Poslovnik o radu redovne Skupštine Samostalnog sindikata

Ispis PDF

I - OPŠTE ODREDBE


Član 1.

Ovim Poslovnikom, u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i Javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Statut), utvrđuje se rad Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i Javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Skupština).


Član 2.

Poslovnik o radu Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i Javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Poslovnik o radu Skupštine) donose neposredno članovi Skupštine natpolovičnom većinom ukupnog broja prisutnih članova Skupštine.

Odredbe ovog Poslovnika odnose se na sva lica koja učestvuju u radu Skupštine.

Član 3.

Skupština radi i odlučuje na sjednicama.

Rad Skupštine je javan.

Sjednici Skupštine, osim članova Skupštine, mogu prisustvovati i:

 • članovi Upravnog odbora Sindikata;
 • članovi drugih Sindikalnih organizacija u institucijama BiH;
 • predstavnici Sindikata iz BiH i inostranstva;
 • predstavnici vladinih i nevladinih organizacija;
 • predstavnici državnih organa;
 • predstavnici međunarodnih organizacija;
 • predstavnici poslodavaca;
 • predstavnici drugih udruženja, organizacija i fondacija;
 • predstavnici sredstava  javnog informisanja i drugi.

Pozive za sve goste Skupštine upućuje Predsjednik Skupštine ili Predsjednik Sindikata u 
skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.


Član 4.

Skupština punovažno radi i odlučuje, ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine.

Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju članovi Skupštine čiji je mandat verifikovan od strane

Verifikacione komisije na Skupštini.

Član 5.

Predsjednik Skupštine, odgovoran je za rad Skupštine i stara se o pravilnoj primjeni odredaba ovog Poslovnika.


Član 6.

Odluke Skupštine čuvaju se kao službena dokumenta u arhivi Sindikata.


II-PRAVA I DUŽNOSTI DELEGATA


Član 7.

Delegat Skupštine ima pravo i obavezu  da prisustvuje i učestvuje  u radu sjednice Skupštine.

U slučaju spriječenosti da prisusutvuje sjednici Skupštine, delegat Skupštine je dužan blagovremeno obavijestiti Predsjednika Skupštine ili Predsjednika Sindikata.


Član 8.

Delegat Skupštine ima pravo da učestvuje u radu odbora i komisija  Skupštine, ukoliko je član istog odbora ili komisije.


Član 9.

Delegati Skupštine imaju pravo na sjednici Skupštine:

 1. podnositi prijedloge  odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga  rada Skupštine;
 2. predlagati kandidate za izbor Predsjednika iZamjenika predsjednika Sindikata,članove Upravnog odbora Sindikata, članove Nadzornog odbora Sindikata, te članove komisija i tijela Skupštine.

Prijedlozi iz stava 1. tačke 2. ovog člana se dostavljaju u pismenoj formi Predsjedniku Skupštine Sindikata, najkasnije pet dana prije održavanja sjednice Skupštine.


Član 10.

Delegatima Skupštine se dostavljaju radni materijali  za sjednicu Skupštine.

Ako je potrebno, uz radni materijal mogu se dostaviti i obrazloženja prijedloga o kojim će se raspravljati na sjedniciSkupštine.


Član 11.

Delegati Skupštine mogu tražiti od stručnih komisija, tijela ili odbora stručnu pomoć.

III – IZBOR PREDSJEDNIKASKUPŠTINESINDIKATA


Član 12.

Na početku rada Skupštine delegati se izjašnjavaju o Predsjedniku Skupštine Sindikata, koji se bira iz reda delegata Skupštine.

Predsjednik Skupštine Sindikata može biti birani za člana Upravnogili Nadzornog odbora Sindikata.


Član 13.

Predsjednik Skupštine Sindikata ne može biti izabran za Predsjednika ili Zamjenika predsjednika Sindikata.


Član 14.

Izbor Predsjednika Skupštine u pravilu se vrši javnim glasanjem.

Ukoliko je za Predsjednika Skupštine predloženo više kandidata, izbor 
Predsjednika Skupštine može se vršiti tajnim ili javnim glasanjem, o čemu odlučuje 
Skupština.

