Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju

Ispis PDF

PRAVILNIK

O MATERIJALNO-FINANSIJSKOM POSLOVANJU SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, septembar 2019. godine

Na osnovu člana 40. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj u Sarajevu, dana 10.10. 2019. godine, donio je

P R A V I L N I K

O MATERIJALNO-FINANSIJSKOM POSLOVANJU SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

(1)   Ovim Pravilnikom regulišu se opća načela finansijske politike Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sindikat), način obračuna, plaćanja i evidencije članarine, raspored i način korišćenja sredstava po namjeni, raspolaganje imovinom, finansijsko – materijalno poslovanje i nadzor nad imovinom i finansijsko – materijalnim poslovanjem Sindikata.

(2)   Finansijsko-materijalno poslovanje u Sindikatu vodi se u skladu s Statutom Sindikata, ovim Pravilnikom, kontnim planom za udruženja i druge neprofitne organizacije i drugim zakonskim propisima i podzakonskim propisima koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovanje udruženja građana registrovanih kod Ministarstva pravde BiH.

Član 2.

(Materijalna osnova prihoda Sindikata)

Materijalnu osnovu, prihode Sindikata u skladu sa članom 63. Statuta, za ostvarivanje aktivnosti Sindikata čine:

a)      članarina;

b)      dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;

c)      prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina i honorara;

d)      prihod stečen vlastitim djelovanjem kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Sindikata;

e)      prihod iz državnih subvencija i ugovora sa državom, javnim institucijama, fizičkim i

pravnim osobama, kako domaćim tako i inostranim;

f)       iz drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Član 3.

(Principi)

Osnovna načela finansijsko-materijalnog poslovanja su samostalnost finansiranja, javnost, solidarnost i uzajamnost, jedinstveni minimum prava na materijalnu pomoć na osnovu članstva u Sindikatu te neotuđivost sindikalne imovine.

 

II. RASPODJELA I NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA OD ČLANARINE

Član 4.

(Raspoređivanje i korištenje sredstava članarine)

Sredstva koja se prikupe od članarine raspoređuju se, odnosno koriste za pokriće slijedećih rashoda:

a)      naknada za pravnu zaštitu članovima Sindikata;

b)      materijalna pomoć članovima Sindikata;

c)      troškovi vezani uz održavanje sastanaka, sjednica, seminara, savjetovanja i sličnih okupljanja u organizaciji ili za potrebe Sindikata (troškovi reprezentacije i kotizacije);

d)      materijalni troškovi (uredski materijal, nabava sitnog inventara, troškovi za telefon i poštanske usluge, naknade za usluge u platnom prometu, naknade za administrativne i sudske takse, te druga davanja, a koje proizilaze iz ili su u vezi sa radom Sindikata i sl.)

e)      troškovi prevoza za službena putovanja;

f)       finansiranje nosioca određenih funkcija i članova organa Sindikata, radnih grupa i tijela Sindikata;

g)      nagrađivanje stručno-tehničkog kadra Sindikata;

h)      troškovi finansijsko-računovodstvenih poslova i

i)       drugi troškovi vezani uz ostvarivanje aktivnosti predviđenih Statutom, a po posebnoj odluci Upravnog odbora Sindikata.

Član 5.

(Troškovi prevoza za službeno putovanje)

(1)   Član Sindikata upućen na službeno putovanje vlastitim vozilom ima pravo na naknadu troškova prevoza u visini od 20% cijene litre benzina (eurosuper 95) po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji, a što predstavlja najkraću razdaljinu iz mjesta polaska u mjesto dolaska koristeći daljinar „www.udaljenosti.com“ i www.google.maps.

(2)   Član Sindikata upućen na službeno putovanje i za druge potrebe Sindikata, a pri čemu se koriste sredstva javnog prevoza putnika ima pravo naknade troškova prevoza u visini cijene putne karte, što dokazuje predočenjem putne karte.

Član 6.

(Naknade za članove Upravnog odbora/ca Sindikata)

(1)   Predsjednik/ca, te članovi Upravnog odbora imaju pravo na novčanu nagradu za rad u Upravnom odboru i to:

a)      Predsjednik/ca Upravnog odbora – 50,00 KM mjesečno;

b)      Ostali članovi Upravnog odbora – 40,00 KM mjesečno.

