Statutarna komisija

Štampa PDF

ČLANOVI STATUTARNE KOMISIJE:

  • Alemka Žujo
  • Amra Trnka - Oručević
  • Branko Trkulja

 


 

Član 48.

5. Statutarna komisija

Statutarna komisija ima tri člana, predsjednika i dva člana koje bira i razrješava Skupština Sindikata, na mandatni period od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Član Statutarne komisije ne može istovremeno biti član drugih organa Sindikata.

Član 49.

Zadaci statutarne komisije su:

  • da prati usklađenost Statuta sa pozitivnim zakonskim propisima kojima se reguliše rad Sindikata;
  • da priprema materijale Skupštini vezano za tumačenje odredbi Statuta Sindikata;
  • da priprema materijale Skupštini vezano za ocjenjivanje usklađenosti ostalih normativnih akata sa Statutom Sindikata.

Član 50.

Statutarna komisija svoje odluke donosi konsenzusom.

 


 

(*izvod iz Statuta SPDS)