2018.godine (sa primjenom od januara 2019.godine), naš broj 03-50-08 od 29.01.2019.godine te ispostavljenih, zaprimljenih i plačenih mjesečnih faktura u iznosu od KM=4.773,60 sa PDV-om.

5. Jednokratne novčane pomoći članovima SO  nakon razmatranja podnešenih zahtjeva u skladu sa čl.9. i 10 Pravilnika o materijalo-finansijskom poslovanju Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine (poštivanje prava ograničenja na naknadu iz čl.8 Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti  i invalidnosti  zaposlenog ili člana njegove uže porodice  i smrti člana uže porodice zaposlenog („Službeni glasnik BiH“ broj:67/09), isplaćene su u ukupnom neoporezivom iznosu od KM=2.700,00 kako slijedi:

članu SO Službe za zajedničke poslove institucija BiH radi teške bolesti isplaćeno  KM=500,00 po Odluci br.03-50-90.3/19 od 10.10.2019.godine;

članu SO Službe za zajedničke poslove institucija BiH radi teške bolesti člana uže porodice isplaćeno  KM=300,00 po Odluci br.03-50-90.4/19 od 10.10.2019.godine;

članu SO Službe za zajedničke poslove  institucija BiH radi teške bolesti člana uže porodice isplaćeno  KM=300,00 po Odluci br.03-50-90.5/19 od 10.10.2019.godine;

članu SO BHRT radi teške bolesti isplaćeno KM=500,00 po Odluci br.03-50-96.4 /19 od 07.11.2019.godine;

članu SO Parlamentarne skupštine BiH radi pomoći za sudske troškove isplaćeno  KM=200,00 po Odluci br.03-50-96.5/19 od 07.11.2019.godine;

članu SO Ministarstva odbrane  BiH radi teške bolesti člana uže porodice isplaćeno  KM=300,00 po Odluci br.03-50-96.3/19 od 07.11.2019.godine;

članu SO Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH radi bolesti člana uže porodice  isplaćeno  KM=300,00 po Odluci br.03-50-117.3  od 12.12.2019.godine;

članu SO Ministarstvo sigurnosti BiH radi bolesti člana uže porodice isplaćeno  KM=300,00 po Odluci br.03-50-117.2  od 12.12.2019.godine;

6.  ostale nespomenute usluge iznose KM=841,03 a odnose se na slijedeće:

prijem i kontrola Finansijskog izvještaja za 2018.godinu u iznosu od KM=70,00;

godišnje plaćanje usluge Hosting Starter- registracije domena „NF –tel“doo Pale po Ugovoru broj, UG-56/10 od 07.06.2010.godine, za period18.6.2019 do 18.6.2020.godine  u iznosu od KM=99,45;

taxi usluge u službene svrhe u iznosu od KM=91,78 (porezna uprava lukavica, dostavljanje dokumentacije na potpis za akte tri sindikata/ Sindikalna organizacija uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH i Sindikat policijskih organa u BiH);

troškovi taxe za promjene upisa u Registar udruženja kod Ministarstva pravde BiH u iznosu od KM=30,00;

službena glasila /pretplate i objave u iznosu od KM=411,00;

usluge izrade  pečata i ključeva u iznosu od KM=80,00 ( izrada pečata za dvije sindikalne organizacije Ministarstvo Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Parlamentarna skupština BiH);

usluge kopiranja u iznosu od KM=58,80 ( kopiranje materijala za pripremu Redovne i Vanredne Skupštine Sindikata).

7. kotizacije za seminar u ukupom iznosi KM=2.693,75 a odnose se na slijedeće:

troškovi održavanja sportsko-rekreativnim susreta Jugoistočne Evrope za SDSZ iznose ukupno KM=2.693,75 uz detaljnu analizi niže navedenu.

Na poziv Sindikata pravosuđa Srbije za učešće na sportsko-rekreativnim susretima Evrope, mjesto održavanja Hotel Đerdap Kladovo uplaćeno je KM=5.135,70 za kompletne troškove 19 učesnika u trajanju od 2 dana uz komplet pansion.

- Uplata 50% kotizacije SO na transakcijaski račun SDSZ za svoje  prijavljene učesnike ukupno iznosi KM=2.404,35 ( SO BH MAK, dva učesnika uplata KM=267,15; SO OSA,15 učesnika, uplata KM=2.003,60 i MCP BiH, jedan učesnik uplata KM=133,60).

- 50%  učešća na ime kotizacije od strane SDSZ  za sve učesnike iznosi KM=2.404,35 i 100% kotizacija za predsjednicu SDSZ iznosi KM=267,15.

- Troškovi konverzije valuta (KM/EUR i EUR/KM)  iznosi KM=59,85.

- Majice za učesnike dobavljača „Suljevići-Cipelići“ po računu br.001961 u iznosu od KM=234,00, što ukupno iznosi  KM=2.965,35.

- Po povratku evidentiran račun broj:1902700  AD ĐERDAP TURIST Kladovo u ukupnom iznosu od KM=4.698,19 i povrat  sredstava  u iznosu od KM=271,60 koji je uplačen na transakcijski račun.

Trošak  SDSZ za Kladovo za 18 učesnika iznosi KM=2.693,75.

8. knjigovodstvene usluge, konsultantske i druge stručne usluge isplaćene su u iznosu KM=1.700,00 i to:

vođenje finansijsko-materijalnog poslovanja za I kvaratal 2019.godine, izrada i predaja Godišnjeg obračuna za 2018.godinu u iznosu od KM=500,00 po Odluci broj:03-50-44.1 od 17.05.2018.godine ( Nermina Spahić);

kontrola vođenja finansijsko-materijalnog poslovanja za 2019.godinu u ukupnom iznosu od KM=1.200,00 što je predmet Ugovora o djelu (Nermina Spahić) broj: 03-50-41.2 od 23.05.2019.godine i Anexa Ugovora o djelu (Nermina Spahić) broj: 03-50-41.3 od 2019.godine (čl.18.Pravilnika o materijalo-finansijskom poslovanju Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine),

9. neoporezive jednokratne naknade – isplate pojedincima za izuzetna zalaganja najviše do iznosa utvrđenog Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak u iznosu od KM=50,00  i to:.

po Odluci broj: 03-50-98/19 od 18.11.2019.godine, moderator  za vođenje programa (tribina 5 do 12) u iznosu od KM=50,00 ( Adisa Imamović);

10. isplata novčanih naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora, komisijama, timovima i dr. u ukupnom neto  iznosu od KM=12.500,00

naknada članovima Upravnog odbora Reprezentativnog sindikata u toku 2019.godine regulisana je čl.1 Dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora, članom 6. Pravilnika o materijalno finansijskom poslovanju SDSZ, i donešenim odluka i to: Odluka UO broj: 03-50-55.3 od 02.07.2019.godine u iznosu od KM=3.820,00 i  Odluka broj: 03-50-129  od 30.12.2019.godine u iznosu od KM=5.624,00  što ukupno iznosi KM=9.400,00 ( od planiranih 9.240,00/ razlika više utrošeno zbog povećanja broja članova UO)  kako slijedi:

1)      Lejla Čopelj     Predsjednica KM=600,00           (300,00+300,00)

2)      Jasna Ramić            član UO KM=480,00           (240,00+240,00)

3)      Gordana Šarović     član UO KM=400,00           (160,00+240,00)

4)      Dragan Marušić      član UO KM=360,00           (120,00+240,00)

5)      Luca Zečirrović      član UO KM=480,00           (240,00+240,00)

6)      Fehmija Sadiković  član UO KM=360,00           (120,00+240,00)

7)      Saša Šešlija             član UO KM=480,00           (240,00+240,00)

8)      Miroslav Kovžan    član UO KM=480,00           (240,00+240,00)

9)      Najda Đulić             član UO KM=360,00          (120,00+240,00)

10)  Nedim Ibrahimović član UO KM=480,00          (240,00+240,00)

11)  Ermin Terko           član UO KM=480,00          (240,00+240,00)

12)  Željko Kovač          član UO KM=320,00           (80,00+ 240,00)

13)  Kristijan Vasilić     član UO KM=480,00           (240,00+240,00)

14)  Edin Mulić             član UO KM=480,00           (240,00+240,00)

15)  Smail Pašalić         član UO KM=160,00             (160,00-penzionisan)

16)  Miroslav Vujičić    član UO KM=320,00           (80,00+240,00)

17)  Naser   Husić          član UO KM=240,00           (0,00+240,00)

18)  Radenko Mirković član UO KM=280,00           (40,00+240,00)

19)  Sabina Konjhodžić član UO KM=240,00           (0,00+240,00)

20)  Salih Karčić            član UO KM=320,00           (80,00+240,00)