(2)   Visina novčane nagrade iz stava (1) ovog člana može biti i drugačija, odnosno može se isplaćivati drugačije ukoliko za ove namjene ne budu planirana i odobrena sredstva u Finansijskom planu Sindikata ili ta sredstva u blagajni Sindikata ne budu dovoljna, a o čemu Upravni odbor donosi posebnu odluku.

(3)   Nagrada za rad u Upravnom odboru isplaćuju se dvokratno i to:

a)      Zbirna nagrada za prvih šest mjeseci tekuće godine, isplaćuje se najkasnije do 30.06. tekuće godine i

b)      Zbirna nagrada u narednih šest mjeseci tekuće godine, isplaćuje se najkasnije do 31.12. tekuće godine.

(4)   Osnov za obračun i isplatu redovnih novčanih nagrada predsjedniku/ci Upravnog odbora i ostalim članovima Upravnog odbora jeste rad i prisustvo na sjednicama Upravnog odbora, a koju redovno vodi Sekretar Sindikata, odnosno drugo ovlašteno lice u slučaju opravdane odsutnosti Sekretara Sindikata.

(5)   Članu Upravnog odbora koji dva puta neopravdano bude odsustvovao sa sjednice Upravnog odbora,  tokom obračunskog perioda od šest mjeseci, proporcionalno mu se smanjuje novčana nagrada za iznose koji odgovaraju mjesecima u kojima su se desila ta odsustva.

(6)   Član Upravnog odbora koji tokom obračunskog perioda od šest mjeseci tri puta neopravdano odusustvuje sa sjednice Upravnog odbora gubi svu novčanu nagradu za taj obračunski period.

Član 7.

(Novčane stimulacije članu Sindikata za trud i zalaganje)

Član ili članovi Sindikata koji su svojim aktivnostima dali značajan doprinos realizaciji planskih aktivnosti Sindikata samostalno ili u radnim grupama i tijelima Sindikata mogu, na posebno obrazložen pisani prijedlog Sindikalne organizacije iz koje dolazi, člana ili više članova Upravnog odbora, uz prezentiranje odgovarajućih dokaza, biti posebno nagrađeni u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima za ove namjene, a sukladno odluci Upravnog odbora.

Član 8.

(Naknade za Nadzorni odbor Sindikata)

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na novčanu nagradu u iznosu od 250,00 KM godišnje, a koja se isplaćuje najkasnije do 31.12. tekuće godine, a nakon razmatranja kvartalnih i godišnjih izvještaja tokom godine.

Član 9.

(Jednokratne novčane pomoći)

(1)   U skladu sa ciljevima Sindikata te u okviru prava i obaveza utvrđenih Statutom Sindikata, Upravni odbor Sindikata će, iz sredstava prikupljenih po osnovu sindikalne članarine, članovima Sindikata dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć u sljedećim slučajevima i iznosu:

(a)   na ime smrti člana Sindikata - 500,00 KM (članu uže porodice);

(b)   na ime teške bolesti člana sindikata - 500.00 KM:

(c)   na ime teške bolesti članova najuže porodice člana Sindikata (suprug/a, djeca) - 300,00 KM;

(d)   teška tjelesna povreda člana Sindikata - 300.00 KM:

(e)   elementarne nepogode i nesreće (požar, poplava, zemljotres i dr.) koje u većem obimu ugrožavaju imovinu člana Sindikata - 200.00 KM;

(f)    i u drugim slučajevima koji nisu nabrojani a koji Upravni odbor na osnovu dostavljene dokumentacije cijeni da treba isplatiti - 200.00 KM.

(2)   Pod članom uže porodice smatraju se bračni i izvanbračni drug, dijete bračni, vanbračno i usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelj i hranitelj).

(3)   Pod teškom bolešću podrazumijevaju se bolesti utvrđene Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog („Službeni glasnik BiH“ broj: 67/09) i zloćudna maligna oboljenja (karcinomi) svih oblika.

(4)   Teška tjelesna povreda i teška bolest se dokazuje dokumentacijom kako je to propisano Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog („Službeni glasnik BiH“ broj: 67/09).

