Ovim pute informišem članstvo Reprezentativnog sindikata (SPDS) o izradi Metodologije za napredovanje zaposlenih unutar platnih razreda, napominjem da se Metodologija odnosi na sve zaposlene u institucijama BiH jer po Zakonu o radu od 2011. godine i zaposlenici će se ocjenjivati za svoj rad kao i državni službenici.

Ovom Metodologijom uređuju se:

 


U skladu sa članom 54 Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH za napredovanje unutar platnog razreda dodijeljenog radnom mjestu su sljedeći kriteriji:


Ocjenjivanje rada zaposlenih izražava se sa sljedećom skalom:

a) „ne zadovoljava“
b) „uspješan“
c) „naročito uspješan“

Ocjenjivanje bi se trebalo vršiti jedanput godišnje, mada se državni službenici po Zakonu o državnoj službi ocjenjuju dva puta (vjerovatno će se mijenjati).

Ocjene:


Zaposleni napreduje na radno mjesto iz slijedećeg unutrašnjeg platnog razreda kada uzastopno dva puta dobije ocjenu „naročito uspješan“ ili uzastopno četiri puta ocjenu „uspješan“ ili jednoom ocjenu „naročito uspješan ili tri puta ocjenu „uspješan“.

Zaposleni može napredovati u slijedeći untrašnji platni razred nakon sticanja jednog višeg stepena stručnih ili naučnih zvanja iz oblasti koja potpada pod osnovnu djelatnost institucija BiH, ako u prethodna dva perioda nije dobio ocjenu „ne zadovoljava“.

Zaposleni koji dobije uzastopno dvije ocjene „ne zadovoljava“ raspoređuje se na radno mjesto iz prethodno nižeg unutrašnjeg platnog razreda.

Odluku o napredovanju u viši ili o raspoređivanju zaposlenog u niži unutrašnji platni razred, na prijedlog pretpostaljenog, donosi rukovodilac institucije.

Podaci o napredovanju u viši ili raspoređivanju u niži unutrašnji platni razred upisuju se u kadrovsku evidenciju.


Napominjem da je ovo radna verzija.


Sarajevo, 7.10.2010. godine                    

Informaciju sačinila
Gordana Šarović
Član Komisije za plate i naknade