21)  Rifet Hodžić           član UO KM=320,00           (80,00+240,00)

22) Gojko Lalović          član UO KM=480,00          (240,00+240,00)

23) Edin Kučuković       član UO KM=480,00          (240,00+240,00)

24) Goran Okiljević       član UO KM=320,00          (80,00+240,00)

Naknada za rad u toku 2018 godine članovima Nadzornog odbora Reprezentativnog sindikata  regulisano članom 40. i 47. Statuta SDSZ i donešenom Odlukom UO broj: 03-50-58.1 od 02.07.2019 godine u ukupnom iznosu od KM=350,00 kako slijedi:

1) Jasminko Zametica     član NO  KM=150,00

2) Željka Blagojević         član NO   KM=200,00

Naknada za rad u toku 2019 godine članovima Nadzornog odbora Reprezentativnog sindikata regulisana je članom 8. Pravilnika o materijalno finansijskom poslovanju SDSZ i članom 1.Odluke o ispravci, Odluka UO broj: 03-50---130  od 30.12.2019 godine u ukupnom iznosu od KM=1.500,00 kako slijedi:

1)      Jasminko Zametica     član NO  KM=300,00

2)      Željka Blagojević        član NO   KM=300,00

3)      Elvis Karišik                član NO   KM=300,00

4)      Sanja Skočir                 član NO   KM=300,00

5)      Amela Hasanović         član NO  KM=300,00

za izuzetno zalaganje u radu na realizaciji planskih aktivnosti radnim grupama ili tijelima ( timu za izradu Kolektivnog ugovora sindikata, Pravilnika ) regulisano je članom 7. Pravilnika o materijalno finansijskom poslovanju SDSZ i donešenim odlukama u ukupnom  iznosu KM=1.250,00 kako slijedi:

1)       timu  za izradu Kolektivnog ugovora sindikata po Odluci broj: 03-50-55.4  od  02.07.2019.godine u ukupnom iznosu od KM=550,00 kako slijedi:

-           Edin Kučuković  član UO, predsjednik tima  KM=150,00

-           Ermin Terko      član UO,           član KM=100,00

-           Fazila Klisura član SO MO BiH, član  KM=100,00

-           Salih Karčić   član UO                član KM=100,00

-           Faruk Bajramović član SO .        član  KM=100,00

2)       timu za izradu Pravilnika o materijalno finansijskom poslovanju Sindikata i Pravilnika o pravima,obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata po Odluci broj: 03-50-96.7  od  07.11.2019.godine u ukupnom iznosu od KM=700,00

-          Edin Kučuković  predsjednik tima  KM=200,00

-          Salih Karčić           član UO     član tima KM=100,00

-          Luca Zečirević       član UO     član tima KM=100,00

-          Dragan Marušić     član UO     član tima KM=100,00

-          Jasna Ramić           član UO     član tima KM=100,00

-          Kristijan Vasilić     član UO     član tima KM=100,00

11. Porezi i doprinosi na naknade po osnovu ugovorenih usluga (Ugovori o djelu, naknade Nadzornom i Upravnom odboru udruženja) u ukupnom  iznosu od KM=3.628,41 a detaljan pregled dat u niže navedenoj tabeli.

NAZIV TROŠKA

IZNOS

Doprinosi za PIO i ZZ po osnovu ugovorenih usluga

1.978,74

Porez na dohodak po osnovu ugovorenih usluga

1.535,47

Doprinos po osnovu usluga za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

57,10

Posebna vodna naknada

57,10

- Obračunati i uplaćeni porezi i doprinosi na naknade po osnovu ugovorenih usluga u skladu su sa

Zakonom o doprinosima FBiH („Službene novine FBiH“ br.34/2018), Zakonom o porezu na dohodak  član 12.stav (4) tačka 1. i 2. i Zakonom o doprinosima RS („Službeni glasnik RS“ br.114/2017).

II-3/402- Bruto plaće i naknade zaposlenih

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih iznose KM=13.206,10  ( od planiranih12.022,68/ razlika više utrošenog je nastala Odlukom Skupštine,Ugovor na određeno vrijeme 8 sati dnevno) i to:

II-3.1 (Bruto plaće i naknade zaposlenih)

Bruto plaća i naknade za jednog zaposlenog u periodu od januara do decembra 2019.godine  isplaćene su u iznosu od KM=11.178,10, a detaljan pregled dat u niže navedenoj tabeli .