Član 10.

(Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć)

(1)   Član Sindikata podnosi zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći uz koji će dostaviti priloge koji dokazuju činjenice navedene.

(2)   Zahtjev iz stava (1) ovog člana može podnijeti i povjerenik sindikalne podružnice u ime člana Sindikata podnosi pismeni zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći uz koji će dostaviti priloge koji dokazuju činjenice navedene u zahtjevu.

(3)   Upravni odbor Sindikata će prije isplate jednokratne novčane pomoći razmotriti pismeni zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći sa svim prilozima koji dokazuju činjenice navedene u zahtjevu, te utvrditi da li isti ispunjava uslove za dodjelu finansijske pomoći u skladu sa ovim Pravilnikom.

(4)   Nakon razmatranja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, Upravni odbor Sindikata će donijeti jednu od sledećih odluka:

a)      da se podnosiocu udovolji zahtjevu, te u skladu sa kriterijima dodijeli pomoć u iznosu predviđenom ovim Pravilnikom;

b)      da podnosilac zahtjeva isti dopuni dokumentacijom te vrati na ponovno razmatranje;

c)      da se zahtjev podnosioca odbije u kojem slučaju će Upravni odbor obrazložiti razlog odbijanja Zahtjeva.

(5)   Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć člana Sindikata će biti odbijen u slučaju:

a)      da je isti podnesen po osnovu koji nije utvrđen ovim Pravilnikom;

b)      da prilozi ne dokazuju činjenice navedene u zahtjevu;

c)      da je zahtjev dostavljen bez priloga i isti nije dopunjen prije ponovnog razmatranja.

(6)   Član Sindikata ima pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći jedanput godišnje po istom osnovu i ista se isplaćuje na transakcijski račun člana Sindikata u skladu sa raspoloživim sredstvima.

(7)   Ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći član Sindikata stiče nakon neprekidnog šestomjesečnog članstva u Sindikatu.

(8)   U slučaju kada zahtjev podnosi član sindikata iz stava (1), Upravni odbor Sindikata obavezno prije konačne odluke pribavlja mišljenje od matične sindikalne organizacije.

Član 11.

(Akcije prikupljanja novčane pomoći)

(1)   Shodno ukazanoj potrebi, u slučaju teške bolesti ili teško narušene materijalne situacije člana Sindikata, uz saglasnost istog, Upravni odbor Sindikata će donijeti Odluku o pokretanju akcija na prikupljanju novčane pomoći putem dobrovoljnih priloga, a koja odluka će biti dostavljena svim sindikalnim organizacijama i objavljena na službenoj internet stranici Sindikata.

(2)   Prikupljena novčana sredstva će sa računa Sindikata za posebne namjene u punom prikupljenom iznosu biti uplaćena na račun člana Sindikata za kojeg je pomoć prikupljena uplatom na transakcijski račun člana Sindikata.

(3)   Prikupljanje novčane pomoći može se organizirati i kao akt solidarnosti u koordinaciji sa drugim sindikatima u BiH.

Član 12.

(Pravna zaštita za članove Sindikata)

Pravnu zaštitu članovima Sindikata, a po odobrenju Upravnog odbora ili predsjednika/ce Sindikata, odnosno zamjenika predsjednika/ce Sindikata pruža advokat ili advokatsko društvo, a koje Sindikat izabere po javnom pozivu za pružanje pravnih usluga a prema zaključenom ugovoru o pružanju pravne zaštite.

Član 13.

(Nagrađivanje stručno-tehničkog kadra Sindikata)

Nagrađivanje stručno-tehničkog kadra Sindikata obavlja se u skladu sa Pravilnikom o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata.

III. NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ OSTALIH PRIHODA SINDIKATA

Član 14.

(Ostali prihodi Sindikata)

(1)   Ostale prihode Sindikata čine prihodi:

a)       po osnovu sponzorstva, priloga i poklona fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini i

b)      prihod stečen vlastitim djelovanjem kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Sindikata, kako je to određeno Statutom Sindikata;

(2)   Ostali prihodi Sindikata će se voditi na žiro računu, a evidntiraće se kroz poslovne knjige  – posebne namjene.

