Statut

Štampa PDF

SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH I POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U   INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE, SUDSKOJ VLASTI I  JAVNIM USTANOVAMA BOSNE I HERCEGOVINE

(PREČIŠĆENI TEKST)


Sarajevo, maj 2009.godine
INTERNO

Na osnovu člana 9. 10 i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH»,broj:32/01 i 42/03), Osnivačka Skupština Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj u Sarajevu, dana 13. maja 2005.godine usvojila je Statut samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine. Na isti Statut Skupština Sindikata, na sjednici održanoj 09. jula 2008. god. i 21. maja 2009. god. usvojilila je izmjene i dopune Statuta, koji su ugrađeni u ovaj Prečišćeni tekst Statuta.

PREČIŠĆENI TEKST STATUTA
SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH I POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U   INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE, SUDSKOJ VLASTI I  JAVNIM USTANOVAMA BOSNE I HERCEGOVINE


I    OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom u skladu sa članom 12 . Zakona o udruženjima i fondacijama, utvrđuje se:
a) Naziv, sjedište i područje djelovanja i organizaciju Samostalnog sindikata,   
b) Ciljevi sindikata,
c) Postupak za primanje i isključivanje članova,
d) Organe sindikata, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila, glasanja, trajanje mandata, osoba ovlaštena da sazove Skupštinu, uslove i način raspuštanja, odnosno prestanak rada,
e) Pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganje sredstvima sindikata, kao i tijela koje je ovlašćeno za nadzor nad upotrebom tih sredstava.
f) Javnost rada,
g) Postupak i način donošenja i izmjena Statuta i drugih općih akata.
h) Opis oblik i sadržaj znaka ,zastave i pečata ,
i) Zastupanje i predstavljanje ,
j) Uslovi i postupak pripajanja ,razdvajanja transformacija ili raspuštanje udruženja, odnosno prestanak rada uključujući i pravila za postizanje kvalificirane većine u postupku glasanja.
k) Postupak za raspolaganje preostalim imetkom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanak rada udruženja.

II NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA I ORGANIZACIJA SINDIKATA

Član 2.

Udruženje je nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

Član 3.

(1) Naziv Udruženja je:«SAMOSTALNI SINDIKAT DRŽAVNIH I POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE, SUDSKOJ VLASTI I JAVNIM USTANOVAMA BOSNE I ERCEGOVINE“

„СAMOСTAЛНИ СИНДИKAT ДРЖAВНИХ И ПOЛИЦИJСKИХ СЛУЖБEНИKA И ЗAПOСЛEНИKA У  ИНСTИTУЦИJAMA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE, СУДСKOJ ВЛAСTИ И JAВНИM УСTAНOВAMA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE“

«SAMOSTALNI SINDIKAT DRŽAVNIH I POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I  ZAPOSLENIKA  U  INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE, SUDSKOJ VLASTI I JAVNIM USTANOVAMA BOSNE I HERCEGOVINE».

(2) Skraćeni naziv Udruženja je: SPDS , CПДC, SPDS

(3) Naziv udruženja je istovjetan na sva tri jezika koja su u upotrebi u BiH, s tim da će se službeno koristiti
na latiničnom i ćiriličnom pismu.

(4) Sjedište Udruženja je: Trg Bosne i Hercegovine broj 1. Sarajevo.

(5) Udruženje djeluje na cijeloj teritoriji Bosni i Hercegovine.

III   PROGRAMSKI CILJEVI SINDIKATA ODNOSNO DJELATNOST

Programski ciljevi
Član 4.