NAZIV TROŠKA

IZNOS

Ugovorena osnovna neto plaća

6.616,44

Doprinosi iz plaće zaposlenika /31,00%

3.116,38

Porez na dohodak /10,00%

323,59

Bruto plaća

10.056,41

Doprinosi na plaće /10,50%

1.055,53

Posebni porez i  naknade

66,16

Ukupan trošak za plaće

11.178,10


Obračun plaća i naknada iz radnog odnosa vršen je u skladu  sa:

Ugovorom o radu na određeno vrijeme  za zaposlenicu Mirelu Zaimović broj:03-50-254.7/18 od 20.12.2018.godine (4 sata dnevno) sa ugovorenom neto plaćom od KM=400,00 u trajanju od šest mjeseci u periodu od 10.01.2019. do 10.07.2019.godine;

Ugovor na određeno vrijeme  broj:03-50-60 /19 od 10.07.2019.godine ( 8 sati dnevno) u trajanju od šest mjeseci u periodu od 11.07.2019 do 11.01.2020.godine i određuje se koeficijent za obračun od  1,6 – platni razred C5 sa  nultnim koeficijentom, a sve u skladu sa usvojenim prijedlogom i zaključkom na Vanrednoj skupštini sindikata SDSZ održanoj dana 13.06.2019.godine za prijem zaposlenika na 8 sati u trajanju od šest mjeseci;

Statutom SDSZ član 58. stav 5

Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/08,35/09, 75/09,32/12,42/12, 50/12);

Odluka o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 95/08,58/09, 42/12, Odluka VM br:137/18);

Pravilnika o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra SDSZ član 3.

II-3.2 (Naknade troškova zaposlenih)

Naknade  isplaćene  u ukupnom iznosu od KM=2.028,00 a odnose se na:

II-3.2/1 - naknada  za prevoz  na posao i sa posla u iznosu od KM=636,00 u skladu sa članom 4.stav 2(b) Ugovora na određeno vrijeme broj:03-50-254.7/18 od 20.12.2018.godine i Ugovora na određeno vrijeme broj: 03-50-60 /19 od 10.07.2019.godine.

II-3.2/2 - naknada za topli obrok u toku rada u iznosu od KM= 1.092,00 u skladu sa članom 4.stav 2(b) Ugovora na određeno vrijeme broj:03-50-254.7/18 od 20.12.2018.godine, u skladu sa Odlukom o visini naknade za prehranu za vrijeme rada zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 95/08,4/09, 42/12,);

II-3.2/3 –naknada za godišnji odmor za 2019,godinu u iznosu od KM=300,00 što je  u skladu sa Odlukom o visini  regresa za godišnji odmor u institucijama  Bosne i Hercegovine za 2019.godinu, VM 135/18 od 18.jula 2018.godine („Službeni glsanik BiH“: broj 60/18):

II-4 /403-Amortizacija u iznosu od KM=263,85 a odnosi se na obračunatu amortizaciju za sva stalna sredstva  u upotrebi  koja se nalaze u kancelariji broj: 451. Obračun iste počinje po stavljanju sredstva u upotrebu, a najkasnije od prvog dana narednog mjeseca. Sredstvo koje se u potpunosti otpiše ne može se ponovno procjenjivati i ponovno otpisivati.

II-5 /405-Putni troškovi u iznosu od KM=1.801,85 a odnose se na slijedeće:

troškovi prevoza za službeno putovanje (vlastito vozilo ili javni prevoz) u iznosu od KM=1.801,85 a odnosi se na službena putovanja na relacijama i to:

-  Sarajevo- Neum- Sarajevo, po pozivu  za predsjednicu Sindikata (sastanak ROSUP-a) u iznosu od KM=191,65;

- Sarajevo – Kladovo - Sarajevo, po pozivu za predsjednicu i osamnaest učesnika  (službeno putovanje – vlastito vozilo za 7 učesnika)   u iznosu od KM=1.400,00;

- Sarajevo-Bijeljina- Sarajevo, po pozivu za predsjednicu, gostovanje na TV emisiji, u iznosu od KM=160,90;

- Sarajevo-Busovača , po zahtjevu člana UO Dragana Marušića za priznavanje troškova prevoza  dolaska na sjednice UO  u iznosu od KM=49,30.

Gore navedeni troškovi regulisani članom 5.Pravilnika o materijalno - finansijskom poslovanju Samostalnog sindikata državnih  službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hecegovine.

