Obavještavamo članstvo da je Vijeće ministara BiH na svojoj 157. sjednici, održanoj 07.11.2018. godine, razmotrilo Informaciju Ministarstva pravde u vezi s inicijativom Sindikata za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja radi zaključivanja kolektivnog ugovora za državne službenike i uposlenike na razini institucija Bosne i Hercegovine, te u vezi s tim zaključilo:

- usvaja se Informacija u vezi s inicijativom za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja radi zaključivanja kolektivnog ugovora za državne službenike i uposlenike na razini institucija Bosne i Hercegovine;

- određuje se da će u ime poslodavaca na državnoj razini u postupku kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnog ugovora, pregovarati pregovarački tim od 9 članova, i to iz svakog ministarstva po jedan član;

- zadužuje se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da u ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zaduži sve upravne organizacije da sukladno članku 90. Zakona o radu dostave pisane punomoći pregovaračkom timu iz zaključka 2. da u njihovo ime vode pregovore za zaključivanje kolektivnog ugovora;

- zadužuju se sva ministarstva da ministru pravde Bosne i Hercegovine dostave ime jednog predstavnika iz svoje institucije, koji će sudjelovati u radu Pregovaračkog tima;

- zadužuje se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da sukladno stanju službene evidencije utvrdi broj registriranih sindikata, kao i da u pisanoj komunikaciji s institucijama Bosne i Hercegovine pribavi podatke o svim sindikatima kao oblicima organiziranja koji postoje u tim institucijama, kako bi došli do cjelovite informacije koliko sindikata egzistira na razini institucija Bosne i Hercegovine,  kao i informaciju o tome kojem sindikatu će dodijeliti punomoć za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora u ime uposlenih, kako bi postupak kolektivnog pregovaranja bio proveden sukladno  Zakonu o radu.

Vezane vijesti:

http://reprezentativni-sindikat.org/ba/Aktuelnosti/256-Pokretanje-postupka-kolektivnog-pregovaranja,-a-radi-zakljucenja-Kolektivnog-ugovora-za-drzavne-sluzbenike-i-zaposlenike-na-nivou-institucija-Bosne-i-Hercegovine.html

http://reprezentativni-sindikat.org/ba/Aktuelnosti/259-Nastavak-aktivnosti-u-vezi-pokretanja-postupka-kolektivnog-pregovaranja.html

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video