Evidencija članstva

Štampa PDF

Red br.

Naziv sindikalne organizacije

broj član.

Agencija za ljekove i medicinska sredstva

78

Agencija za rad i zapošljavanje B i H

12

Agencija za identifikacione dokumente,evidenciju i razmjenu podataka

3

Agencija za statistiku BiH

29

Arhiv BiH

4

Agencija za nadzor nad tržištem

1

Agencija za zaštitu osobnih podataka BiH

3

Agencija za promociju inostranih               ulaganja BiH-FIPA

15

Agencija za sigurnost hrane

1

Agencija za osiguranje u BiH

2

Centar za uklanjanje mina BiH

117

Državni sud BiH

26

Direkcija za evropske integracije BiH

31

Izborna komisija BiH-CIK BiH

41

Institut za akreditacije BiH

2

Institut za mjeriteljstvo BiH

1

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

63

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

100

Ministarstvo pravde BiH

65

Ministarstvo sigurnosti BiH

83

Ministarstvo finansija/financija i trezora BiH

75

Ministarstvo civilnih poslova  BiH

52

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

52

Ministarstvo odbrane BiH

248

Obavještajno sigurnosna agencija BiH

322

Pravobranilaštvo BiH

9

Predsjedništvo BiH

20

Parlamentarna skupšina Bi H

77

RTV Bosne i Hercegovine

162

Služba za zajedničke poslove institucija BiH

213

Službeni list Bosne i Hercegovine

16

Služba za poslove sa strancima

5

Tužilaštvo BiH

10

Ured za veterinarstvo B i H

45

Ured za razmatranje zalbi po javnim nabavkama

9

Ured za zakonodavstvo

3

Ured kordinatora za reformu javne uprave

4

Vijeće ministra Bosne i Hercegovine

7

Visoko sudsko tužilačko vijeće

38

UKUPNO:

2044

 

 

Red br.

Naziv sindikalne organizacije

broj član.

Agencija za ljekove i medicinska sredstva

78

Agencija za rad i zapošljavanje B i H

12

Agencija za identifikacione dokumente,evidenciju i razmjenu podataka

3

Agencija za statistiku BiH

29

Arhiv BiH

4

Agencija za nadzor nad tržištem

1

Agencija za zaštitu osobnih podataka BiH

3

Agencija za promociju inostranih ulaganja BiH-FIPA

15

Agencija za sigurnost hrane

1

Agencija za osiguranje u BiH

2

Centar za uklanjanje mina BiH

117

Državni sud BiH

26

Direkcija za evropske integracije BiH

31

Izborna komisija BiH-CIK BiH

41

Institut za akreditacije BiH

2

Institut za mjeriteljstvo BiH

1

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

63

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

100

Ministarstvo pravde BiH

65

Ministarstvo sigurnosti BiH

83

Ministarstvo finansija/financija i trezora BiH

75

Ministarstvo civilnih poslova BiH

52

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

52

Ministarstvo odbrane BiH

248

Obavještajno sigurnosna agencija BiH

322

Pravobranilaštvo BiH

9

Predsjedništvo BiH

20

Parlamentarna skupšina Bi H

77

RTV Bosne i Hercegovine

162

Služba za zajedničke poslove institucija BiH

213

Službeni list Bosne i Hercegovine

16

Služba za poslove sa strancima

5

Tužilaštvo BiH

10

Ured za veterinarstvo B i H

45

Ured za razmatranje zalbi po javnim nabavkama

9

Ured za zakonodavstvo

3

Ured kordinatora za reformu javne uprave

4

Vijeće ministra Bosne i Hercegovine

7

Visoko sudsko tužilačko vijeće

38

UKUPNO:

2044

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video