Akti

1 Poslovnik o radu Upravnog odbora
2 Kolektivni ugovor
3 Poslovnik o radu redovne Skupštine Samostalnog sindikata
4 Statut (prečišćeni tekst)
5 Rješenje o preregistraciji (2018)
6 Evidencija članstva
7 Program rada 2019
8 Pravilnik o organizaciji i radu Sindikalnih organizacija
9 Izvještaj o radu za 2018
10 Financijski izvještaj za 2018