 

KONTO

OPIS

Planirana sredstva -      Finansijski plan 2019

Izvršenje sa 31.12.2018

Izvršenje sa 31.12.2019

1

2

3

4

5

0

Nabavka opreme

1,500.00

1000.00

563.99

0

Stalna sredstva

1,500.00

1000.00

563.99

4000

Kancelarijski materijal

1,000.00

1,259.69

801.20

4001

Otpis sitnog inventara u upotrebi

500.00

80.00

105.30

400

Materijal i energija

1,500.00

1,339.69

906.50

4010

Izdaci za telekom usluge/fiksna, ADSL, MOB.

1,680.00

1,467.30

1222.15

4011

Poštanske usluge

100.00

97.78

99.20

4012

Provizija i druge bankarske usluge

900.00

723.50

894.10

4013

Troškovi reprezentacije u zemlji i inostranstvu

2,000.00

1,928.46

1455.30

4014

Advokatske usluge, pravne i sudske

4,773.60

5,616.00

4773.60

4015

Jednokratne novčane pomoći

4,000.00

1,260.00

2700.00

4016

Ostale nespomenute usluge (sl.glasila,hosting,adm taxe i dr.)

800.00

2,013.51

841.03

40170

Kotizacija za seminare

3,500.00

3,836.18

2693.75

40171

Ugovori o djelu -Knjigovodstvene usluge

1,700.00

2,900.00

1700.00

4018

Neoporezive jednokratne isplate

1,000.00

9,600.00

50.00

4019

Naknada članovima UO, NO, Interresor.gr./timovi (neto)

14,344.00

9,520.00

12500.00

40191

Doprinosi za PIO i ZZ po osnovu ugovorenih usluga

2,131.50

2,131.30

1978.74

40192

Porez na dohodak po osnovu ugovorenih usluga

1,960.92

1,960.92

1535.47

40193

Dop.po osnovu usluga za zaš.od pr.i dr.nesreća 0,5%

93.65

93.65

57.10

40194

Posebna vodna naknada/0,5%

93.65

93.65

57.10

401

Usluge

39,077.32

43,242.25

32557.54

4020

Redovne plaće

5,658.80

0.00

6616.44

4021

Porez na dohodak/ČL.49 Zakona o porezu

133.12

0.00

323.59

4022

Doprinos na teret osiguranika/31%

1,215.00

0.00

3116.38

4023

Doprinos na teret poslodavca/10,50%

893.76

0.00

1055.53

4024

Poseban porez za zaš.od pr.i dr.nepogoda / 0,5%

24.00

0.00

33.08

4025

Posebna vodna naknada/0,5%

24.00

0.00

33.08

4026

Naknada za prevoz na posao i sa posla

636.00

0.00

636.00

4027

Naknada za topli obrok u toku rada

756.00

0.00

1092.00

4028

Regres za godišnji odmor

0.00

0.00

300.00

4029

Jednokratne novčane pomoći zaposleniku

2682.00

0.00

0.00

402

Plate i naknade zaposlenih

12,022.68

0.00

13206.10

4030

Amortizacija

400.00

64.80

263.85

403

Amortizacija

400.00

64.80

263.85

4050

Troškovi smještaja

1,000.00

0.00

0.00

4051

Dnevnice u zemlji i inostranstvu

0.00

102.90

0.00

4052

Troškovi prevoza

1,500.00

1,813.83

1801.85

405

Putni troškovi

2,500.00

1,916.73

1801.85

4070

Porezi i dop.koji ne ovise od rezultata

0.00

0.00

0.00

407

Porezi i dop.koji ne ovise od rezultata

0.00

0.00

0.00

4081

Ostali rashodi vlastite aktivnosti

5000.00

0.00

0.00

4082

Rashodi ranijeg perioda

0.00

3,476.79

0.00

408

Ostali rashodi

5,000.00

3,476.79

0.00

UKUPNO RASHODI :

62,000.00

50,040.26

48735.84

410

PRIHODI

4100

Prihodi od članarine

62,000.00

62,398.87

69237.83

4102

Kamata

0.00

0.00

0.00

4173

Ostali prihodi

0.00

0.00

0.00

4180

Prihodi  tek.obr.perioda

0.00

0.00

0.00

 

UKUPNO PRIHODI :

