Izvještaj o radu za 2019

Ispis PDF

IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA SDSZ

ZA  2019. GODINU

Sarajevo,  februar 2020.godine

 

  1. UVOD

Udruženje Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, upisano je u Registar udruženja pod registarskim brojem RU-293/05, knjiga i Registra, dana 22.06.2005.godine, kod  Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 48/05 od 19.jula 2005.godine).

Oblik organizovanja je Udruženje-Udruga sa identifikacionim brojem pod kojim se pravno lice vodi u Registru poslovnih subjekata 4201066110001, šifra djelatnosti prema KD BiH je: 91.200, djelatnost prema KD BiH 2010 (Odluka o KD BiH 2010 “Službeni glasnik BiH“ 47/10)  je: 94.20, sa poreznim djelovodnim brojem: 01350000 što potvrđuje i Uvjerenje o poreznoj registraciji od 10.11.2005.godine.

Sindikat ima otvoren transakcijski račun kod SBERBANK BH d.d.broj: 1401010010722025 po Ugovoru o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnih transakcija u zemlji broj: 5690/05 od 16.11.2005.godine, sa mogućnošću otvaranja podračuna a na osnovu Odluke o  otvaranju i  Odluke o deponovanju potpisa  za potrebe Sindikalnih organizacija koje potpisuje predsjednik.

Samostalni sindikat državnih  službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine,  čiji je status reprezentativnog sindikata potvrđen Rješenjem VM broj 92/07 od 28.juna 2007.godine  ( „Službeni glasnik BiH“, broj:60/07 od 13.08.2007.godine) i danas ima sjedište u Sarajevu, općina Centar, ulica Trg BiH br. 1/IV, soba br. 451. (u daljem tekstu: Reprezentativni sindikat), Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Reprezentativni sindikat) podnosi ovaj izvještaj o radu za 2018 godine shodno članu 8. Statuta Samostalnog sindikata državnih  službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

Održana je izborna Skupština Udruženja dana 11.05.2017.godine i podnešen zahtjev za upis promjena u Registar. Promjene Statuta Udruženja, promjene i imenovanje organa upravljanja Reprezentativnog sindikata i lica ovlaštenih za zastupanje u pravnom prometu  upisane su kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod brojem:UP09-07-1-1175/17 od 16.06.2017.godine , u Registru udruženja („Službeni glasnik BiH, broj: 2/18  od 09.01.2018.godine)

Podnešen zahtjev za upis promjena u Registar. Rješenje  o upisu promjene punog i skraćenog naziva i znaka Reprezentativnog sindikata kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisane su pod brojem: UP09-07-1-689/18 od 14.05.2018.godine - Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine - (Oglasi-„Službeni glasnik BiH“, broj: 19 od 15.03.2019.godine).

Održana je redovna Skupština Udruženja dana 25.04.2019.godine gdje su usvojene Izmjene i dopune Statuta Sindikata, razrješenje i imenovanje Upravnog i Nadzornog odbora, Izvještaj o radu  SDSZ za 2018.godinu

Održana je Vanredna Skupština Udruženja dana 13.06.2019.godine gdje su usvojene Izmjene i dopune Statuta Sindikata, Izvještaj Nadzornog odbora za 2018.godinu, Finansijski izvještaj za 2018.godinu, Program rada i Finansijski plan Sindikata za 2019.godinu.

Dana 24.05.2019.godine podnešen zahtjev za upis promjena u Registar. Rješenje o upisu promjena  Reprezentativnog sindikata kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisane su pod brojem: UP09-07-1-1186/19 od 05.08.2019.godine - Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine - (Oglasi-„Službeni glasnik BiH“, broj:74 od 08.11.2020.godine).

Reprezentativni sindikat u skladu sa programskim ciljevima utvrđenim programom rada za 2019.godinu, u okviru svog djelokruga poslova i zadataka, u referentnom periodu realizirao je brojne aktivnosti od kojih posebno izdvajamo:

I -  AKTIVNOSTI REPREZENTATIVOG  SINDIKATA U SKLADU SA PROGRAMSKIM CILJEVIMA ODNOSNO DJELATNOSTI PO STATUTU

R.b.

Aktivnosti

Status provođenja aktivnosti

 

 

 

1.

Aktivnosti na uspostavi saradnje sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine u cilju koordiniranja zajedničkih aktivnosti.

-     Potrebno je konstatovati da je tokom 2019. godine SDSZ bio primoran na naglašavanjepoštivanja postojećeg zakonskog okvira koji se odnosi na pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa. SDSZ konstatuje da postoji prostor za napredak u odnosu poslodavac – sindikat te je potrebno unaprijediti trenutnu praksu konsultacija kao i status SDSZ kao socijalnog partnera.

