Kolektivni ugovor

Štampa PDF

Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH (u daljem tekstu: Krovni sindikat) u prvoj polovini 2018. godine pokrenuo je aktivnosti na sačinjavanju Nacrta Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike institucija Bosne i Hercegovine, sudske vlasti i javnih ustanova Bosne i Hercegovine.

Radna grupa Krovnog sindikata formirana za potrebe ove aktivnosti je izvršila sačinjavanje nacrta Kolektivnog ugovora nakon čega je dostavljen svim samostalnim sindikalnim organizacijama na davanje sugestija i komentara. S tim u vezi, Krovni sindikat je u periodu 23.-24.06.2018. godine organizirao radionicu (hotel Hollywood, Ilidža) u cilju usuglašavanja i konsolidiranja konačnog teksta odnosno finaliziranja Prijedloga Kolektivnog ugovora koji će biti upućen Vijeću ministara BiH sa inicijativom za pokretanje procesa pregovaranja i usaglašavanje odredbi ovog Ugovora između Vijeća ministara BiH/poslodavca i Sindikata kao i konačno potpisivanje Kolektivnog ugovora.

Po usvajanju Izvještaja o radu ovdje ćete moći preuzeti prijedlog Kolektivnog ugovora i Zahtjev za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja.

Ažurirano: 06.07.2018. godine