62,000.00

62,398.87

69237.83

Višak prihodima nad rashodima

12,358.61

20501.99

Višak rashoda nad prihodima

 

III-KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

1.Ukalkulisana potraživanja na dan 31.12.2019.godine (potraživanja za koja se očekuje da će biti realizovana unutar jedne godine) iznose  ukupno KM = 6.934,40 a odnose se na slijedeće:

 

a) očekivani priliv uplate sindikalne članarine u iznosu od KM=6.034,30 za mjesec decembar 2019.godine u  januaru 2020;

b) potraživanja od SO Ministarstva finansija /financija i trezora Bosne i Hercegovine u iznosu od KM=900,00, a odnosi se na nabavku paketica  po Rn-17-030/450 Swisslion-Takovo DOO Sarajevo po Odluci 03-50-117.4/19 od 12.12.2019.godine

III-a  ISPRAVKA VRIJEDNOSTI KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA

Ispravka vrijednosti kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2019.godine iznosi  KM=5.966,67 što je u odnosu na početno stanje 01.01.2019.godine manje za KM=1.260,00 (SO Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine izvršilo uplatu potraživanja dana 27.12.2019,godine  Izvod br.133 na ime naknade troškova odgovora na  Reviziju u predmetu S1 3 P 022518 17 Pž 2 po već okončanom postupka i u skladu sa Sporazumom o  izmirenju potraživanja).

 

I dalje ostaje potraživanja od strane Samostalnog sindikata Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine (kojeg zastupa  predsjednika Uzeira Šandala) u vezi Revizije protiv presude Suda BiH  broj: S 1 3 P 02251817 Pž 2 i Rješenja o izvršenju broj: S1 3 I 028437 18 I od 25.04.2018.godine o prinudnoj naplati troškova parničnog postupka.

U toku ovog obračunskog perioda nije bilo priliva od strane Union banke sa  računa dužnika  broj:1027080000013443, tako da je stanje potraživanja po ovom osnovu bez promjene i iznosi  KM=5,966,67.

IV-KRATKOROČNE OBAVEZE

Ukalkulisane obaveze na dan 31.12.2019.godine  ukupno iznose KM=809,45 a odnose se na slijedeće:  obaveze prema dobavljačima u ukupnom iznosu od KM=506,05 prikazano u niže navedenoj tabeli:

Red.

broj

Naziv dobavljača

Broj računa/ugovora

Iznos računa

KM

1

BH lineTelecom Sarajevo - Fiksna telefon

2021482202049

25,75

2

Bihnet Telecom Sarajevo - ADSL

1207959142048

29,90

3

Advokat  Hamid Džandžanović

0000005/2019

397,80

4

Služba za zajed.posl.institucija BiH

855/2019

52,60

 

UKUPNO:

 

=506,05


obaveze za poreze i doprinose u iznosu od KM=303,40 i to:

-          evidentirane obaveze doprinosa za PIO/MIO  na ime naknadae za članove -Upravnog odbora VI- XII/2019 u iznosu od KM=287,55

-          evidentirane obaveze doprinosa za zapošljavanje  na plaću za XII/2019 u iznosu od KM=15,85

V – STALNA  SREDSTVA

U skladu sa planiranim sredstvima u obračunskom periodu izvršena je nabavka stalnih sredstava u ukupnom iznosu od KM= 563,99 kako slijedi:

kompjuterske opreme (HP LaserJetPIOMFPM227 fdn) nabavne vrijednosti u iznosu od KM=478,98

opreme za prenos podataka i glasa (KX-TG6821 FXB fiksni Panasonic) nabavne vrijednosti u iznosu od KM=85,01.

Obračunata amortizacija-otpis (linearni/proporcionalni metod) na dan 31.12.2019.godine u iznosu od KM=263,85.

VII - OBRAZLOŽENJE ZA REZULTAT  POSLOVANJA  NA DAN

31.12.2019.GODINE

Stanje imovine, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2019.godine rezultat su poslovanja i u skladu sa podnešenim finansijskim izvještajem za period od 01.01. do 31.12.2019.godine.