Sindikat će u okviru svojih prava i obaveza naročitu  pažnju  posvećivati ostvarivanju slijedećih ciljeva i zadataka:
a) Izradi kolektivnog ugovora državnih i policijskih službenika i zaposlenih u institucijama i sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine;
b) omasovljenju članstva prvenstveno iz reda zaposlenih u institucijama (organima uprave, sudskoj vlasti, javnim ustanovama i službama ili pojedincima koji imaju interes za djelovanje u sindikatu državni i policijskih službenika i zaposlenika kao dobrovoljnoj, samostalnoj, interesnoj, nevladinoj, nestranačkoj i nepolitičkoj organizaciji na cijeloj teritoriji BiH;
c) dosljedna primjena kolektivnog ugovora u svim njegovim segmentima;
d)ostvarivanje i zaštita interesa članova sindikata za prava iz rada i radnih odnosa;
e) osiguranju i očuvanju svoje nezavisnosti prema Vijeću/Savjetu ministara BiH i svim ostalim državnim institucijama, vjerskim zajednicama, političkim strankama i drugim institucijama sistema na nivou Bosne i Hercegovine.
f) osiguranju odgovarajućih uvjeta rada i uvodjene savremenih sredstva rada i tehnnologije u državnim
istitucijama ,službama i sudskoj vlasti BiH;
g) postizanju najpovoljnijih cjena rada za članove sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine službama, tijelima i sudskoj vlasti BiH;
h) ravnopravnosti u ostvarivanju prava gradjana utvrdjenim Zakonom i medjunarodnim konvencijama;
i) zalaganje za poboljšanje i jedinstveno demokratsko uređenje radnog i socijalnog prava za oblast rada i radnih odnosa u državnim institucijama ,službama ,tijelima i sudskoj vlasti;
j) osiguravanje uvjeta za slobodno sindikalno djelovanje;
k) osiguranje besplatne pravne zaštite za članove sindikata uključujući zastupanje i obranu u disciplinskim i sudskim postupcima za utvrdjivanje odgovornosti povreda radnih dužnosti, odnosno zaštite prava iz radnih odnosa pred medjunarodnim sudovima, kao i naknade štete nanesene članovima sindikata u toku trajanja njihovog radnog odnosa u institucijama i sudskoj vlasti BiH, davanje pravnih savjeta članovima sindikata iz oblasti  radnih odnosa i drugih vidova pomoći i podrške članovima sindikata;
l) suradnji sa ostalim sindikatima  u  Bosni i Hercegovini i inostranstvu, uključujući i povezivanje i udruživanje, ova saradnja inicirati će se prvenstveno sa istoimenim sindikatima u entitetima i susjednim državama a udruživanje može inicirati s pristupanje asocijacijama sindikata javnih službenika Evrope i Svijeta;
m) iniciranju izmjena i dopuna Zakona i pod zakonskih akata koji regulišu radno-pravne odnose i službi u institucijama i sudskoj vlasti i javnoj službi BiH - vođenju i drugih aktivnosti od interesa za članove Sindikata;

Oblici organiziranja sindikata

Član 5.


(1) Radi efikasnije organizacije i funkcionisanje Sindikata, članovi Sindikata mogu se organizovati u osnovne oblike Sindikata kao što su: Sindikalna organizacija u institucijama Bosne i Hercegovine, policijskim agencijama, sudskoj vlasti BiH , Javnim ustanovama, i drugim organima i tijelima BiH

(2) Sindikalnu organizaciju državnih službenika i policijskih službenika, zaposlenika u jednoj instituciji Bosne i Hercegovine, javnoj ustanovi BiH, odnosno policijskoj agenciji, čine svi članovi službenici i zaposlenici koji potpišu izjavu o dobrovoljnom pristupanju u članstvo Sindikata odnosno sindikalne organizacije.

(3) Odluku o konstituiranju sindikalne organizacije donosi skupština članova sindikalne organizacije nad polovičnom većinom, u instituciji BiH, javnoj ustanovi ,sudsko-tužilačkom organu odnosno policijskoj agenciji u kojoj se osniva takva organizacija.

(4) Skupštinu sindikalne organizacije čine svi zaposleni koji su pristupili članstvu Sindikata.

(5) Na osnivačkoj skupštini sindikalna organizacija bira predsjednika, sindikalni odbor i nadzorni odbor i donosi pravila o svom organizovanju.

(6) Pravilima o organizovanju i radu sindikalne.organizacije definišu se ostala pitanja rada sindikalne organizacije, ovlaštenja predsjednika sindikalne organizacije, sindikalnog nadzornog odbora, trajanje mandata i slično. Pravila rada sindikalne organizacije ne mogu biti u suprotnosti sa statutom.

(7) Ostala pitanja koja se odnose na zakazivanje sjednica, rukovođenje sjednicama organa, ovlaštenja i sl. regulisat će se Poslovnikom o radu koji usvajaju organi sindikalnih organizacija na svojoj prvoj sjednici.

(8) Oblici organizovanja iz ovog člana su radna tijela   sindikata i nemaju svojstvo pravnog lica.

(9) Osnovna načela i smjernice organizovanja i rada   sindikalnih organizacija donosi Upravni odbor u skladu sa Statutom.

