Evidencija članstva

Štampa PDF

Naziv sindikalne organizacije

Broj članova

Agencija za ljekove i medicinska sredstva

76

Agencija za rad i zapošljavanje BiH

16

Agencija za promociju inostranih  ulaganja BiH-FIPA

16

Agencija za forenzička ispitivanja

15

Centar za uklanjanje mina BiH

118

Direkcija za evropske integracije BiH

53

Izborna komisija BiH-CIK BiH

41

Institut za mjeriteljstvo BiH

24

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

98

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

117

Ministarstvo pravde BiH

63

Ministarstvo sigurnosti BiH

90

Ministarstvo finansija/financija i trezora BiH

79

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

71

Obavještajno sigurnosna agencija BiH

360

Pravobranilaštvo BiH

9

Parlamentarna skupšina BiH

80

Služba za zajedničke poslove institucija BiH

302

Ured za veterinarstvo BiH

45

Visoko sudsko tužilačko vijeće

40

Zavodska policija

16

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video