Izvještaj o radu za 2018

Ispis PDF

IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA SDSZ

ZA  2018. GODINU

Sarajevo,  april 2019. godine

Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2018.godinu, usvojen je na Redovnoj Sjednici Skupštine Reprezentativnog Sindikata održanoj dana 25.04.2019. godine.

UVOD

Udruženje Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, upisano je u Registar udruženja pod registarskim brojem RU-293/05, knjiga I Registra, dana 22.06.2005.godine, kod  Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 48/05 od 19.jula 2005.godine).

Oblik organizovanja je Udruženje-Udruga sa identifikacionim brojem pod kojim se pravno lice vodi u Registru poslovnih subjekata 4201066110001, šifra djelatnosti prema KD BiH je: 91.200, djelatnost prema KD BiH 2010 (Odluka o KD BiH 2010 “Službeni glasnik BiH“ 47/10)  je: 94.20, sa poreznim djelovodnim brojem: 01350000 što potvrđuje i Uvjerenje o poreznoj registraciji od 10.11.2005.godine.

Sindikat ima otvoren transakcijski račun kod SBERBANK BH d.d.broj: 1401010010722025 po Ugovoru o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnih transakcija u zemlji broj: 5690/05 od 16.11.2005.godine, sa mogućnošću otvaranja podračuna a na osnovu Odluke o  otvaranju i  Odluke o deponovanju potpisa  za potrebe Sindikalnih organizacija koje potpisuje predsjednik.

Samostalni sindikat državnih  službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine,  čiji je status reprezentativnog sindikata potvrđen Rješenjem VM broj 92/07 od 28.juna 2007.godine  ( „Službeni glasnik BiH“, broj:60/07 od 13.08.2007.godine) i danas ima sjedište u Sarajevu, općina Centar, ulica Trg BiH br. 1/IV, soba br. 451. (u daljem tekstu: Reprezentativni sindikat),

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Reprezentativni sindikat) podnosi ovaj izvještaj o radu za 2018 godine shodno članu 8. Statuta Samostalnog sindikata državnih  službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

Održana je izborna Skupština Udruženja dana 11.05.2017.godine i podnešen zahtjev za upis promjena u Registar. Promjene Statuta Udruženja, promjene i imenovanje organa upravljanja Reprezentativnog sindikata i lica ovlaštenih za zastupanje u pravnom prometu  upisane su kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod brojem:UP09-07-1-1175/17 od 16.06.2017.godine (Službeni glasnik BiH- oglasi, broj: 2 od 09.01.2018.godine).

Održana je Vanredna Skupština Udruženja dana 21.02.2018.godine gdje su usvojene Izmjene i dopune Statuta Sindikata, Izvještaj o radu i Finansijaski izvještaj za 2017.godinu, Programa rada i Finansijaski plan Sindikata za 2018.godinu.

Podnešen zahtjev za upis promjena u Registar. Rješenje  o upisu promjene punog i skraćenog naziva i znaka Reprezentativnog sindikata kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisane su pod brojem: UP09-07-1-689/18 od 14.05.2018.godine - Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine - (Službeni glasnik BiH- oglasi, broj: 19 od 15.03.2019.godine).

Reprezentativni sindikat je u skladu sa programskim ciljevima utvrđenim programom rada za 2018.godinu, u okviru svog djelokruga poslova i zadataka, u referentnom periodu realizirao aktivnosti od kojih posebno izdvajamo:


 

I -  AKTIVNOSTI REPREZENTATIVOG  SINDIKATA U SKLADU SA PROGRAMSKIM CILJEVIMA ODNOSNO DJELATNOSTI PO STATUTU

-    Upravni odbor donosio je odluke  i starao se o provođenju istih, zaključke, rješenja, ovlaštenja i druge akte  iz svoje nadležnosti koje su propisane članom 40.Statuta SDSZ i ostalim odredbama Statuta  SDSZ, Poslovnika o radu, Zakonskih i podzakonskih propisa.

-   U toku 2018.godine održano je 16 sjednica Upravnog odbora. Pored aktuelnih tema na zaštiti interesa sindikalnih članova za prava iz radnog odnosa razmatrani su i  drugi zahtjevi članstva.

Izvjestaj-o-radu-za-2018

Izvjestaj-o-radu-za-2018-2

 


II-AKTIVNOSTI REPREZENTATIVNOG SINDIKATA U OBLASTI  PRAVNIH, OPĆIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Izvjestaj-o-radu-za-2018-3

 


 

III- TRANSPARENTNOST RADA REPREZENTATIVNOG SINDIKATA PREMA JAVNOSTI

Izvjestaj-o-radu-za-2018-4

 

Broj: 03-50-34.8

Sarajevo, 25.04.2019. godine

Predsjednica Sindikata

Lejla Čopelj

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video