Prva Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 18.05.2017. godine na kojoj su kojoj su razmatrane sljedeće tačne dnevnog i doneseni sljedeći zaključci:

 1. Konstituiranje Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije:
  -
  Upravni odbor je izvršio konstituiranje;
  - Nadzorni odbor i Statutarna komisija  će u kontaktu sa Tehničkim sektretarom u smislu ostvarivanju kontakata, organizirati konstituirajuće sastanke, imenovati predsjednike i donijeti Poslovnike o radu;
 2. Izvršavanje zaključaka sa Skupštine:
  - Dosadašnji  predsjednik Sindikata g. Juro Bilić treba podnijeti Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2016.godinu;
  - Svim delegatima Skupštine dostaviti Izvještaj o radu Sindikata i godišnji Finansijski izvještaj za 2016 godinu;
 3. Preregistracija u Ministarstvu pravde BiH
  - Obavezuju se svi članovi Upravnog odbora o blagovremenom dostavljanju Tehničkom sekretaru potrebne dokumentacije
 4. Plan rada Sindikata
  - Zadužuje se predsjednica Sindikata da prijedlog Plana rada dostavi svim članovima Upravnog odbora na razmatranje i davanje komentara, sugestija i prijedloga konkretnih aktivnosti