Druga Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 29.06.2017. godine na kojoj su kojoj su razmatrane sljedeće tačne dnevnog i doneseni sljedeći zaključci:

 1. Revidiranje Plana rada Sindikata za 2017. godinu
  - Reprezentativni sindikat treba da kontinuirano radi na edukaciji članstva, održavanje sastanaka sa predsjednicima ( predstavnicima ) sindikalnih organizacija;
  - U Plan rada za 2017 godinu ugraditi:
  a). formiranje timova ispred Upravnog odbora koji će pratili prijedloge Zakona i Odluka koji se tiču radno-pravnog statusa zaposlenih u Institucijama Bosne i Hercegovine kako bi Sindikat pravovremeno mogao reagovati;
  b). formiranje timova koji će izvršiti obilazak sindikalnih organizacija u sastavu SPDS-a u cilju međusobnog upoznavanja te eventualne asistencije ukoliko je potrebno u  smislu izrade akata Sindikata te prevazilaženja eventualnih problema u funkcioniranju Sindikalnih organizacija;
  c). ostvarivanje kontakata sa institucijama koje nemaju sindikalne organizacije, ili imaju samostalne Sindikate, u cilju koordinacije i eventualne saradnje te uspostave Sindikalnih organizacija u institucijama koje nemaju Sindikat, a sve u cilju omasovljavanja članstva;
  d). održavanje tematskih radionica
 2. Informacija o registraciji Sindikata kod Ministarstva pravde BiH
  - Rješenjem Ministarstva pravde BiH od 22.06.2017. godine izvršen je prijem u Registar udruženja kod Ministarstva pravde BiH
 3. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora
  - Zadužuje se Ermin Terko da izvrši usklađivanje Poslovnika o radu UO sa Statutom