IV – SJEDNICE SKUPŠTINE


1.  Prava i dužnosti Predsjednika Skupštine Sindikata


Član 15.

Predsjednik Skupštine ima pravo i obavezu:

 • da saziva sjednice Skupštine;
 • da predsjedava sjednicom Skupštine;
 • da inicira raspravu o određenom pitanju;
 • da se stara o primjeni Poslovnika o radu Skupštine;
 • da se stara o ostvarivanju prava delegata Skupštine;
 • da se stara o javnosti rada;
 • da potpisuje akta Skupštine i
 • da vrši druge poslove predviđene Statutom i ovim Poslovnikom.


2. Sazivanje sjednice


Član 16.

Odluku o održavanju Skupštine donosi Upravni odbor Sindikata.

Skupština se održava, u pravilu jednom godišnje.


Član 17.

Poziv za sjednicu Skupštine s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se delegatima Skupštine najmanje pet dana  prije održavanja sjednice Skupštine.

U izuzetnim slučajevima Predsjednik Skupštine može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraćem od tri dana.


3. Kvorum


Član 18.

Skupština punovažno radi i odlučuje ako joj prisustvuje  više od polovine članova Skupštine.

Odluke se donose većinom glasova  prisutnih članova na Skupštini.

4. Početak sjednice


Član 19.

Prije otvaranja sjednice Skupštine predsjednik Skupštine utvrđuje da li postoji kvorum.

Kada utvrdi da postoji kvorum, predsjednik Skupštine obavještava prisutne da se sjednica može održati i donositipunovažne odluke.

Ukoliko ne postoji kvorum predsjednik Skupštine konstatuje da nisu ispunjeni uslovi za održavanje i punovažnoodlučivanje Skupštine, te zakazuje novu sjednicu Skupštine.


Član 20.

Poslije otvaranja sjednice Skupštine, pristupa se usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine.

Ako je zapisnik dostavljen delegatima primjedbe se daju samo pismeno, dva dana prije održavanja sjedniceSkupštine.

Usmeno se primjedba može dati ako zapisnik nije dostavljen delegatima. Poslije takvih primjedbi predsjednik Skupštine i zapisničar se izjašnjavaju  o osnovanosti primjedbi.

Skupština o primjedbama vezanim za zapisnik  odlučuje glasanjem.


5. Dnevni rad sjednice


Član 21.

Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice Skupštine.

Dnevni red predlaže Predsjednik Skupštine.

Predsjednik Skupštine ima pravo da prijedlog dnevnog reda Skupštine izmijeni, sve dok dnevni red ne bude usvojen.


6. Sjednice

Član 22.

Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik Skupštine, a u slučaju njegovoj odsutnosti sjednicom predsjedava jedan od delegata Skupštine koji se bira na samoj sjednici Skupštine aklamacijom, odnosno natpolovičnom većinom u proceduri kakva je predviđena za izbor Predsjednika Skupštine.


Član 23.

Kada se utvrdi dnevni red sjednice pristupa se razmatranju i odlučivanju po tačkama dnevnog reda.

Po svakoj tački dnevnog reda otvara se rasprava.

Na početku rasprave Predsjednik Skupštine ili obrađivač materijala mogu dati kratko obrazloženje.

Po svakoj tački dnevnog reda raspravlja se prije donošenja odluke.

Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu kada nema više govornika.

Predsjednik Skupštine je dužan staviti na glasanje prijedloge delegata.

Delegati Skupštine, nakon obavljenog glasanja, nemaju pravo raspravljati i replicirati po istom pitanju.

Usvojene odluke, zaključci  i druga akta Skupštine obavezujuća su za sve članove i organe  Sindikata.


Član 24.

Svaki delegat Skupštine ima pravo da diskutuje  na sjednici o svakoj tački dnevnog reda.

Niko ne može diskutovati prije nego što zatraži i dobije riječ od Predsjednika Skupštine.

Član 25.

