Evidencija članstva

Štampa PDF
Red br. Naziv sindikalne organizacije broj član.
1 Agencija za ljekove i medicinska sredstva 75
2 Agencija za rad i zapošljavanje B i H 11
3 Agencija za identifikacione dokumente,evidenciju i razmjenu podataka 3
4 Agencija za statistiku BiH 1
5 Arhiv BiH 4
6 Agencija za nadzor nad tržištem 1
7 Agencija za zaštitu osobnih podataka BiH 3
8 Agencija za promociju inostranih ulaganja BiH-FIPA 16
9 Agencija za osiguranje u BiH 2
10 Centar za uklanjanje mina BiH 117
11 Državni sud BiH 23
12 Direkcija za ekonomsko planiranje 5
13 Direkcija za evropske integracije BiH 32
14 Izborna komisija BiH-CIK BiH 39
15 Institut za akreditacije BiH 2
16 Institut za mjeriteljstvo BiH 1
17 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 65
18 Ministarstvo vanjskih poslova BiH 114
19 Ministarstvo pravde BiH 65
20 Ministarstvo sigurnosti BiH 83
21 Ministarstvo finansija/financija i trezora BiH 76
22 Ministarstvo civilnih poslova  BiH 50
23 Ministarstvo prometa i komunikacija BiH 2
24 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 47
25 Ministarstvo odbrane BiH 188
26 Obavještajno sigurnosna agencija BiH 327
27 Pravobranilaštvo BiH 9
28 Predsjedništvo BiH 21
29 Parlamentarna skupšina Bi H 39
30 RTV Bosne i Hercegovine 165
31 Služba za zajedničke poslove institucija BiH 143
32 Službeni list Bosne i Hercegovine 16
33 Služba za poslove sa strancima 3
34 Tužilaštvo BiH 10
35 Ured za veterinarstvo B i H 48
36 Ured za razmatranje zalbi po javnim nabavkama 9
37 Ured za zakonodavstvo 3
38 Ured kordinatora za reformu javne uprave 4
39 Vijeće ministra Bosne i Hercegovine 7
40 Visoko sudsko tužilačko vijeće 40
UKUPNO: 1869