-     Upućen je Zahtjev za kolektivno osiguranje zaposlenih u institucijama BiH ( 03-50-02 od 10.01.2019.god/ zahtjev je upućen i Ministarstvu finansija i trezora BiH)

-     Upućen Zahtjev za povećanje visine osnovice za obračun plaće (03-50-22 od 06.03.2019.godine)

-     Iskazano nezadovoljstvo zbog nedonošenja Zakona o budžetu u institucijama BiH za 2019. godinu ( 03-50-62 od 12.07.2019.godine/)

-     Dostavljen Zahtjev za povećanje/vraćanje stečenih prava zaposlenih u institucijama

-     BiH ( 03-50-65 od 12.07.2019.godine/ dostavljeno i Ministarstvu finansija i trezora BiH)

-     Dostavljeni prigovori na prijedlog Odluke o visini regresa za 2020.godinu ( 03-50-75.1 od 06.09.2019.godine)

-     Upućen zahtjev/prijedlog ispred sva tri reprezentativna sindikata za pravilnu raspodjelu prihoda i povećanje plaća zaposlenima u institucijama BiH (03-50-93 od 06.11.2019.godine)

-     Ispred sva tri reprezentativna sindikata upućen dopis u kojem se traži primjena važeće Metodologije, te da se za tu namjenu osiguraju sredstva (03-50-95 od 06.11.2019.)

-     Dostavljeni prigovori na prijedlog Odluke o visini regresa za 2020.godinu ( 03-50-75.1 od 06.09.2019./ dostavljeno je i Ministarstvu finansija i trezora BiH)

-      Ispred tro reprezentativna sindikata dostavljen je zahtjev za primjenu važeće

metodologije za napredovanje unutar platnih razreda ( 03-50-95 od 06.11.2019./ dostavljeno i Ministarstvu finansija i trezora BiH)

-       Dostavljeni zahtjevi reprezentativnih sindikata (03-50-103 od 26.11.2019.7 zahtjevi su dostavljeni svim ministarstvima)

-       Dostavljen zahtjev za otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja, Odluka o imenovanju pregovaračkog tima ispred samostalnih sindikata kao i Protokol o kolektivnom pregovaranju (03-50-121, 03-50-119, 03-50-120 od 13.12.2019./ dostavljeno i Ministarstvu pravde BiH)

 

 

 

 

 

2.

Ministarstvom finacija/finansija i trezora BiH;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................

 

 

Ministarstvom pravde BiH;

svim drugim ministarstvima i agencijama

 

-          Dostavljeno mišljenjena prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za prevoz ( 03-50-01.1 od 11.01.2019). Također Sindikat je tražio i informaciju o razlozima zbog kojih pomenuti prijedlog nije dostavljen Vijeću ministara BiH na razmatranje ( 03-50-01.2 od 07.03.2019).

-          Dostavljeno mišljenje na prijedlog Odluke o visini novčane naknade za ishranu tokom rada ( 03-50-05.1 od 29.01.2019.)

-          Reagirano je  informaciju da postoji razlika u isplati neto plata zaposlenima u RS i FBiH ( 03-50-10 od 01.02.2019.)

-          Dostavljen prijedlog člana Komisije za plaće i naknade ispred sva tri sindikata.

.....................................................................................................................................................

 

-          Zatražena informacija u kojoj je fazi realizacija zaključka sa 157.sjednice Vijeća ministara a tiče se punemoći za pregovaranje a radi zaključivanja Kolektivnog ugovora ( 03-50-25 od 28.03.2019.)

-          Dostavljen zahtjev za pravno tumačenje propisa koji se odnose na prekovremeni rad zaposlenih u institucijama BiH ( 03-50-49 od 14.06.2019.)

-          Ministarstvu Civilnih poslova BiH dostavljen poziv da se ne podrži informacija o provedenom postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti SDSZ BiH, kao i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, na koje je pomenuto Ministarstvo dalo pozitivan odgovor ( 03-50-80 od 10.09.2019. i 03-50-80.1 od 23.10.2019.)

3.

Pratiti rad vezano za donešeni  Zakon o štrajku u interesu ostvarivanja prava članova sindikata iz rada i radnih odnosa

 

 

-          Vijeće Ministara BiH je donijelo Odluku o minimumu procesa rada za vrijeme trajanja štrajka za  cca 50, institucija na nivou BiH. Pomenuta odluka nije donešena za 3 sindikalne organizacije u sastavu SDSZ BiH.

 

 

 

 

4.

Angažman advokata u zastupanju u sudskim postupcima.

 

-          Vezano za zaštitu prava iz radnog odnosa članstva uz advokatski angažman, bitno je istaći da je nastavljen angažman advokata u zastupanju u disciplinskim i sudskim postupcima za utvrđivanje odgovornosti povreda radnih dužnosti, odnosno zaštite prava iz radnih odnosa. U skladu sa potpisanim ugovorom o pružanju advokatskih usluga od 28.09.2018.godine sa primjenom od 01.01.2019.godine.

-          Advokat je dostavio izvještaj o aktivnostima pri zastupanju članova sindikata kod prava iz radnog odnosa kao odnosno o pružanju pravnih usluga.

-          Ostvareno je više sastanaka u prostorijama Sindikata, kao i elektronskih i telefonskih konsultacija radi pružanja pravnih savjeta i konsultacija.

-          Advokat je održao oko 50 sastanaka sa članovima Sindikata po pitanju svih vrsta pravnih savjeta i konsultacija.

5.

Aktivnoati Upravnog odbora u skladu sa nadležnostima koje su propisane članom 40.Statuta SDSZ

-          Upravni odbor donosio je odluke  i starao se o provođenju istih, zaključke, rješenja, ovlaštenja i druge akte  iz svoje nadležnosti koje su propisane članom 40.Statuta SDSZ i ostalim odredbama Statuta  SDSZ, Poslovnika o radu, Zakonskih i podzakonskih propisa.

-          U toku 2019.godine održano je 11 Redovnih Upravnog odbora i 1 Vanrednu. Pored aktuelnih tema na zaštiti interesa sindikalnih članova za prava iz radnog odnosa razmatrani su i mnogi drugi zahtjevi našeg članstva.

 

6.

 

Organizovati edukacije članova Reprezentativnog sindikata,u saradnji sa svim sindikalnim organizacijama.

-          Od 19. do 22.09.2019.godine održani su sportsko-rekreativni susreti jugoistočne evrope. Samostalni Sindikat je učestvovao sa 19 takmičara u 9 disciplina.

-          Temeljem potpisanog Sporazuma o saradnji, dana 18.11.2019.godine, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i Sindikat Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, organizirali su  Tribinu simboličnog naziva „Sindikalni skup 5 do 12“.

Poziv je bio upućen u preko 70 državnih institucija, svim zaposlenima bez obzira na članstvo u Sindikatu, te su sindikati na taj način pokazali otvorenost za saradnju i opredjeljenost na borbu za bolji status svih kategorija zaposlenih u institucijama BiH.

Tribina je održana pred oko 300 učesnika, a koji su se složili da se Vijeću ministara BiH i nadležnim institucijama upute zaključci sa zahtjevom za njihovu realizaciju.

Sindikati su izrazili spremnost na konstruktivan ekonomsko socijalni dijalog koji će vratiti ugled te zaštiti prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Na tribinu su pozvani kao gosti/govornici i sve relevantne institucije i nevladine organizacij (Misija OSC-a, Ured visokog Predstavnika OHR-a, Međunarodna organizacija rada, Međunarodna konfederacija sindikata, Transparency international, Centar civilnih inicijativa i dr.) međutim, mnogi od navedenih nisu se oglasinli niti izrazili spremnost za učešće.

 

 

 

 

 

7.

Sprovoditi aktivnosti za održavanje redovne Skupštine Reprezentativnog sindikata

-          Održana je redovna Skupština Udruženja dana 25.04.2019.godine gdje su usvojene Izmjene i dopune Statuta Sindikata, razrješenje i imenovanje Upravnog i Nadzornog odbora, Izvještaj o radu  SDSZ za 2018.godinu

 

-          Održana je Vanredna Skupština Udruženja dana 13.06.2019.godine gdje su usvojene Izmjene i dopune Statuta Sindikata, Izvještaj Nadzornog odbora za 2018.godinu, Finansijski izvještaj za 2018.godinu, Program rada i Finansijski plan Sindikata za 2019.godinu.

 

II -  KOORDINJA AKTIVNOSTI SA ENTITETSKIM SINDIKATIMA

Red.br

Aktivnosti

Status provođenja aktivnosti

1.

Koordinirati aktivnosti sa sindikatima na državnom nivou, entitetskim sindikatima, i sindikatima iz regije

-          Nastavljena ranije uspostavljena saradnja sa Sindikatom državnih službenika i namještenika FBiH i Sindikatom uprave Republike Srpske kao i Sindikatima zemalja regiona – Makedonija, Crna Gora, Srbija.

-          Potpisan Sporazum o saradnji Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Saveza sindikata policijskih organa u BiH i Sindikata uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, sa svrhom da se uspostavi neophodna i potrebna saradnja sindikata na nivou BiH, koja treba da omogući zajedničko djelovanje reprezentativnih sindikata kod poslodavca.

-          Održano niz sastanaka sa Sindikatom uprave za indirektno/neizravno oporezivanjke BiH i Savezom sindikata policijskih organa u BiH na temu Kolektivnog ugovora , te je parafiran konačan nacrt teksta Kolektivnog ugovora.

 

2.

Inicirati i organizovati sastanak sa entitetskim sindikatima, Sindikatom Brčko-Distrikta.

 

-          Održano niz satanak u cilju razmjene iskustava u sindikalnom djelovanuu te dogovorena buduća saradnja, podrška i pomoć u aktivnostima Sindikata kao i organizaciji edukativnih radionica, sportskih igara i seminara.

 

III-AKTIVNOSTI REPREZENTATIVNOG SINDIKATA U OBLASTI  PRAVNIH, OPĆIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Red.br

Aktivnosti

Status provođenja aktivnosti

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Tužba usmjerena protiv Reprezentativnog sindikata

 

-          ostaje potraživanja od strane SO Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine (u vrijeme samostalnog sindikata  predsjednika Uzeira Sandala) u vezi Revizije protiv presude Suda BiH  broj: S 1 3 P 02251817 Pž 2 i Rješenja o izvršenju broj: S1 3 I 028437 18 I od 25.04.2018.godine o prinudnoj naplati troškova parničnog postupka.

U toku ovog obračunskog perioda nije bilo priliva od strane Union banke sa  računa dužnika  broj:1027080000013443, tako da je stanje potraživanja po ovom osnovu bez promjene i iznosi  KM=5,966,67.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Godišnji obračun za 2019.godinu

 

-          Sredstva  na transakcijskom računu su prikupljena isključivo od uplate sindikalne članarine u skladu sa Statutom.

-          U okviru SDSZ na dan 31.12.201.godine djeluju 41 sindikalnih članica u institucijama Bosne i Hercegovine sa 2.044 člana.

-          Rashodi su vršeni u skladu sa zakonskim propisima, procedurama materijalno finasijskog poslovanja Reprezentativnog sindikata, pravilnicima i odlukama  u skladu sa Pravilnikom SDSZ

-          Prihodi od članarine u toku 2019.godine iznosili su ukupno KM=69.237,83 a rashodi u ukupnom iznosu od KM=48.735,84

-          Od iznosa ukupnih rashoda 66,80% ili KM=32.557,54 odnosi se na usluge (PTT troškove, reprezentaciju, advokatske usluge, jednokratne novčane pomoći, bruto naknade članovima Upravnog odbora, Ugovori o djelu, knjigovodstvene i druge konsultantske usluge, kotizacije za seminare, porezi i doprinosi na usluge i drugo, a ostalo u iznosu od KM=16.178,30 na materijal, troškove amortizacije, putne troškove i ostale rashode;

IV- TRANSPARENTNOST RADA REPREZENTATIVNOG SINDIKATA PREMA JAVNOSTI

Red.br

Aktivnosti

Status provođenja aktivnosti

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Vršiti redovne kontakte sa sredstvima informisanja,

organizovati konferencije za štampu, okrugle stolove i sasatanke u vezi sa aktuelnim temama.

 

 

-          Održana press konferencija dana 20.06.2019.godine kojom prilikom je i potpisan Sporazum o saradnji Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Saveza sindikata policijskih organa u BiH i Sindikata uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH.

-          Prije početka Tribine održane 18.11.20149. godine, pred velikim brojem predstavnika medija, održana je i press konferencija na kojoj se se razgovaralo o trenutnom statusu i položaju zaposlenih u institucijama BiH, s posebnim fokusom na probleme s kojima se susreću, kao i odnosu poslodavca prema sindikatima i zaposlenima.

 

e:mail -  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

2.

 

Izrađivati tekstove za web stranicu Reprezentativnog sindikata i obezbjediti stalno dopunjavanje informacijama o radu.

-          Preduzete su značajne aktivnosti na unapređenju web stranice Reprezentativnog sindikata, www reprezentativni sindikat , obezbjeđeno stalno dopunjavanje informacijama o radu  sa novim informacijama i podacima za zaposlene u institucijama BiH.

-          Inforamcije o radu i aktivnostima Sindikata dostupne i na društvenoj mreži Facebook, putem stranice Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u instiitucijama BiH.

 

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video