IV    POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČIVANJE ČLANOVA


Član 6.

Član Sindikata može postati svaki državni i policijski službenik i zaposlenik koji prihvata programske ciljeve i Statut Sindikata. Prijem se vrši na način i u postupku utvrdjenom Statutom. Pristupanje Sindikatu vrši se na osnovu pismene izjave čiju sadrženu i oblik utvrđuje Upravni odbor Sindikata.

Član  7.

Dužnost i prava članova Sindikata je:
a) da aktivno rade u organima Sindikata u kojima je izabran;
b) da plaća sindikalnu članarinu u iznosu utvrdjenim aktima udruženja ,
c) da zahtijeva besplatnu pravnu zaštitu iz prava radnog odnosa,
d) da bira i bude biran u organe sindikata i sindikalne organizacije,
e) inicira donošenje odluka o jačanje sindikata kao udružena građana u skladu sa ovim statutom,
f) da se pridržava programa i statuta Sindikata,
g) da sudjeluje u aktivnostima sindikalne borbe koju provodi Sindikat, da sindikalnom povjereniku  
h) prijavi svaku promjenu koja se odnosi na mjesto stanovanja, mjesto rada, kao i sve druge potrebne
promjene od značaja za članstvo u Sindikatu.

Član 8.

Članstvo u Sindikatu prestaje:
a) samovoljnim ili saglasnim istupanjem iz Sindikata;
b) isključenjem Odlukom Skupštine sindikata zbog kršenja odredaba Statuta i drugih akata Sindikata.

V    ORGANI SAMOSTALNOG SINDIKATA

Član 9.

Organi Samostalnog sindikata su:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor

Član 10.

(1) Skupština je najviši organ Sindikata
(2) Skupštinu čini najmanje 70 članova.
(3) Skupština se održava svake godine, a saziva je Upravni odbor Sindikata.
(4) Upravni odbor Sindikata može na zahtjev jedne trećine članova sindikata  sazvati i vanrednu skupštinu, u slučajevima donošenja izmjena i dopuna Statuta, donošenja odluke  o  prestanku rada  udruženja  i drugim vanrednim slučajevima kada  je , neophodno sazvati skupštinu na prijedlog Upravnog odbora.

Član 11.

O održavanj skupštine, kao i o dnevnom redu, članovi se obavještavaju najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine, odnosno 10 dana kada se radi o održavanju vanredne skupštine.

Član 12.

Prijedloge za raspravu na Skupštini mogu davati članovi Sindikata, Sindikalne organizacije i organi Sindikata.

Kvorum
Član 13.


(1) Skupština punovažno radi i odlučuje ako joj prisustvuje više od polovine članova Skupštine .
(2) Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova na Skupštini.

Član 14.

Skupština donosi svoj Poslovnik o radu i bira svoje organe za vrijeme trajanja Skupštine.

Član 15.

Skupština sindikata nadležna je za:
a)  donošenje Poslovnika o radu,
b)  donošenje Statua, izmjene i dopuna Statuta i drugih akata određenih statutom;
c)  odlučivanje o pripajanju, razdvajanju , transformiranju, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama udruženja;
d)  vrši izbor i razrješenje članova upravnog odbora, izbor predsjednika, zamjenika i potpredsjednika;
e)  vrši izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora
f)  vrši izbor predsjednika i članova Statutarne komisije
g)  usvaja izvještaj i program rada koje je pripremio upravni odbor;
h) donosi načelni programa rada sindikata
i)  odlučuje  o  svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih tijela Sindikata.

Član 16.

UPRAVNI ODBOR


Upravni odbor ima slijedeće nadležnosti:

a) priprema sjednice Skupštine sindikata  
b) priprema nacrt statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
c) provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština.;
d) raspolaže imovinom udruženja;
e) podnosi godišnje ili periodično izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje;
f) donosi Poslovnik o radu i donosi periodične i operativne programe rada;
g) donosi godišnji finansijski plan rashoda i prihoda sredstava za tekuću godinu,
h) odlučuje o utrošku finansijskih srestava za ostvarenje planiranih aktivnosti organa Sindikata,
i) odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine izmedju dva zasjedanja;
j) imenuje generalnog sekretara Sindikata;
k) obavlja i druge poslove koje mu odredi Skupštine.
l) donosi odluke o pripremi i organizovanju štrajka;
lj) donosi odluke o formiranju komisija, radnih grupa i drugih tijela Reprezentativnog sindikata;
m) odlučuje o nagrađivanju članova sindikata koji su imali značajne rezultate rada;
n) obavlja i druge poslove koje mu odredi Skupštine.