KONTO

NAZIV

IZNOS KM

1

2

3

D

AKTIVA:(SREDSTVA)

 

A. Stalna sredstva -svega

1299.10

1

Oprema

2870.97

91

Ispravka vrijednosti opreme

1571.87

 

 

 

 

B. Tekuća sredstva-svega

96241.05

1000

Blagajna

57.99

1010

transakcijski račun

83282.09

120

Potraživanja za članarinu

6034.30

122

Potraživanja od zaposlenih

0.00

128

Ostala kratkoročna potraživanja

900.00

129

Ispravka vrijednosti kratkoročnih potraživanja

5966.67

131

Zalihe( materijal, sitan inventar)

0.00

SVEGA AKTIVA ( A+B)

97540.15

 

 

 

P

PASIVA: (Trajni izvori, dug.i krat.obaveze

 

A.Trajni izvori

96730.70

200

Trajni izvori

76730.70

201

Rezerve

20000.00

202

Neraspoređeni višak prihoda

0.00

203

Neraspoređeni višak rashoda

0.00

 

B. Kratkoročne obaveze

809.45

300

Dobavljači

506.05

301

Obaveze  prema zaposlenim i drugim licima

0.00

302

Obaveze za poreze i doprinose

303.40

308

Ostale tek.obaveze

0.00

383

Ostala krat.razganičenja

0.00

 

SVEGA PASIVA: ( A+B)

97540.15

 

Uvidom u dokumentaciju (od izvoda br.1 do izvoda br.135 od 31.12.2019.godine i blagajne od br.1 do br. 13 od 31.12.2019.godine), ulaznih faktura, donešenih odluka, rješenja, ugovora, procedura, pravilnika te druge ulazne i izlazne dokumentacije ustanovljeno je slijedeće:

 

Prihodi 2019.godinu                                  ....................                   KM =69.237,83

Rashodi  za 2019.godinu                          ....................                    KM=48.735,84

Višak prihoda nad rashodima /Dobitak ................. KM=20.501,99

Višak rashoda nad prihodima / Gubitak ................                     KM=0,00

Stanje transakcijskog računa (Izvod br.135) na dan 31.12.2019.godine iznosilo je KM=83.282,09 a početno na dan 01.01.2019.godine iznosilo je KM=63.061,71

Stanje blagajne br.13 na dan 31.12.2019.godine iznosilo je KM=57,99 a početno na dan 01.01.2019.godine iznosilo je KM=167,87.

U toku obračunskog perioda može doći do povećanja ( trajni izvor imovine udruženja koji se akumulira) na računima izvora  ili umanjenja (pokriće negativnog salda ) ili  umanjenja izvora finansiranja i proizilazi od pokrića negativnog salda  na teret izvora.

Utvrđeni višak prihoda nad rashodima u periodu od 01.01. do 31.12.2019.godine iznosi KM=20.501,99 i raspoređuje se u korist trajnih izvora.

U skladu sa članom 40. i 45. Statuta i članom 23.i 25. Pravilnika o materijalo-finansijskom poslovanju Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine  Nadzorni odbor i  Upravni odbor razmatra  Izvještaj, te kao takav predaje na razmatranje i usvajanje Skupštini SDSZ.

VIII – ZAKLJUČAK

Evidentiranje  poslovnih promjena u neprofitnim organizacijama (udruženjima) vrši se u skladu sa važećim zakonskim propisima, Zakonom o računovodstvu i reviziji i računovodstvenim standardima i Kodeksu računovodstvenih načela, te uobičajnoj računovodstvenoj praksi kao i kod ostalih pravnih osoba.

Komisija za popis sredstava, potraživanja i obaveza Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH  formirana Odlukom broj: 03-50-128 od 27.12.2019.godine, konstatovala je da stanje utvđeno popisom odgovara knigovodstvenom stanju i o tome dostavila Izvještaj broj: 03-50-128.1 od 17.01.2020.godine.

Ovaj Godišnji finansijski izvještaj prikazuje fer i istinito stanje podataka o sredstvima i izvorima sredstava, prihodima i rashodima i finansijskom rezultatu koji je iskazan u poslovnim knjigama, a u skladu sa Finansijskim planom za 2019.godinu, Procedurama materijalno finansijskog poslovanja broj: PRS-6/08-6.1, Pravilnika o materijalo-finansijskom poslovanju Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine broj:03-50-90.1/2019, Pravilnika o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine broj:03-50-90.2/2019, i donešenim Pravilnicima SDSZ.

PREDSJEDNICA

UPRAVNOG ODBORA  SINDIKATA

Lejla  Čopelj

 

 

Godišnji finansijski izvještaj za period od 01.01.2019 do 31.12.2019.godine razmatran je i usvojen na Skupštini održanoj  05.03.2020.godine.

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video