Delegat može diskutovati o svakoj tački koja je na dnevnom redu Skupštine.

Ako diskusija delegata odstupa od dnevnog reda Predsjednik Skupštine ga o tome opominje, a ako i dalje nastavi Predsjednik Skupštine  ima pravo da mu oduzme riječ.


7. Razmatranje i odlučivanje

Član 26.

Skupština može razmatrati i odlučivati samo o tačkama koje su na dnevnom redu Skupštine.

Odluke se donose nakon provedene diskusije.

Pretres počinje izlaganjem izvjestioca, a poslije toga Predsjednik Skupštine daje riječ delegatima Skupštine po redu prijave.

Kada Predsjednik Skupštine objavi da je pretres završen i da se pristupa glasanju, niko ne može dobiti riječ da govori o istom predmetu.


Član 27.

Po svakoj spornoj tački ili prijedlogu, delegati se izjašnjavaju glasanjem„ZA“ (ukoliko se prihvata prijedlog) ili „PROTIV“(ukoliko se odbija prijedlog).

Delegati prilikom glasanja po pojedinim tačkama ili prijedlozima mogu biti suzdržani.


8. Glasanje


Član 28.

Odluke, zaključke i druga akta Skupština donosi javnim glasanjem, osim kada je Statutom određeno da se određene odluke, zaključci  ili druga akta  donose tajnim glasanjem.

Član 29.

Jednom dati glas ili uzdržavanje od glasanja, po određenoj tački ili prijedlogu ne može se naknadno mijenjati.


Član 30.

Glasanje delegata o spornoj tački ili prijedlogu vrši se dizanjem ruke, tako što Predsjednik Skupštine poziva delegate koji su za, dati prijedlog o spornom pitanju, da se dizanjem ruke izjasne, zatim Predsjednik Skupštine poziva na izjašnjavanje delegate koji su protiv, datog prijedloga spornog pitanja, a nakon toga Predsjednik Skupštine poziva delegate koji su suzdržani da se izjasne dizanjem ruke.

Svaki put Predsjednik Skupštine utvrđuje broj podignutih ruku i glasno saopštava broj glasova, a zapisničar taj broj unosi u zapisnik.


Član 31.

Ako neko od delegata izrazi sumnju  da nije utvrđen tačan broj glasova, glasanje se ponavlja i bilježi u zapisnik.


9. Održavanje reda na sjednici


Član 32.

Delegati prisutni  na sjednici Skupštine dužni su da se pridržavaju odredbi ovog Poslovnika.

Mjere za održavanje reda su: opomena, oduzimanje riječi i udaljavanje sa sjednice.

Mjere opomenu i oduzimanje riječi izriče Predsjednik Skupštine, a udaljavanje sa sjednice izriče Skupština na prijedlog Predsjednika Skupštine ili najmanje deset članova Skupštine.

Ako delegat kome je izrečena mjera udaljavanja ne napusti sjednicu Skupštine, Predsjednik Skupštine prekida sjednicu dok udaljeni delegat ili drugo lice ne napusti prostoriju.


10. Zaključivanje sjednice


Član 33.

Kad se iscrpi dnevni red Predsjednik Skupštine objavljuje da je sjednica završena.

Objavljivanje Predsjednika Skupštine da je sjednica zaključena obavezno se unosi u zapisnik kao i vrijeme završetkasjednice Skupštine.


11. Zapisnik


Član 34.

O toku sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik predstavlja dokument javnog karaktera.

U zapisnik se unose podaci:

 • mjesto, vrijeme i datum održavanja sjednice Skupštine;
 • redni broj sjednice;
 • ime i prezime Predsjednika Skupštine, ime i prezime prisutnih i odsutnih delegata Skupštine, podaci o gostima Skupštine;
 • konstatacija kvoruma;
 • dnevni red;
 • tok sjednice;
 • rezultati glasanja;
 • izdvojena mišljenja delegata;
 • odluke donesene o pojedinim pitanjima;
 • vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice;
 • potpisi Predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Ako je odluka ili normativni akt obiman, u zapisniku se unosi naziv odluke i akta.