Član 17.

(1) Upravni odbor ima 19 članova.
(2) Upravni odbor punovažno radi i odlučuje ako  je prisutno nadpolovična većina njegovih članova.
(3) Odluke se donose nadpolovičnom većinom prisutni članova.
(4) Mandat članova Upravnog odbora traje godinu dana, odnosno do sazivanja redovne ili vanredne skupštine Sindikata.
(5) Sindikalna organizacija koja naknadno pristupi Reprezentativnom Sindikatu  i ima najmanje 30 registrovanih članova, ima pravo na jednog člana u Upravnom odboru Sindikata.
(6) Upravni odbor  može na osnovu inicijative najmanje 1/3 članova Upravnog odbora razmotriti  pitanje povjerenja  predsjedniku,  zamjeniku predsjednika i članovima Upravnog odbora Sindikata.
(7) Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Upravnog odbora mogu biti razrješeni i prije isteka mandata na koji su imenovani:na sopstven zahtjev, ako pravilno ne obavljaju poslove i zadatke, ako krše odredbe statuta, ruše ugled Sindikata i u drugim opravdanim slućajevima.
(8) Odluka is stava (7) donjetće se ukoliko za istu odluku glasa najmanje 2/3 članova Upravnog odbora Sindikata
(9) Sindikalna organizacija, ispred koje je bio imenovan razriješeni član Upravnog odbora imenuje novog člana u
Upravni odbor. 

Član 17. a

(1) „Na čelu Upravnog odbora nalazi se predsjednik Upravnog odbora.
(2) Predsjednika Upravnog odbora neposredno biraju, između sebe,  članovi Upravnog odbora, na prvoj sjednici Upravnog odbora održanoj nakon održane skupšine.
(3) Predsjednik Upravnog odbora rukovodi radom Upravnog odbora, saziva sjednice Upravnog odbora, zastupa Upravni odbor i odgovoran je za zakonitost rada Upravnog odbora.“

Član 18.

(1) Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom tromjesečno.
(2) Sjednica Upravnog odbora se saziva i održava na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, prijedlog predsjednika sindikata ili na prijedlog 1/3 članova Upravnog odbora.

Član 19.

Nadzorni odbor
(1) Nadzorni odbor Sindikata sastoji se od predsjednika i četri (4) člana.
(2) Nadzorni odbor vrši kontrolu i ostvarivanja politike finansiranja, korištenja finansijskih sredstava i ukupne sindikalne pokretne i nepokretne imovine i o tom najmanje jedanput godišnje informiše članstvo i Upravni odbor.
(3) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Član 20.

Statutarna komisija

(1) Zadaci Statutarne komisije su:
-davanje tumačenja odredbi Statuta
-ocjenjivanje usklađenosti ostalih općih akata sa Statutom,
-prati rad sindikalnih organizacija i pruža im pravno tehničku pomoć
-obavlja i druge poslove po nalogu Upravnog odbora

(2) Statutarna komisija donosi Poslovnik o svom radu .


PREDSJEDNIK   SINDIKATA

Član 21.


Sindikat ima   predsjednika ,koji ima dva zamjenika   i dva    potpredsjednika .

Član 22.

Predsjednik sindikata:
a) zastupa i predstavlja Sindikat i odgovoran je za svoj rad Skupštini sindikata
b) stara se o izvršavanju donesenih odluka i zaključka,
c) zastupa interese članstva pred organima i javnošću,
d) organizuje pružanje pravne zaštite i
e) vrši druge poslove i radne zadatke koje mu povjeri Upravni odbor u skladu sa Statutom i Poslovnikom
o radu Upravnog odbora

Član 23.

(1) Predsjednik   Sindikata, u slučaju potrebe, može zakazati sjednicu sindikalnog odbora sindikalne organizacije i utvrditi njen dnevni red..

(2) Predsjednik Sindikata  može  donijeti  odluku  o  raspuštanju  sindikalnog  odbora sindikalne organizacije, ukoliko ocijeni da taj sindikalni odbor ne izvršava svoju funkciju, djeluje na način kojim se krši Statut ili svojim djelovanjem narušava ugled organizacije Sindikata kao cjeline.  Odlukom o raspuštanju sindikalnog odbora, naredit će izbor novog sindikalnog odbora i odrediti će rok za prevodjenje postupka izbora.

