Izvještaj Nadzornog odbora za 2018

Ispis PDF

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA ZA PERIOD 2018.  GODINE

U periodu 01.01.2018-31.12.2018 godine, održano je ukupno 4 sjednice Nadzornog odbora sindikata državnih službenika i zaposlenika Bosne i Hercegovine, na kojima je u skladu sa članom 45 Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH vršena kontrola nad ostvarivanjem politike raspodjele i korištenja materijalno-finansijskih sredstava Sindikata.

Cilj kontrole je da se utvrdi pravilnost u donošenju i provedbi odluka Upravnog odbora vezanih za poslovnu, finansijsku i operativnu politiku. Nadzorni odbor je utvrdio da su navedene odluke donešeneu skladu sa normativnim aktima i predviđenim procedurama donošenja.

ZAKLJUČAK 1

Nakon provedene procedure kontrole donošenja odluka upravnog odbora vezanih za poslovnu,finansijsku i operativnu politiku, nadzorni odbor konstatuje da nisu uočene nepravilnosti u proceduri donošenja i provedbi odluka donesenih od strane Upravnog odbora.

ZAKLJUČAK 2

Izvršena je kontrola finansijske dokumentacije i to:

-      Godišnji finansijski izvještaj za period 01.01. do 31.12.2018 godine

-      Izvještaj o obavljenom popisu na dan 31.12.2018 godine

NadzoRni odbor je utvrdio da je Komisija za popis stanja stalnih sredstava,

materijala i sitnog inventara, novčanih sredstava i potraživanja konstatovala

da stanje utvrđeno popisom odgovara knjigovodstvenom stanju.

Preporuka:Nabaviti štampač koji je dotrajao i koji je trebalo nabaviti prije

Usvajanja finansijskog plana, kako bi Upravni odbor mogao normalno

funkcionisati.

-      Analiza strukture prihoda i rashoda i to:

-      Pregled prihoda za 2018 godinu – 62.398,87 KM

  1. Analitički pregled prihoda u periodu  1.1 do 31.12.2018 godine
  2. Finansijski podaci o ostvarenim prihodima u toku finansijske godine

-      Pregled rashoda za 2018 godinu – 50.040,26 KM

  1. Izvršenje rashoda za period 1.1 do 31.12.2018 godine
  2. Analitika rashoda u periodu  1.1 do 31.12.2018 godine
  3. Rekapitulacija isplata po mjesecima u periodu 1.1 do 31.12.2018 godine
  4. Pregled isplata po ugovorima u periodu  1.1 do 31.12.2018 godine

-      Višak prihoda nad rashodima – 12.358,61 KM

-      Stanje transakcijskog računa: Početno stanje od izvoda 1 – 29.570,18 KM, do izvoda 150 – 63.061,71 KM

-      Stanje blagajne: Početno stanje od 01.01.2018 – 80,10 KM, do 31.12.2018 iznosi 167,87 KM

-      Izvršen uvid u:

Sporazum o izmirenju potraživanja prema SPDS-u i otpisu obaveza Sindikalne        organizacije MO i OS BiH, kojom pod tačkom 3.Ministarstvo odbrane i Oružanih  snaga

BiH se obavezuje da izmiri potraživanja prema SPDS-a po osnovu troškova odgovora na reviziju u predmetu S13P02251817 Pž2 u iznosu od 1.260,00 KM.

-      Rješenje o izvršenju Suda Bosne i Hercegovine radi prinudne naplate troškova parničnog postupka u iznosu 6.143,00 KM, a odnosi se na potraživanje od strane SO Ministarstva odbrane BiH u vezi revizije protiv presude  Suda BiH broj: S13P 02251817 Pž2 i Rješenja o izvršenju broj:S131 028437 I od 25.04.2018 godine o prinudnoj naplati troškova parničnog postupka.

Union banka DD Sarajevo počela sa prenosom novčanih sredstava po prinudnoj naplati.

Evidentiran priliv sa računa dužnika broj:1027080000013443 u iznosu od 176,33 KM na dan 18.10.2018 godine, izvod broj:117

Stanje na dan 31.12.2018 godine iznosi KM=5.966,67 KM

Potraživanja od strane SO Ministarstva odbrane BiH koje je preuzelo obavezu izmirenja naknade troškova na Reviziju u predmetu S13P 022518 17 Pž2 po već okončanom postupku u iznosu od 1.260,00 KM, što je u skladu sa Sporazumom o izmirenju potraživanja i obaveza:naš broj 03-50-18/18 od 06.02.2018 godine.

U okviru kontrole i nadzora nad finansijskim i računovodstvenim poslovanjem, Nadzorni odbor je utvrdio da se finansijsko i računovodstveno poslovanje obavljalo u skladu sa normativnim aktima i donesenim odlukama Upravnog odbora.