(3)   Sredstva iz ostalih prihoda Sindikata bit će utrošena za finansiranje rada i ostvarivanje legitimnih ciljeva Sindikata u skladu sa projektima i finansijskim planom Sindikata.

(4)   Donacije fizičkih i pravnih lica prikupljaju se na osnovu odluka i projekata Upravnog odbora Sindikata i ista će biti utrošena u skladu sa namjenom za koju su prikupljena.

(5)   Upravni odbor uz obrazloženje donosi odluku o promjeni namjene utroška sredstava prikupljenih putem donacija.

(6)   Na prijedlog članova Upravnog odbora može se donijeti Odluku o korištenju sredstava iz ostalih prihoda i na drugi način ukoliko je to povoljnije za poslovanje Sindikata i ostvarivanje interesa članstva.

Član 15.

(Formiranje i korištenje Fondova)

(1)   Sindikat može utvrditi samostalne fondove ili odrediti posebna namjenska sredstva putem kojih članovi Sindikata ostvaruju prava.

(2)   Odluku o utvrđivanju fondova donosi Upravni odbor Sindikata.

(3)   Sredstva fondova i posebna namjenska sredstva, način formiranja i raspolaganja te upravljanja i nadzor nad sredstvima fondova biće određena odlukom o formiranju posebnog fonda za potrebe Sindikata, koju donosi Upravni odbor Sindikata.

IV. RASPOLAGANJE IMOVINOM

Član 16.

(Raspolaganje)

(1)   Raspolaganje imovinom Sindikata temelji se na načelu neotuđivosti.

(2)   Sindikalnom imovinom raspolažu organi Sindikata u skladu sa Statutom Sindikata.

(3)   Prenošenje osnovnih sredstava i sitnog inventara bez naknade može se vršiti unutar Sindikata.

(4)   Osnovna sredstva i sitni inventar mogu se prodati, otpisati ili ustupiti na osnovu odluke Upravnog odbora Sindikata.

Član 17.

(Evidencija o osnovnim sredstvima)

(1)   Sindikat obavezno vodi evidenciju o osnovnim sredstvima.

(2)   Popis imovine vrši se sa stanjem na dan 31. decembra i kod statutarnih promjena.

V. FINANSIJSKO – MATERIJALNO POSLOVANJE

Član 18.

(Zadaci u okviru finansijsko-materijalnog poslovanja)

(1)   Finansijsko – materijalno poslovanje Sindikata obuhvata:

a)      imenovanje odgovornog lica za raspolaganje sredstvima na žiro-računima i izdvojenim računima Sindikata;

b)      blagajničko poslovanje;

c)      vođenje knjigovodstva;

d)      popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza;

e)      izradu Završnog računa Sindikata za prethodnu godinu, u skladu sa Statutom Sindikata do 20. februara tekuće godine za predhodnu godinu

f)       izradu Finansijskog plana Sindikata za tekuću godinu, u skladu sa Statutom Sindikata do 20. februara tekuće godine za narednu godinu.

(2)   Finansijsko i materijalno poslovanje vodi se po odredbama ovog Pravilnika, drugih propisa i akata Sindikata koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovanje i pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja na teritoriji BiH i FBiH.

Član 19.

(Finansijski plan Sindikata)

(1)   Nacrt Finansijskog plana Sindikata za tekuću godinu utvrđuje Upravni odbor na prijedlog Predsjednika/ce Sindikata na početku kalendarske godine i isti u formi prijedloga dostavlja Skupštini Sindikata koja ga razmatra i usvaja na prvoj redovnoj sjednici.

(2)   U periodu do usvajanja Finansijskog plana Sindikata za tekuću godinu od strane Skupštine, materijalno-finansijsko poslovanje se vodi prema Finansijskom planu Sindikata iz prethodne godine utvrđenom od strane Upravnog odbora Sindikata, a koji ima funkciju Odluke o privremenom finansiranju.

Član 20.

(Žiro račun i Blagajna Sindikata)

(1)   Sindikat materijalno finansijsko poslovanje obavlja preko žiro-računa i blagajne Sindikata.

(2)   Lica odgovorna za raspolaganje sredstvima na žiro-računima su ovlaštena lica Upravnog odbora Sindikata sa deponovanim potpisom.