(3) Predsjednik sindikata može donijeti odluku o isključenju sindikalne organizacije iz članstva Reprezentativnog
sindikata, ukoliko ista sindikalna organizacija ne vrši uplatu članarine najmanje šest (6) mjeseci neprekidno ili na drugi način krši Statut Sindikata.

(4) Žalbu na odluke iz st. (1) i (2) ovog člana mogu podnijeti ovlaštena lica raspuštene ili isključene sindikalne
organizacije, a po žalbi odlučuje Upravni odbor čija je odluka konačna.“

Član 23a.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SINDIKATA I PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

Predsjednika sindikata i predsjednika Upravnog odbora, u odsustvu zamjenjuje jedan od zamjenika koje oni odrede, sa pravima i obavezama predsjednika sindikata odnosno predsjednika Upravnog odbora

POTPREDSJEDNICI SINDIKATA

Član 24.


(1) Predsjednik ima dva dopredsjednika i to:
a) za oblast pravne zaštite i zakonodavnu inicijativu i praćenje primjene propisa i
b) za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju i ekonomsko- planske poslove

(2) Pod pravnom zaštitom podrazumijeva se:
a) zaštita sindikata u sudskim i drugim postupcima
b) zaštita individualnih prava članova sindikata u sudskim, disciplinskim i drugim postupcima.

(3) Potpredsjednici vode oblasti'iz prethodnog stava koje su im personalno odredjene, povjerene i u tom smislu iniciraju donošenje programa i planova za njihovu realizaciju, poduzimaju mjere da se planirani ciljevi i zadaci ostvare, u kom smislu su za svoj rad odgovorni Upravnom odboru i Skupštini Sindikata

Član 25.

Predsjednik, zamjenici predsjednika i potpredsjednici su po funkciji članovi Upravnog odbora, Predsjednik je po funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

Član 26.

(1) Mandat svih organa Sindikata i nosioca funkcija u Sindikatu traje 1 (jedna) godina, sa mogućnošću obnove mandata.
(2) Predsjednik, zamjenici predsjednika potpredsjednici i članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovorni su Skupštini.

Član 27.

Nosioci sindikalnih funkcija na svim nivoima mogu biti razrješeni u slučaju da ne obavljaju povjerenu im funkciju u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Sindikata prije isteka mandata.

Član 28.

(1) Upravni odbor  može na osnovu inicijative najmanje 1/3 članova Upravnog odbora staviti na Dnevni red sjednice pitanje razmatranja povjerenja predsjedniku Sindikata, zamjenicima predsjednika i podpredsjednicima Sindikata,  predsjednicima Nadzornog odbora, Statutarne komisije kao i drugih tijela i komisija koje je imenovala Skupština.

(2) Odluka o uskraćivanju povjerenja rukovodećih lica sindikata iz stava (1) ovog člana  je pravno valjana ukoliko je za istu odluku glasalo najmanje 2/3 članova Upravnog odbora Sindikata

(3) U slučaju uskraćivanja povjerenja nekom od rukovodnih lica Sindikata, iz stava (1), do održavanja Skupštine, iste rukovodne poslove obavljaće  njihovi zamjenici  odnosno podpredsjednici Sindikata, u skladu sa rezultatima glasanja na Skupštini, u statusu vršilaca dužnosti (VD), do održavanja nove Skupštine.“ 

Generalni sekretar

Član 29.


(1) Generalni sekretar Sindikata u okviru svojih poslova ima slijedeća ovlaštenja:
-  opslužuje rad Upravnog odbora
-  vrši   pripremu   sjednica   organa Sindikata (Upravnog odbora, Statutarne komisije i drugih organa i  tijela Upravnog odbora)
-  izvršava odluke i stavove Upravnog odbora   iz djelokruga svojih poslova
- kontinuirano prati rad sindikalnih organizacija u izvršavanju programskih ciljeva i svojim djelovanjem doprinosi provođenju usvojene sindikalne strategije
- doprinosi unapređenju metoda i sadržaja rada Upravnog odbora, i drugih organa i tijela Upravnog odbora
- za svoj rad odgovoran je Predsjedniku sindikata i Upravnom odboru sindikata.
- Rukovodi radom stručne službe .

(2) Generalni sekretar obavlja polove iz svoje nadležnosti i ima prava i obaveze utvrđene ovim Statutom i drugim važećim propisima.


VI    - KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

Član 30.

(1) Kolektivno pregovaranje vrši se sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine i poslodavcima državnih agencija ili javnih institucija čiji su zaposleni odnosno službenici članovi Sindikata
(2) Kolektivno pregovaranje odnosi se na ugovaranje radno-pravnih odnosa i drugih pitanja u vezi s tim koja se uređuju Kolektivnim ugovorom.

Član 31.

Za zaključivanje kolektivnog ugovora   Sindikat obrazuje pregovarački odbor. Predsjednik Sindikata je po funkciji predsjednik pregovaračkog odbora.

Član 32.

Članove pregovaračkog odbora imenuje Upravni odbor, vodeći računa o ravnopravnoj zastupljenosti cjelokupnog članstva iz svih članica Sindikata.

Član 33.

Članovima pregovaračkog odbora izdaje se posebno ovlaštenje o vršenju pregovora za zaključivnje kolektivnog ugovora.

Član 34.

Predsjednik Sindikata ovlaštenje da potpiše usaglašen tekst Kolektivnog ugovora uz prethodnu odluku Upravnog odbora o prihvatanju usaglašenog teksta.

VII    MATERIJALNO-FINANSIJSKO I ADMISTRATIVNO POSLOVANJE

Član 35.

Materijalno-finansijsko poslovanje Sindikata obavlja se na osnovu pozitivnih zakonskih propisa.
Javnost materijalno-finansijskog poslovanja je u potpunosti zagarantovana   putem organa Sindikata.

Član 36.

Izvori finansiranja Samostalnog sindikata su:
a). od članarine članova Sindikata
b) od donacija iz budžeta
c). od donacija privrednih i drugih subjekata;
d). od prihoda ostvarenih od pravnih lica čiji je osnivač Sindikat

Član 37.

Obim, namjena i raspolaganje finansijskim sredstvima Sindikata, utvrđuje se finansijski planom prihoda i rashoda za svaku godinu. Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi.

Član 38.

(1) Naredbodavci za izvršavanje finansijskih obaveza su ovlaštena lica Upravnog odbora, sa deponovanim potpisom, a u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata.

(2) Za izvršavanje finansijskih obaveza Sindikata, kao i odlučivanje o statusu bankovnog računa Sindikata neophodan je potpis najmanje dva, od tri člana Upravnog odbora koji su ovlašteni za zastupanje i predstavljanje Sindikata, u skladu sa članom 43 Statuta.  

VIII      JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 39.

(1) Rad Sindikata je javan i u pravilu sjednicama  Sindikata mogu prisustvovati predstavnici sredstva informisanja.

(2) Izuzetno kad to zahtijevaju interesi Sindikata, odlukom se može    sjednica ili dio sjednice proglasiti zatvornom za javnost.

Član 40.

(1) Javno istupiti u ime sindikata, mogu predsjednik sindikata i predsjednik Upravnog odbora, u skladu sa svojim nadležnostima i odredbama Pravilnika o informisanju.

(2) Predsjednici sindikalnih organizacija mogu javno istupati, po pitanjima koja se odnose na rad sindikalnih organizacija kojim rukovode.“

IX   POSTUPAK I NAČIN DONOŠENJA I IZMJENA STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA

Član 41.

Statut   kao i njegove izmjene i dopune donosi i usvaja Skupština dvotrećinskom većinom   prisutnih članova.

X     OPIS, OBLIK I OBILJEŽJA SINDIKATA

Član 42.

(1) Sindikat ima  znak, zastavu i pečat.

(2) Znak sindikata je u obliku kruga podijeljen po sredini .Gornja polovina je marino plave boje i u njoj je upisan skraćeni naziv SPDS iznad kojeg se nalaze četiri zvjezdice koje simboliziraju evropske standarde. Donja polovina kruga je žute boje i u noj se nalazi «otvorena knjiga» koji simbolizira znanje i vladavinu zakona . Zastava Sindikata je bijele, boje sa gore opisanim znakom u sredini sa punim nazivom sindikata. "Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine" . Zastava je dimenzija 120x 60.

(3) Pečat Sindikata je okruglog oblika prečnika 35mm,sa kružno upisanim nazivom Udruženja: "Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine , sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine" upisan latiničnim pismom ,sjedište Sarajevo a u sredini otisak znaka Udruženja.

