Program rada 2019

Ispis PDF

Program rada za 2019. godinu usvojen je  na Redovnoj Sjednici Skupštine Reprezentativnog sindikata održanoj dana 25.04.2019. godine.

SADRŽAJ

1. UVOD
2. RAZVOJ REPREZENTATIVNOG SINDIKATA
2.1. Financiranje
2.2. Komunikacija
3. PLANIRANE AKTIVNOSTI


1.UVOD

Udruženje Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, upisano je u Registar udruženja pod registarskim brojem RU-293/05, knjiga I Registra, dana 22.06.2005.godine, kod  Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, („Službeni glasnik BiH“, broj: 48/05 od 19.jula 2005.godine).

Oblik organizovanja je Udruženje-Udruga sa identifikacionim brojem pod kojim se pravno lice vodi u Registru poslovnih subjekata 4201066110001, šifra djelatnosti prema KD BiH je: 91.200, djelatnost prema KD BiH 2010 (Odluka o KD BiH 2010 “Službeni glasnik BiH“ 47/10)  je: 94.20, sa poreznim djelovodnim brojem: 01350000 što potvrđuje i Uvjerenje o poreznoj registraciji od 10.11.2005.godine.

Sindikat ima otvoren transakcijski račun kod SBERBANK BH d.d. broj:1401010010722025 po Ugovoru o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnih transakcija u zemlji broj: 5690/05 od 16.11.2005.godine, sa mogućnošću otvaranja podračuna za potrebe Sindikalnih organizacija.

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je status reprezentativnog sindikata potvrđen Rješenjem VM broj 92/07 od 28.juna 2007.godine  ( „Službeni glasnik BiH“, broj:60/07 od 13.08.2007.godine) i danas ima sjedište u Sarajevu, općina Centar, ulica Trg BiH br. 1/IV, soba br. 451. (u daljem tekstu: Reprezentativni sindikat).


2. RAZVOJ  REPREZENTATIVNOG SINDIKATA

Reprezentativni sindikat shodno članu 8. Statuta,  i u narednom periodu nastaviti s aktivnostima na unapređenju rada. Svoje aktivnosti će usmjeriti na završetak aktivnosti započete u ranijem periodu, a sve drugo će biti analizirano i dograđeno eventualnim izmjenama i dopunama na pravima iz radnog odnosa.

2.1. Finansiranje

Finansiranje Reprezentativnog sindikata zasniva se iskljućivo od sindikalnog članstva-uplate članarine.

2.2. Komunikacija

U dosadašnjem radu Reprezentativni sindikat uspostavio je efikasan sistem komunikacije s javnošću. Sve informacije o radu koje su bitne javnosti se redovno i pravovremeno distribuirale medijima. U narednom periodu ćemo se angažovati da u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine, redovno odgovaramo zahtjevima medija i sindikalnih članova u zakonom predviđenom roku.

Takođe, preduzete su i značajne aktivnosti na unapređenju web stranice Reprezentativni sindikat, obezbjeđeno stalno dopunjavanje informacijama o radu  Reprezentativnog sindikata sa novim informacijama i podacima za zaposlene u institucijama BiH u skladu sa Poslovnikom o radu Web redakcije i Odluke o imenovanju Web redakcije, što će se nastaviti i u 2019.godini.

Reprezentativni sindikat shodno članu 8. Statuta, svoje aktivnosti će usmjeriti na slijedeća pitanja:


3. PLANIRANE AKTIVNOSTI

Program-rada-za-2019

Na sjednicama Upravnog odbora Reprezentativnog sindikata formirati potrebna radna tijela i grupe koje će svaku od navedenih aktivnosti konkretnije razraditi i planirati njihovu realizaciju za 2019. godinu, sa osnovnim ciljem i rokom izvršenja.

Po svakom izvršenom poslu obaveza je sačinit izvještaj i dostaviti Upravnom odboru  a zavisno od programske aktivnosti  utvrditi i odgovornosti nositelja iste.

Broj: 03-50-34.7

Sarajevo, ­­­­­­25.04.2019.godine Predsjednica Sindikata: Lejla Čopelj

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video