(3)   Za izvršavanje finansijskih obaveza Sindikata, kao i odlučivanje o statusu bankovnog računa Sindikata, neophodan je potpis najmanje dva, od tri ovlaštena člana Upravnog odbora Sindikata koji su ovlašteni za zastupanje i predstavljanje Sindikata.

(4)   Poslovanje gotovim novcem odnosno uplate i isplate obavljaju se putem blagajne Sindikata i putem elektronskog bankarstva.

(5)   Blagajničko poslovanje Sindikata obavlja tehnički sekretar Sindikata koje se angažuje na način i pod uslovima kako je to određeno odlukom Upravnog odbora odnosno Pravilnikom o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata.

Član 21.

(Knjigovodstvo)

(1)   U svom knjigovodstvu Sindikat vodi glavnu knjigu, knjigu blagajne, knjigu osnovnih sredstava i knjigu ulaznih i izlaznih faktura.

(2)   Vođenje knjigovodstva obavlja lice angažovano putem ugovora o radu ili ugovora o djelu koji rade na tim poslovima ili se može povjeriti i pravnom licu koje se bavi tim poslovima (ovjeravanje završnog računa).

Član 22.

(Sredstva prikupljena u većem iznosu u odnosu na Finansijski plan Sindikata)

Lica ovlaštena iz člana 21. stav (2) ne mogu raspolagati sredstvima koja se prikupe u većem iznosu izvan usvojenog Finansijskog plana Sindikata, bez saglasnosti  i odluke  Skupštine  Sindikata.

Član 23.

(Završni račun Sindikata i godišnji Finansijski izvještaj Sindikata)

Upravni odbor Sindikata utvrđuje Završni račun Sindikata i u okviru godišnjeg Finansijskog izvještaja isti podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje do 20. februara tekuće godine do 28. februara tekuće godine

Član 24.

(Obavezne rezerve novčanih sredstava)

Obavezan iznos sredstava na računu koji se evidentira na kontu „trajni izvori 201 –rezerve“ mora biti najmanje u iznosu od 20.000,00 KM.

VI. NADZOR NAD FINANSIJSKO-MATERIJALNIM POSLOVANJEM

Član 25.

(Rad Nadzornog odbora)

(1)   Nadzor nad imovinom i finansijsko-materijalnim poslovima obavlja Nadzorni odbor Sindikata.

(2)   Nadzorni odbor Sindikata kvartalno kontroliše ostvarivanje utvrđene politike finansiranja, namjensko trošenje sredstava, obračun i raspodjelu članarine, poslovanje namjenskih fondova i cjelokupno finansijsko-materijalno poslovanje Sindikata.

(3)   Nadzorni odbor o rezultatima svojih nalaza sastavlja pisani izvještaj i o uočenim nedostacima, mjerama, postupcima i radnjama izvještava Upravni odbor Sindikata i Skupštinu Sindikata, najkasnije do 20. februara tekuće godine za prethodnu godinu.sa prijedlozima mjera koje treba poduzeti kako bi se otklonili uočeni nedostatci

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

(Izmjene i dopune)

Izmjene i dopune ovog Pravilnika će se vršiti u skladu sa Statutom Sindikata.

Član 27.

(Odgovornost za zakonito i namjensko trošenje finansijskih sredstava Sindikata)

Rukovodstvo Sindikata kao i ostali članovi Sindikata i druga lica ovlaštena za korištenje finansijskih sredstava odgovorni su za namjensko i zakonito trošenje finansijskih sredstava i odgovaraju za štetu koja bude pričinjena Sindikatu u skladu sa općim propisima o naknadi štete.

Član 28.

(Stupanje na snagu)

(1)   Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

(2)   Sve odredbe ovog Pravilnika se izvršavaju isključivo u slučaju da se prethodno obezbjede potrebna finansijska sredstva za ove namjene u Budžetu Sindikata, a o čemu se stara predsjednik/ca Sindikata, odnosno zamjenici predsjednika/ce Sindikata.

Broj: 03-50-90.1 / 2019

Sarajevo, 10.10.2019. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA

______________________

Lejla Čopelj

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video