(4) Sindikat ima pravougaone štambilje dimenzija 50 x 30mm sa tekstom:» "Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine.»

XI    ZASTUPANJE SINDIKATA

Član 43.

(1) Sindikat ima svojstvo pravne osobe čije svojstvo stiče danom upisa u registar udruženja kod nadležnog organa. 

(2) Sindikat zastupa i predstavlja predsjednik Sindikata, predsjednik Upravnog odbora i jedan od zamjenika ili podpredsjednika sindikata, koji nije iz istog konstitutivnog naroda kao predsjednik sindikata ili predsjednik Upravnog odbora sindikata.


XII    SARADNJA SA DRUGIM SINDIKATIMA

Član 44.

(1) U cilju unapređenja i razvijanja prijateljskih odnosa, Sindikat sarađuje sa organizacijama i sindikatima iz cijele zemlje.
(2) U okviru saradnje Sindikat može zaključiti sporazume o dugoročnoj saradnji sa srodnim sindikatima i drugih evropskih zemalja, a može pristupiti asocijacijama javnih službi Sindikata Evrope i svijeta o čemu odlučuje Skupština udruženja.

XIII    OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

Član 45.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova, Sindikat može angažovati stručno-tehnički kadar.

Član 46.

Stručno-tehnički kadar je sastavljena od stručnih radnika i saradnika, vezanih za konkretne poslove u okviru djelatnosti Sindikata.

Član 47.

Upravni odbor Sindikata angažira za rad u Sindikatu, Stručno -tehnički kadar koji za svoj rad mogu biti nagrađeni i po osnovu ugovora o djelu, ili se sa istim može zasnovati radni odnos.

Član 48.

Svi članovi stručno- tehničkog kadra obavezni su da rade u duhu odluka koje donosi Upravni odbor, a prava i obaveze iz djelokruga rada i nagradjivanje, regulišu se posebnim pravilnikom o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata.

Član 49.

Pravilnik  o  pravima, obavezama i nagradjivanju stručno- tehničkog  kadra Sindikata, usvaja Upravni odbor Sindikata.


XIV TRANSFORMACIJA I PRESTANAK RADA SINDIKATA I POSTUPANJE SA IMOVINOM   SINDIKATA

Član 50.

(1) Samostalni sindikat će prestati da postoji i radi ukoliko se dvotrećinska većina članova Skupštine izjasni da nema interesa za dalji rad i postojanje. O transformaciji  sindikata u drugi  oblik organizovanja odlučuje   Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

(2) Samostalni  sindikata prestaje po  sili zakona ili na osnovu odluke  Skupštine sindikata u slučaju kada nastanu zakonski uvjeti za prestanak udruženja.

XV POSTUPAK ZA RASPOLAGANJE PREOSTALIM IMETKOM ILI DRUGIM SREDSTVIMA U SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA UDRUŽENJA.

Član 51.

Sindikat raspolaže svojom imovinom u skladu sa zakonom i ovim statutom. U slučaju raspuštanja ili prestanka rada sindikata preostala imovina i sredstva sindikata dodijeliće se srodnom ili sličnom sindikatu ili udruženju na nivou Bosne i Hercegovine, o čemu odlučuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

ZAVRŠNE ODREDBE ODREDBE


Član 52.

(1) Sva neophodna normativna akta za rad  Sindikata, moraju biti donesena i usklađena sa ovim Statutom u roku od 6 (šest )mjeseci od dana usvajanja Statuta.

(2) Sindikalne organizacije mogu donositi propise o korištenju novčanih sredstava kojima raspolažu, a u skladu sa ovim Statutom.

Član 53.

Pravo tumačenja svih odredbi Statuta, ima Skupština Sindikata odnosno Statutarna komisija, kao nadležna komisija Sindikata.

Član 54.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj Skupštini Sindikata a primjenjuje se od dana upisa u registar udruženja kod nadležnog organa BiH, dok se izmjene i dopune Statuta primjenjuju od dana usvajanja istih od strane Skupštine sindikata, (09. jula 2008. god. i 21. maja 2009. god.).

Broj: 2 /05, PRS-9/08-9.1 i  01-02-103-2/09
Sarajevo : 13. maj 2005.god., 09. 07. 2008. god  i 21. 05. 2009. god.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Vesko Drljača