Planirana sredstva sa analitičkim pregledom izvršenja rashoda i prihoda

KONTO

OPIS

Planirana sredstva -      Finansijski plan 2018

Izvršenje sa 31.12.2017

Izvršenje sa 31.12.2018

1

2

3

4

5

0

Nabavka opreme

1,000.00

0.00

1000.00

0

Stalna sredstva

1,000.00

0.00

1000.00

4000

Kancelarijski material

1,300.00

256.80

1,259.69

4001

Otpis sitnog inventara u upotrebi

700.00

30.01

80.00

400

Materijal i energija

2,000.00

286.81

1,339.69

4010

Izdaci za telekom usluge/fiksna, ADSL, MOB.

1,680.00

1,974.05

1,467.30

4011

Poštanske usluge

100.00

78.20

97.78

4012

Provizija i druge bankarske usluge

700.00

687.77

723.50

4013

Troškovi reprezentacije u zemlji i inostranstvu

2,000.00

1,519.50

1,928.46

4014

Advokatske usluge, pravne i sudske

6,000.00

13,432.70

5,616.00

4015

Jednokratne novčane pomoći

1,500.00

4,000.00

1,260.00

4016

Ostale nespomenute usluge

2,500.00

619.22

2,013.51

40170

Kotizacija za seminare

4,100.00

720.00

3,836.18

40171

Knjigovodstvene usluge i dr.konsultanske  usluge (bruto)

8,615.00

1,700.00

2,900.00

4018

Usluge po osnovu Ugovora o djelu ( bruto)

11,385.00

150.00

9,600.00

4019

Naknada članovima UO i NO (bruto)

12,520.00

14,500.00

9,520.00

40191

Doprinosi za PIO i ZZ po osnovu ugovorenih usluga

0.00

1,751.35

2.131,30

40192

Porez na dohodak po osnovu ugovorenih usluga

0.00

1,546.98

1,960.92

40193

Dop.po osnovu usluga za zaš.od pr.i dr.nesreća 0,5%

0.00

63.75

93.65

40194

Posebna vodna naknada/0,5%

0.00

63.75

93.65

401

Usluge

51,100.00

42,807.27

43,242.25

4020

Redovne place

0.00

10,534.77

0.00

4021

Porez na dohodak/ČL.49 Zakona o porezu

0.00

770.49

0.00

4022

Doprinos na teret osiguranika/31%

0.00

5,079.15

0.00

4023

Doprinos na teret poslodavca/10,50%

0.00

1,104.48

0.00

4024

Poseban porez za zaš.od pr.i dr.nepogoda / 0,5%

0.00

52.63

0.00

4025

Posebna vodna naknada/0,5%

0.00

52.63

0.00

4026

Naknada za prevoz na posao i sa posla

0.00

560.25

0.00

4027

Naknada za topli obrok u toku rada

0.00

1,464.00

0.00

4028

Regres za godišnji odmor

0.00

300.00

0.00

4029

Otpremnine zbog odlaska u penziju

0.00

5028.00

0.00

402

Plate i naknade zaposlenih

0.00

24,946.40

0.00

4030

Amortizacija

200.00

47.80

64.80

403

Amortizacija

200.00

47.80

64.80

4050

Troškovi smještaja

1,000.00

0.00

0.00

4051

Dnevnice u zemlji i inostranstvu

1,500.00

0.00

102.90

4052

Troškovi prevoza

2,500.00

0.00

1,813.83

405

Putni troškovi

5000.00

0.00

1,916.73

4070

Porezi i dop.koji ne ovise od rezultata

0.00

0.00

0.00

407

Porezi i dop.koji ne ovise od rezultata

0.00

0.00

0.00

4081

Ostali rashodi

700.00

3013.42

0.00

4082

Rashodi ranijeg perioda

0.00

316.66

3,476.79

408

Ostali rashodi

700.00

3,330.08

3,476.79

UKUPNO RASHODI :

60,000.00

71,418.36

50,040.26

410

PRIHODI

4100

Prihodi od članarine

60,000.00

54,755.05

62,398.87

4102

Kamata

0.00

0.00

0.00

4173

Ostali prihodi

0.00

4,184.42

0.00

4180

Prihodi  tek.obr.perioda

0.00

0.00

0.00

 

UKUPNO PRIHODI :

60,000.00

58,939.47

62,398.87

Višak prihodima nada rashodima

0.00

12,358.61

Višak rashoda nad prihodima

12,478.89

0.00

 

 

 

 

ZAKLJUČAK 3

 

Nadzorni odbor konstatuje da nisu uočene nepravilnosti u radu Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine

 

-      Predsjednik Nadzornog odbora sindikata državnih službenika i zaposlenika Bosne i Hercegovine Slobodan Kecman, penzionisan je i prestao sa radom u martu 2019 godine.

 

-      25.04.2019 na Skupštini imenovan je novi član Amela Hasanović.

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video