Zapisnik potpisuju Predsjednik Skupštine, zapisničar i ovjerivači zapisnika.

Zapisnici sa dokumentacijom sa sjednice Skupštine čuvaju se u arhivi Sindikata.


Član 35.

Zapisnik vodi zapisničar pod kontrolom Predsjednika Skupštine.

Ako zapisnik ima više listova svaki list predsjednik Skupštine  potpisuje posebno.

Zapisnik se potpisuje  na završetku sjednice.


Član 36.

Formulisanje odluka, zaključaka ili drugog akta vrši Predsjednik Skupštine.


V. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA


Član 37.

Prijedlog za donošenje odluke ili akta mogu Skupštini podnositi:

 • Predsjednik i zamjenici predsjednika Sindikata;
 • Upravni odbor;
 • Nadzorni odbor;
 • Komisije i druga tijela;
 • Sindikalne organizacije Sindikata.


Član 38.

Prijedlozi donijetih odluka i drugih akta sačinjavaju se po uputstvima Predsjednika Skupštine ili Upravnog odbora Sindikata.

Skupština i Upravni odbor mogu formirati više stalnih i povremenih komisija  i drugih tijela i normativnim aktima utvrditi organizaciju, način i pravila rada formiranih komisija i drugih tijela.


Član 39.

Upravni odbor sačinjava prijedloge akata za Skupštinu i iste dostavlja delegatima Skupštine na razmatranje iusvajanje.

Na dostavljeni prijedlog akta svaki delegat može, u pismenoj ili usmenoj formi, izraziti svoje mišljenje.

Nakon provedene rasprave glasa se o prijedlogu istog akta.

VI NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE


Član 40.

Nadležnosti Skupštine i njenih tijela utvrđene su čl. 28.-37. Statuta Sindikata i ostalim odredbama Statuta, ovim Poslovnikomkao drugim pozitivnim propisima.

U vršenju svojih prava i odgovornosti Skupština Sindikata postupa na način utvrđen Statutom, ovim Poslovnikom, drugim aktima i zaključcima Skupštine.


Član 41.

Skupština donosi odluke o ostvarivanju saradnje Sindikata sa ostalim sindikatima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu,uključujući i povezivanje i udruživanje, s tim što će se ova saradnja ostvariti prvenstveno sa srodnim sindikatima.

U periodu između dvije skupštine Upravni odbor Sindikata donosi odluke o ostvarivanju saradnje sa ostalim sindikatima u BiH iinostranstvu.


VII. JAVNOST RADA SKUPŠTINE


Član 42.


Rad Skupštine je javan.

Skupština obavještava javnost sa svojim radom putem sredstava javnog informisanja.

O radu Skupštine javno mogu istupati Predsjednik Skupštine, Predsjednik Sindikata 
i Zamjenici predsjednika Sindikata.

Član 43.

Rad Skupštine i njenih tijela, kao i saradnja Skupštine sa Sindikalnim organizacijama ostvaruje se na principima međusobnog uvažavanja, tolerancije, etike, solidarnosti i samostalnosti u opredjeljivanju za pojedine odluke, sa pravom na izdvojeno mišljenje  i potpunu slobodu istoga.


VIII. ZAVRŠNE ODREDBE


Član 44.

Poslovnik o radu Skupštine mora biti usaglašen sa Statutom Sindikata.


Član 45.

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine vrše se na isti način i po proceduri po kojoj ga je donijela Skupština Sindikata.


Član 46.

Poslovnik o radu Skupštine Sindikata stupa na snagu danom donošenja.


Član 47.

Poslovnik o radu  Skupštine će biti dostavljen:

 • delegatima  Skupštine;
 • članovima Upravnog odbora Sindikata;
 • članovima Nadzornog odbora Sindikata;
 • Sindikalnim organizacijama Sindikata.

 

Član 48.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Skuštine Samostalnog Sindikata od 13.05.2005. godine.

 

Broj:  03-50-33/17
Sarajevo,  11. maj 2017. godine

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SINDIKATA
Ermin Terko

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video