Dvanaesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 09.02.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

 1. Program rada za 2018. godinu - nacrt
  -Razmatran je nacrt Programa rada za 2018. godinu te je nakon provedene odgovarajuće rasprave zaključeno da se eventualni prijedlozi i sugestije mogu dostaviti do 12.02.,2018. godine kako bi u predviđenom roku bili dostavljeni delegatima Skupštine
 2. Financijski izvještaj za 2017. godinu - nacrt
  - Članovi UO su se upoznali sa informacijom da je Nadzorni odbor razmatrao Financijski izvještaj za 2017. godinu te dao pozitivno mišljenje;Predsjednica UO u uvodnom dijelu navela da nakon što Financijski izvještaj za 2017. godinu bude razmatran od strane skupštine po njegovom usvajanju će biti dostavljen APIF-u;
  - Uslijedila je diskusije tokom koje su članovi UO iznijeli sljedeća mišljenja:
  Nedim Ibrahimović smatra da se ne može izjasniti po predloženom izvještaju obzirom da ga je zaprimio emailom u toku dana;
  Denis Ferović ima prigovor na isplačenu otpremninu za odlazak u penziju tehničkom sekretaru
  Kristijan Vasilić smatra da je potrebno dodatno obrazloženje za pokazatelje u izvještaju
  - Potom je predsjednica UO obrazložila način na koji je SO Ministarstva obrane izvršila izmirenje obaveza prema Sindikatu putem Sporazuma o izmirenju potraživanja prema Sindikata koji su potpisali Lejla Čopelj ispred Sindikata i Dragan Marušić ispred SO Ministarstva obrane. Na interesiranje članova UO Edin Kučuković je pročitao navedeni sporazum;
  - Nakon okončane diskusije zaključeno je da će ubuduće biti obavezno prisustvo članova Nadzornog odbora prilikom razmatranja financjskih izvještaja;
  - Nakon što se determinirane sugestije pristupilo se glasanju o usvajanju izvještaja sa sljedećim rezultatima glasovanja: ZA=12, SUZDRŽA=1, PROTIV=1
 3. Izvještaj o radu za 2017. godinu - nacrt
  - U uvodu ove tačke dnevnog reda su se članovi UO upoznali sa informacijom da je datuma održavanja ove sjednice 7 (sedam) sindikalnih organizacija dostavilo izvještaj o radu svoje sindikalne organizacije; Zaključeno je da se ponovo kontaktiraju sve sindikalne organizacije sa ciljem dostavlja izvještaja; Član UO Smajil Pašalić je predložio da se napravi urnek kako bi svi izvještaji bili jednoobrazni;
  - Potom je uslijedilo razmatranje Izvještaja o radu za 2017. godinu uz ogovarajuću diskusiju tokom koje su iznesene sljedeće sugestije
  Potrebno je navesti aktivnosti vezano za Odluku o visini, načinu i postupku ostvarenja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama BiH i navesti Zakon o radu;
  U dijelu gdje su planirane aktivnosti sa Parlamentom BiH navesti realizirane aktivnosti u 2017. godini;
  U dijelu gdje su planirane aktivnosti vezano za Zakon o štrajku potrebno dopuniti realiziranim aktivnostima u 2017. godini
 4. Financijski plan za 2018. godinu - nacrt
  Nakon provedene diskusije je donesen sljedeći zaključak: razraditi tačku 1-2-9; ukoliko dođe do izmjene omjera sindikalne  članarine pripremiti novi Finansiski plan te godišnji iznos reprezentacije ograničiti na =2.000,00 KM
 5. Razno
  - Predloženo je i podržano da se izvrši analiza ugovora o pružanju pravnih usluga sačinjen sa advokatom 2012. godine te Odluke o vođenju financijsko- materijalnog poslovanja sa Nerminom Spahić. Preispitivanje navedenog će izvršiti Edin Kučuković - član UO. Također, zaključeno je da se od advokata zatraži izvještaj o radu za 2017. godine;
  - Članovi UO su se upoznali sa informacijom da ugovor o djelu sa tehničkim sekretarom važi do kraja marta 2018. godine;
  - Član UO ispred OSA BiH je predstavio incijativu svoje SO vezano za PIO/MIO. Naime, upoznao je članove UO o tome kako su se policijski službenici izborili da se penzionišu po povoljnijim uslovima te da SO OSA BiH pokušava da pokrene inicijativu prema VM BiH u navedenom pravcu. Zahtjev SO OSA BiH prema Sindikatu da Sindikat uputi dopis prem VM BiH vezano za navedenu tematiku je jednoglasno podržan;
  Diskusiji se priključio član UO ipredd SO BiH MAK te istakao da su oni već podnijeli sličnu inicijativu;
  - Razmatranje prijedloga o novčanoj naknadi za članove NO se prolongira do oknčanja skupštine.

 

Napomena: navedeni su izvodi tački dnevnog reda sa zaključcima. Kompletan zapisnik možete preuzeti na upit putem emaila: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli .